Supplies - 33507-2022

21/01/2022    S15

Poland-Lublin: Portable computers

2022/S 015-033507

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
National registration number: PL7120103692
Postal address: Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
Town: Lublin
NUTS code: PL814 Lubelski
Postal code: 20-031
Country: Poland
Contact person: Ireneusz Tudruj, Robert Popławski
E-mail: zampubl@umcs.lublin.pl
Telephone: +48 815375209
Fax: +48 815375043
Internet address(es):
Main address: www.umcs.pl
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Uczelnia publiczna
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Sukcesywne dostawy standardowych komputerów przenośnych

Reference number: PN/04-2021/DZP-a
II.1.2)Main CPV code
30213100 Portable computers
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy komputerów przenośnych w podziale na 6 części:

— część 1: dostawa komputerów przenośnych nr 1 – 30 szt.,

— część 2: dostawa komputerów przenośnych nr 2 – 50 szt.,

— część 3: dostawa komputerów przenośnych nr 3 – 30 szt.,

— część 4: dostawa komputerów przenośnych nr 4 – 50 szt.,

— część 5: dostawa komputerów przenośnych nr 5 – 20 szt.,

— część 6: dostawa komputerów przenośnych nr 6 – 20 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do SWZ, odpowiednio do części.

Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 24 miesięcy z zastrzeżeniem pkt 13.2 SWZ, dotyczy wszystkich części. Wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny na komputery przenośne. Dostawa obejmuje transport do bezpośredniego użytkownika do miejsca wskazanego przez niego oraz wszystkie inne koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia i wymogami stawianymi przez Zamawiającego.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 391 840.00 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 1: Dostawa komputerów przenośnych nr 1 – 30 szt.

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
30213100 Portable computers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL814 Lubelski
Main site or place of performance:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin

II.2.4)Description of the procurement:

Część 1: Dostawa komputerów przenośnych nr 1 – 30 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do SWZ.

Oferowany sprzęt ma być fabrycznie nowy, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy. Dostarczany przez Wykonawcę sprzęt powinien być wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy od daty złożenia zamówienia jednostkowego przez Zamawiającego. W przypadku wycofania w trakcie realizacji umowy podzespołów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia / opisie oferowanego towaru (załącznik do SWZ), Wykonawca winien dostarczyć sprzęt o parametrach nie gorszych niż zaoferowane za cenę określoną w ofercie i umowie. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 24 miesięcy z zastrzeżeniem pkt 13.2 SWZ, dotyczy wszystkich części. Wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny na komputery przenośne. Dostawa obejmuje transport do bezpośredniego użytkownika do miejsca wskazanego przez niego oraz wszystkie inne koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia i wymogami stawianymi przez Zamawiającego.

II.2.5)Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Właściwości techniczne / Weighting: 30
Cost criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 10
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zastrzega sobie, dla wszystkich części, możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 441 ust. 1 ustawy:

1) prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego będzie mógł skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nie skorzystania z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu;

2) realizacja prawa opcji polegać będzie na ewentualnym zwiększeniu do 30 % ilości komputerów przenośnych przewidzianych w opisie przedmiotu zamówienia podstawowego dla każdej części postępowania. Prawo opcji realizowane będzie na następujących zasadach:

a) Zamawiający będzie mógł skorzystać z prawa opcji w sytuacji, gdy wykorzystane zostaną ilości pierwotne przewidziane dla przedmiotu zamówienia podstawowego, w okresie nie przekraczającym terminu, na który została zawarta umowa;

b) prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe;

c) cena jednostkowa sprzętu zamawianego w ramach prawa opcji będzie identyczna jak zamówienia podstawowego, określona w formularzu oferty Wykonawcy;

d) warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Termin wykonania zamówienia wynosi do 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy – dotyczy wszystkich części.

Dostawy jednostkowe realizowane będą sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia przesłania zamówienia jednostkowego faksem lub drogą elektroniczną.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 2: Dostawa komputerów przenośnych nr 2 – 50 szt.

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
30213100 Portable computers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL814 Lubelski
Main site or place of performance:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin

II.2.4)Description of the procurement:

Część 2: Dostawa komputerów przenośnych nr 2 – 50 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do SWZ.

Oferowany sprzęt ma być fabrycznie nowy, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy. Dostarczany przez Wykonawcę sprzęt powinien być wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy od daty złożenia zamówienia jednostkowego przez Zamawiającego. W przypadku wycofania w trakcie realizacji umowy podzespołów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia / opisie oferowanego towaru (załącznik do SWZ), Wykonawca winien dostarczyć sprzęt o parametrach nie gorszych niż zaoferowane za cenę określoną w ofercie i umowie. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 24 miesięcy z zastrzeżeniem pkt 13.2 SWZ, dotyczy wszystkich części. Wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny na komputery przenośne. Dostawa obejmuje transport do bezpośredniego użytkownika do miejsca wskazanego przez niego oraz wszystkie inne koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia i wymogami stawianymi przez Zamawiającego.

II.2.5)Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Właściwości techniczne / Weighting: 30
Cost criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 10
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zastrzega sobie, dla wszystkich części, możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 441 ust. 1 ustawy:

1) prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego będzie mógł skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nie skorzystania z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu;

2) realizacja prawa opcji polegać będzie na ewentualnym zwiększeniu do 30 % ilości komputerów przenośnych przewidzianych w opisie przedmiotu zamówienia podstawowego dla każdej części postępowania. Prawo opcji realizowane będzie na następujących zasadach:

a) Zamawiający będzie mógł skorzystać z prawa opcji w sytuacji, gdy wykorzystane zostaną ilości pierwotne przewidziane dla przedmiotu zamówienia podstawowego, w okresie nie przekraczającym terminu, na który została zawarta umowa;

b) prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe;

c) cena jednostkowa sprzętu zamawianego w ramach prawa opcji będzie identyczna jak zamówienia podstawowego, określona w formularzu oferty Wykonawcy;

d) warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Termin wykonania zamówienia wynosi do 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy – dotyczy wszystkich części.

Dostawy jednostkowe realizowane będą sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia przesłania zamówienia jednostkowego faksem lub drogą elektroniczną.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 3: Dostawa komputerów przenośnych nr 3 – 30 szt.

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
30213100 Portable computers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL814 Lubelski
Main site or place of performance:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin

II.2.4)Description of the procurement:

Część 3: Dostawa komputerów przenośnych nr 3 – 30 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do SWZ.

Oferowany sprzęt ma być fabrycznie nowy, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy. Dostarczany przez Wykonawcę sprzęt powinien być wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy od daty złożenia zamówienia jednostkowego przez Zamawiającego. W przypadku wycofania w trakcie realizacji umowy podzespołów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia / opisie oferowanego towaru (załącznik do SWZ), Wykonawca winien dostarczyć sprzęt o parametrach nie gorszych niż zaoferowane za cenę określoną w ofercie i umowie. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 24 miesięcy z zastrzeżeniem pkt 13.2 SWZ, dotyczy wszystkich części. Wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny na komputery przenośne. Dostawa obejmuje transport do bezpośredniego użytkownika do miejsca wskazanego przez niego oraz wszystkie inne koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia i wymogami stawianymi przez Zamawiającego.

II.2.5)Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Właściwości techniczne / Weighting: 30
Cost criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 10
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zastrzega sobie, dla wszystkich części, możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 441 ust. 1 ustawy:

1) prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego będzie mógł skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nie skorzystania z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu;

2) realizacja prawa opcji polegać będzie na ewentualnym zwiększeniu do 30 % ilości komputerów przenośnych przewidzianych w opisie przedmiotu zamówienia podstawowego dla każdej części postępowania. Prawo opcji realizowane będzie na następujących zasadach:

a) Zamawiający będzie mógł skorzystać z prawa opcji w sytuacji, gdy wykorzystane zostaną ilości pierwotne przewidziane dla przedmiotu zamówienia podstawowego, w okresie nie przekraczającym terminu, na który została zawarta umowa;

b) prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe;

c) cena jednostkowa sprzętu zamawianego w ramach prawa opcji będzie identyczna jak zamówienia podstawowego, określona w formularzu oferty Wykonawcy;

d) warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Termin wykonania zamówienia wynosi do 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy – dotyczy wszystkich części.

Dostawy jednostkowe realizowane będą sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia przesłania zamówienia jednostkowego faksem lub drogą elektroniczną.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 4: Dostawa komputerów przenośnych nr 4 – 50 szt.

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
30213100 Portable computers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL814 Lubelski
Main site or place of performance:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin

II.2.4)Description of the procurement:

Część 4: Dostawa komputerów przenośnych nr 4 – 50 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do SWZ.

Oferowany sprzęt ma być fabrycznie nowy, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy. Dostarczany przez Wykonawcę sprzęt powinien być wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy od daty złożenia zamówienia jednostkowego przez Zamawiającego. W przypadku wycofania w trakcie realizacji umowy podzespołów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia / opisie oferowanego towaru (załącznik do SWZ), Wykonawca winien dostarczyć sprzęt o parametrach nie gorszych niż zaoferowane za cenę określoną w ofercie i umowie. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 24 miesięcy z zastrzeżeniem pkt 13.2 SWZ, dotyczy wszystkich części. Wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny na komputery przenośne. Dostawa obejmuje transport do bezpośredniego użytkownika do miejsca wskazanego przez niego oraz wszystkie inne koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia i wymogami stawianymi przez Zamawiającego.

II.2.5)Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Właściwości techniczne / Weighting: 30
Cost criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 10
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zastrzega sobie, dla wszystkich części, możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 441 ust. 1 ustawy:

1) prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego będzie mógł skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nie skorzystania z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu;

2) realizacja prawa opcji polegać będzie na ewentualnym zwiększeniu do 30 % ilości komputerów przenośnych przewidzianych w opisie przedmiotu zamówienia podstawowego dla każdej części postępowania. Prawo opcji realizowane będzie na następujących zasadach:

a) Zamawiający będzie mógł skorzystać z prawa opcji w sytuacji, gdy wykorzystane zostaną ilości pierwotne przewidziane dla przedmiotu zamówienia podstawowego, w okresie nie przekraczającym terminu, na który została zawarta umowa;

b) prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe;

c) cena jednostkowa sprzętu zamawianego w ramach prawa opcji będzie identyczna jak zamówienia podstawowego, określona w formularzu oferty Wykonawcy;

d) warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Termin wykonania zamówienia wynosi do 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy – dotyczy wszystkich części.

Dostawy jednostkowe realizowane będą sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia przesłania zamówienia jednostkowego faksem lub drogą elektroniczną.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 5: Dostawa komputerów przenośnych nr 5 – 20 szt.

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
30213100 Portable computers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL814 Lubelski
Main site or place of performance:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin

II.2.4)Description of the procurement:

Część 5: Dostawa komputerów przenośnych nr 5 – 20 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do SWZ.

Oferowany sprzęt ma być fabrycznie nowy, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy. Dostarczany przez Wykonawcę sprzęt powinien być wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy od daty złożenia zamówienia jednostkowego przez Zamawiającego. W przypadku wycofania w trakcie realizacji umowy podzespołów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia / opisie oferowanego towaru (załącznik do SWZ), Wykonawca winien dostarczyć sprzęt o parametrach nie gorszych niż zaoferowane za cenę określoną w ofercie i umowie. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 24 miesięcy z zastrzeżeniem pkt 13.2 SWZ, dotyczy wszystkich części. Wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny na komputery przenośne. Dostawa obejmuje transport do bezpośredniego użytkownika do miejsca wskazanego przez niego oraz wszystkie inne koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia i wymogami stawianymi przez Zamawiającego.

II.2.5)Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Właściwości techniczne / Weighting: 30
Cost criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 10
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zastrzega sobie, dla wszystkich części, możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 441 ust. 1 ustawy:

1) prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego będzie mógł skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nie skorzystania z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu;

2) realizacja prawa opcji polegać będzie na ewentualnym zwiększeniu do 30 % ilości komputerów przenośnych przewidzianych w opisie przedmiotu zamówienia podstawowego dla każdej części postępowania. Prawo opcji realizowane będzie na następujących zasadach:

a) Zamawiający będzie mógł skorzystać z prawa opcji w sytuacji, gdy wykorzystane zostaną ilości pierwotne przewidziane dla przedmiotu zamówienia podstawowego, w okresie nie przekraczającym terminu, na który została zawarta umowa;

b) prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe;

c) cena jednostkowa sprzętu zamawianego w ramach prawa opcji będzie identyczna jak zamówienia podstawowego, określona w formularzu oferty Wykonawcy;

d) warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Termin wykonania zamówienia wynosi do 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy – dotyczy wszystkich części.

Dostawy jednostkowe realizowane będą sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia przesłania zamówienia jednostkowego faksem lub drogą elektroniczną.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 6: Dostawa komputerów przenośnych nr 6 – 20 szt.

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
30213100 Portable computers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL814 Lubelski
Main site or place of performance:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin

II.2.4)Description of the procurement:

Część 6: Dostawa komputerów przenośnych nr 6 – 20 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do SWZ.

Oferowany sprzęt ma być fabrycznie nowy, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy. Dostarczany przez Wykonawcę sprzęt powinien być wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy od daty złożenia zamówienia jednostkowego przez Zamawiającego. W przypadku wycofania w trakcie realizacji umowy podzespołów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia / opisie oferowanego towaru (załącznik do SWZ), Wykonawca winien dostarczyć sprzęt o parametrach nie gorszych niż zaoferowane za cenę określoną w ofercie i umowie. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 24 miesięcy z zastrzeżeniem pkt 13.2 SWZ, dotyczy wszystkich części. Wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny na komputery przenośne. Dostawa obejmuje transport do bezpośredniego użytkownika do miejsca wskazanego przez niego oraz wszystkie inne koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia i wymogami stawianymi przez Zamawiającego.

II.2.5)Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Właściwości techniczne / Weighting: 30
Cost criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 10
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zastrzega sobie, dla wszystkich części, możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 441 ust. 1 ustawy:

1) prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego będzie mógł skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nie skorzystania z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu;

2) realizacja prawa opcji polegać będzie na ewentualnym zwiększeniu do 30 % ilości komputerów przenośnych przewidzianych w opisie przedmiotu zamówienia podstawowego dla każdej części postępowania. Prawo opcji realizowane będzie na następujących zasadach:

a) Zamawiający będzie mógł skorzystać z prawa opcji w sytuacji, gdy wykorzystane zostaną ilości pierwotne przewidziane dla przedmiotu zamówienia podstawowego, w okresie nie przekraczającym terminu, na który została zawarta umowa;

b) prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe;

c) cena jednostkowa sprzętu zamawianego w ramach prawa opcji będzie identyczna jak zamówienia podstawowego, określona w formularzu oferty Wykonawcy;

d) warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Termin wykonania zamówienia wynosi do 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy – dotyczy wszystkich części.

Dostawy jednostkowe realizowane będą sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia przesłania zamówienia jednostkowego faksem lub drogą elektroniczną.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 136-359450
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Część 1: Dostawa komputerów przenośnych nr 1 – 30 szt.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
28/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 9
Number of tenders received from SMEs: 9
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 9
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: RESET-POC Wojciech Kondratowicz-Kucewicz i Adam Zams spólka jawna
National registration number: 7120104384
Postal address: ul. Ochotnicza 6
Town: Lublin
NUTS code: PL814 Lubelski
Postal code: 20-012
Country: Poland
E-mail: piotrr@reset-pc.com.pl
Telephone: +48 815342683
Fax: +48 815342681
Internet address: http://www.reset-pc.com.pl/
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 70 731.71 PLN
Total value of the contract/lot: 66 840.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Część 2: Dostawa komputerów przenośnych nr 2 – 50 szt.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
28/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 9
Number of tenders received from SMEs: 9
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 9
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: F.H.U "Horyzont" Krzysztof Lech
National registration number: 6851656241
Postal address: ul. 11 Listopada 21
Town: Gorlice
NUTS code: PL21 Małopolskie
Postal code: 38-300
Country: Poland
E-mail: biuro@horyzont.gorlice.pl
Telephone: +48 183522041
Internet address: https://horyzont.gorlice.pl/
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 138 211.38 PLN
Total value of the contract/lot: 127 500.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 3
Title:

Część 3: Dostawa komputerów przenośnych nr 3 – 30 szt.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
28/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 10
Number of tenders received from SMEs: 10
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 10
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: F.H.U. "Horyzont" Krzysztof Lech
National registration number: 6851656241
Postal address: ul. 11 Listopada 21
Town: Gorlice
NUTS code: PL21 Małopolskie
Postal code: 38-300
Country: Poland
E-mail: biuro@horyzont.gorlice.pl
Telephone: +48 183522041
Internet address: https://horyzont.gorlice.pl/
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 75 609.76 PLN
Total value of the contract/lot: 67 500.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 4
Lot No: 4
Title:

Część 4: Dostawa komputerów przenośnych nr 4 – 50 szt.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
28/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 10
Number of tenders received from SMEs: 10
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 10
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: F.H.U. "Horyzont" Krzysztof Lech
National registration number: 6851656241
Postal address: ul. 11 Listopada 21,
Town: Gorlice
NUTS code: PL21 Małopolskie
Postal code: 38-300
Country: Poland
E-mail: biuro@horyzont.gorlice.pl
Telephone: +48 183522041
Internet address: https://horyzont.gorlice.pl/
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 154 471.54 PLN
Total value of the contract/lot: 130 000.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 6
Title:

Część 6: Dostawa komputerów przenośnych nr 6 – 20 szt.

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, o których mowa w Dziale IX ustawy, tj.: odwołanie oraz skarga.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

5. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 3 oraz 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

7. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022