Szolgáltatások - 335071-2018

01/08/2018    S146

Magyarország-Budapest: Építészeti tervezési szolgáltatások

2018/S 146-335071

Tervpályázati kiírás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_28937120
Postai cím: Róbert Károly körút 44.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Szabó László
E-mail: szabo.laszlo@cordict.hu
Telefon: +36 17927404
Fax: +36 17927447
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.honvedkorhaz.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.honvedkorhaz.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000432982018/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000432982018/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pontja szerinti költségv
I.5)Fő tevékenység
Egészségügy

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Észak-pesti Centrumkórház építészeti tervpályázat

Hivatkozási szám: EKR000432982018
II.1.2)Fő CPV-kód
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2)Meghatározás
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Észak-pesti Centrumkórház építész tervpályázati terveinek létrehozása, mely illeszkedik az Egészséges Budapest Program által kijelölt, Budapest egészségügyi infrastruktúrájának megújítását célzó programba.

A tervpályázat célja a Észak-pesti Centrumkórház megvalósításához minden olyan építészeti megoldás, ötlet feltárása, mely egy optimális kórház megalkotásához szükséges, valamint a műszaki tervdokumentációk elkészítéshez a tervező kiválasztása.

Általános követelmények:

A tervezendő kórház egyes funkcionális egységeit építészeti és orvosszakmai szempontból is optimálisan kell megalkotni.

Törekedni kell betegközpontú, barátságos, a gyógyulást elősegítő kellemes környezet megalkotására. Az épületet a gyógyászati módszerek és technikai fejlődés szem előtt tartásával olyan struktúrában kell létrehozni, hogy az komolyabb beavatkozás nélkül, dinamikusan tudjon reagálni a változó igényekre.

Az épület költségeit nem csak a kezdeti beruházási költség szempontjából, hanem az üzemeltetés költségeinek figyelembevételével kell tervezni, a gazdaságosság és környezettudatosság kiemelt fontosságú.

A tervezésénél törekedni kell az építészeti értékteremtésre, valamint kiemelt figyelmet kell fordítani az ahhoz kapcsolódó közterek és pihenőparkok tervezésére.

A betegellátás és épületüzemeltetés támogatására integrált informatikai rendszer, „smart hospital”- megoldások tervezése szükséges.

További információk a közbeszerzési dokumentumokban találhatóak.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A részvétel egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve: igen
nevezze meg az adott szakmát:

A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet - az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről, építészeti tervezési terület

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.2)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.1.7)A már kiválasztott résztvevők neve:
IV.1.9)A pályaművek értékelésének szempontjai:

1. Építészeti értékteremtés, környezetalakítás

2. Funkcionális kialakítás

3. Betegközpontú, barátságos környezet

4. Flexibilitás és fejleszthetőség

5. Gazdaságosság

6. Smart Hospital megoldások

A részletes leírást a pályázati dokumentáció tartalmazza.

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)A pályázatok (pályaművek) vagy részvételi jelentkezések benyújtásának határideje
Dátum: 08/10/2018
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken a pályaművek vagy részvételi jelentkezések elkészíthetőek:
Magyar
IV.3)Díjak és bírálóbizottság (zsűri)
IV.3.1)Díj(ak)ra vonatkozó információk
Sor kerül díj/díjak odaítélésére: igen
Az odaítélendő díjak száma és értéke:

A pályaművek díjazására és megvételére szánt összeg: bruttó 75 000 000 Ft A díjazás legnagyobb összege: bruttó 25 000 000 Ft A díjazás vagy megvétel legkisebb összege: bruttó 6 000 000 Ft

IV.3.2)Az összes pályázónak történő kifizetésekre vonatkozó adatok:

A bírálóbizottság a beérkezett pályázatok egymáshoz viszonyított értéke alapján a fenti értékhatárok között határozza meg a díjak és a megvételek összegét.

IV.3.3)A tervpályázati eljárást követő szerződések
A tervpályázati eljárást követően a szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést a pályázat nyertesével vagy a nyertesek valamelyikével kötik meg: igen
IV.3.4)A bírálóbizottság döntése
A bírálóbizottság döntése kötelező az ajánlatkérő számára: igen
IV.3.5)A bírálóbizottság tagjainak neve:
Füleky Zsolt, Elnök
Dr. Cserháti Péter, Társelnök
Kun Szabó István Vezérőrnagy, Társelnök
Halasi Andrea Éva, Tag
Szalay Tihamér, Tag
Rompos Richárd, Titkár
Arató György, Tag
Z. Halmágyi Judit, Tag
Turányi Gábor DLA, Tag
Vadász Bence DLA, Tag
Plájer János, Tag
Berzsák Zoltán, Tag
Mandel Gábor, Póttag

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1) A tervpályázat lebonyolítása a 2015. évi CXLIII. törvény, illetőleg a 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet, továbbá a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet előírásai szerint történik.

2) A tervpályázaton a Pályázó csak egy pályaművel vehet részt. A társszerzők és a szerzők munkatársai (a vonatkozó etikai normák betartásával) több pályázatban is közreműködhetnek.

3) A tervpályázaton az a természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező jogalany vehet részt – a továbbiakban Pályázó – aki/amely:

— a jelen kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik,

— a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadja (a 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése értelmében a pályázó azzal, hogy pályaművét benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek fogadja el)

— a pályázati kiírásban meghatározott szolgáltatás teljesítésére (tervezési feladat elvégzésére) vállalkozik, és ehhez a külön jogszabály szerinti jogosultsággal rendelkezik

— nyilatkozatával elfogadja, hogy a tervpályázatot követő, hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő szerződéskötési és a tervezési szakaszra a tervezési program elemeit a Ajánlatkérő pontosíthatja, módosíthatja a közbeszerzési jogszabályok által megengedett mértékben és tartalommal,

— akivel szemben a 310/2015. Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése, valamint 18. § (4) bekezdése és (5) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn.

A karakterkorlátra való tekintettel folytatás a VI. 4.3) pontban.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § rendelkezési szerint.

A VI.3) további információk folytatása:

4) A tervpályázat a titkosság biztosításával kerül lefolytatásra, a pályaművek nem sérthetik a titkosságot. A titkosság biztosítása érdekében a pályaművek szerzőinek adatait a bírálóbizottság csak a bírálat lezárását és a zárójelentés elfogadását követően ismerheti meg és hozhatja nyilvánosságra.

5) A pályamű benyújtásával kapcsolatos előírásokat részletesen a dokumentáció tartalmazza.

6) A pályaművek minden egyes dokumentuma elektronikusan nyújtandó be a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján az I.3) pontban megjelölt címre. A pályamű benyújtásának időpontja az az időpont, amikor a pályamű teljes egészében elektronikusan feltöltésre került.

7) A pályázati dokumentáció beszerzésének módja: A pályázó az EKR rendszerben jelzi érdeklődését. A tervpályázati dokumentáció teljes terjedelmű letöltése a pályamű benyújtásának feltétele.

8) A helyszíni bejárás: A Kiíró 7.8.2018 napján 14: 00 órai kezdettel helyszíni bejárást tart. Találkozó: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44. A szemlén az érdeklődők a helyszínt megtekinthetik. A helyszíni bejárás nem konzultációs jellegű, a felmerülő kérdéseket a kiegészítő tájékoztatásra kérésére irányuló kérdésként feltehetik a gazdasági szereplők az EKR rendszeren keresztül.

9)A tervpályázati eljárás dokumentációját beszerző pályázók a kiírással és a pályázattal kapcsolatban felmerülő kérdéseket 15.8.2018 napjáig tehetik fel. A határidőben beadott kérdéseket a kiíró 27.8.2018 napjáig megválaszolja.

10) A bírálóbizottság a titkosságot sértő pályaműveket a tervpályázatból kizárja.

11) A díjazott és megvételt nyert pályaművek a Kiíró tulajdonába kerülnek, aki további ellenszolgáltatás nélkül azokat felhasználhatja a szerzői jogi védelemre vonatkozó előírások betartásával. A díjazott és megvételben részesült pályaművek szerzői a pályaművük beadásával a szerzői művükre vonatkozó korlátlan, kizárólagos, minden felhasználási módra kiterjedő, korlátlan területi felhasználási engedélyt megadják, mely magában foglalja a tervek átdolgozására illetve tovább tervezésére vonatkozó jogot is.

12) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Panácz István (lajstromszám: 00037).

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
30/07/2018