Dienstleistungen - 335071-2020

16/07/2020    S136

Polen-Krakau: Werbekampagnen

2020/S 136-335071

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Postanschrift: pl. Na Stawach 1
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Postleitzahl: 30-107
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Ewa Cudak
E-Mail: ecud@wup-krakow.pl
Telefon: +48 124240723
Fax: +48 124240722

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://bip.malopolska.pl/wupwkrakowie

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://bip.malopolska.pl/wupwkrakowie
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kampania promująca usługi Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Referenznummer der Bekanntmachung: PZ.271.1.9.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79341400 Werbekampagnen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Zamówienie publiczne udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą”, o wartości szacunkowej przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie kampanii zachęcającej mieszkańców Małopolski, w wieku powyżej 18 roku życia, chcących znaleźć lub zmienić pracę, do skorzystania ze wsparcia doradców zawodowych oraz bezpłatnych warsztatów na temat skutecznego szukania pracy, przygotowania dokumentów aplikacyjnych, rozwoju zawodowego i osobistego, dostępnych w Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) określony został w załączniku nr 1 do SIWZ (będącym jednocześnie załącznikiem nr 1 do umowy).

Warunki wykonania zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 169 892.20 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79342200 Reklamedienste
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL21 Małopolskie
Hauptort der Ausführung:

Tarnów, Nowy Sącz

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem umowy jest zrealizowanie kampanii zachęcającej mieszkańców Małopolski, w wieku powyżej 18 roku życia, chcących znaleźć lub zmienić pracę, do skorzystania ze wsparcia doradców zawodowych oraz bezpłatnych warsztatów na temat skutecznego szukania pracy, przygotowania dokumentów aplikacyjnych, rozwoju zawodowego i osobistego, dostępnych w Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Krakowie.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy.

Zamawiający nie przewiduje:

1) zawarcia umowy ramowej;

2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów;

3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferta nie obejmująca całości przedmiotu zamówienia zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SIWZ.

Zamawiający w postępowaniu przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy (tzw. „procedura odwrócona”).

Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1010), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Dodatkowe informacje dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa znajdują się w rozdziale X pkt 2 SIWZ.

Zgodnie z art. 13 ust.1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zw. „RODO”, informuję, że:

administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Urząd Pracy z siedzibą w Krakowie przy placu Na Stawach 1.

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres mailowy kancelaria@wupkrakow.pl, telefonicznie pod numerem +48 124287870 lub pisemnie na adres siedziby administratora. Pozostałe informacje w zakresie dotyczącym ochrony danych osobowych znajdują się w rozdziale XXII SIWZ.

1. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe, na czas równy okresowi związania ofertą, w wysokości 5 000,00 PLN, słownie: pięć tysięcy złotych.

2. Termin wnoszenia wadium upływa wraz z upływem terminu składania ofert.

3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy.

4. Wadium w formie pieniężnej winno być wniesione przelewem na rachunek bankowy w banku PKO Bank Polski nr 40 1020 2892 0000 5302 0667 7456 tak, aby przed upływem terminu składania ofert wadium znajdowało się na rachunku bankowym Zamawiającego; wpłata wadium winna być dokonana z tytułem „wadium – przetarg – kampania CIPKZ”.

5. Wadium w pozostałych formach winno być wniesione do Zamawiającego w sposób jak złożenie oferty (opisany w pkt X.2 SIWZ) lub na adres poczty elektronicznej przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający wymaga wniesienia oryginału dokumentu elektronicznego. Jako oryginał dokumentu elektronicznego Zamawiający rozumie dokument w formie elektronicznej wystawiony przez gwaranta/poręczyciela lub dokument podpisany przez gwaranta/poręczyciela kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Warunku powyższego nie spełnia kopia elektroniczna dokumentu podpisana przez Wykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu winno gwarantować Zamawiającemu wypłatę wadium, w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 pkt 1 i 3 ustawy.

7. Niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek warunków ograniczających Zamawiającemu wypłacenie wadium.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Dodatkowe scenariusze / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Prowadzenie kampanii promującej banery reklamowe w Internecie / Gewichtung: 6
Qualitätskriterium - Name: Kryterium społeczne (zatrudnienie do realizacji zamówienia osoby niepełnosprawnej) / Gewichtung: 14
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 169 892.20 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 07/12/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Warunek udziału w postępowaniu w zakresie posiadania zdolności technicznej lub zawodowej zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, co najmniej trzy usługi realizacji kampanii o wartości minimum 35 000 PLN każda, z których:

a) przynajmniej jedna obejmowała wykorzystanie co najmniej trzech różnych kanałów komunikacji do promocji jednej usługi, produktu (np. radio, telewizja, Internet lub outdoor, prasa, radio itp.);

b) przynajmniej jedna obejmowała produkcję i emisję co najmniej 1 spotu radiowego;

c) przynajmniej jedna obejmowała produkcję i emisję co najmniej 1 spotu video.

W przypadku usług nadal wykonywanych Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli część zamówienia już faktycznie wykonana spełni wymogi określone powyżej przez Zamawiającego w zakresie minimalnego przedmiotu i wartości usługi.

2. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu może polegać na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy.

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu będą spełnione, gdy spełniać je będzie jeden, kilku lub łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego.

4. Dołączony do oferty jednolity dokument stanowi wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału.

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania – sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł umowę z Zamawiającym wg wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

2. Warunki dokonywania zmian w umowach – zostały opisane w zał. nr 2 do SIWZ § 9 – wzór umowy.

3. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 19/08/2020
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 19/08/2020
Ortszeit: 12:00
Ort:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, pl. Na Stawach 1, 30-107 Kraków, piętro VI, pok. 610, POLSKA.

Otwarcie ofert nastąpi na zasadach i w trybie art. 86 ust. 2, 3 i 4 ustawy.

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Adres skrzynki ePUAP Zamawiającego: /WUPKrakow/skrytkaESP

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, wobec których zaistnieją okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, a także wykluczy z postępowania Wykonawców na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy. Szczegółowe informacje znajdują się w pkt VI SIWZ.

Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie określonej w pkt 1a. Powyższe dotyczy także podmiotów określonych w art. 22a ustawy.

Opis dokumentów lub oświadczeń dotyczących wykluczenia Wykonawców znajduje się w pkt VIII SIWZ.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo). Powyższe dotyczy również spółki cywilnej. W takim przypadku zamiast pełnomocnictwa do oferty można załączyć umowę spółki cywilnej lub uchwałę wspólników, o ile wynika z niej jednoznacznie sposób reprezentacji spółki. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik pozostałych. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

Na ofertę składają się wypełnione i podpisane następujące dokumenty: formularz oferty – załącznik nr 3 do SIWZ.

W formularzu oferty Wykonawca może podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

Do oferty należy również załączyć oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt VII SIWZ.

Oświadczenie w postaci formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ/ESPD)

W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą winno być przekazane pełnomocnictwo dla tej osoby określające jego zakres. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo). Powyższe dotyczy również spółki cywilnej. W takim przypadku zamiast pełnomocnictwa do oferty można załączyć umowę spółki cywilnej lub uchwałę wspólników, o ile wynika z niej jednoznacznie sposób reprezentacji spółki. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik pozostałych. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą ubiegającym się o udzielenie przedmiotowego zamówienia nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z nich. Powyższe dotyczy również wspólników spółki cywilnej.

Pozostałe informacje dotyczące przygotowania oferty

a) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

b) Oferta (każdy dokument składający się na ofertę) musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej.

c) Oferta (każdy dokument składający się na ofertę) winna być podpisana przez osoby uprawnione lub upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

Szczegółowe zasady składania ofert zawiera pkt X.2 SIWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).

Od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, przysługuje odwołanie.

Odwołanie wnosi się w następujących terminach:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

c) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt a i b wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2188) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Szczegółowe regulacje dotyczące środków ochrony prawnej zawiera dział VI ustawy Pzp – Środki ochrony prawnej.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/07/2020