Dienstleistungen - 335084-2020

16/07/2020    S136

Polen-Stegna: Effektenvermittlung und andere verwandte Wertpapier- und Warenhandeldienstleistungen

2020/S 136-335084

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Urząd Gminy w Stegnie
Postanschrift: ul. Gdańska 34
Ort: Stegna
NUTS-Code: PL63 Pomorskie
Postleitzahl: 82-103
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Angelika Talpa
E-Mail: gmina@stegna.pl
Telefon: +48 552478171
Fax: +48 552478395

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.stegna.pl

Adresse des Beschafferprofils: http://bip.stegna.pl/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Udzielenie kredytu do wysokości 8 071 044,00 PLN przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 8 071 044,00 PLN

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
66130000 Effektenvermittlung und andere verwandte Wertpapier- und Warenhandeldienstleistungen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu do wysokości 8 071 044,00 PLN przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 8 071 044,00 PLN.

3.2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

a) termin uruchomienia kredytu: do 31.12.2020;

b) spłata rat kapitałowych kwartalnie przez okres 10 lat począwszy od 31.3.2021 do 31.12.2030 (termin spłaty rat do ostatniego dnia kwartału).

Wysokość rat kapitałowych:

— w 2021 roku 4 raty po 201 776 PLN,

— w 2022 roku 4 raty po 201 776 PLN,

— w 2023 roku 4 raty po 201 776 PLN,

— w 2024 roku 4 raty po 201 776 PLN,

— w 2025 roku 4 raty po 201 776 PLN,

— w 2026 roku 4 raty po 201 776 PLN,

— w 2027 roku 4 raty po 201 776 PLN,

— w 2028 roku 4 raty po 201 776 PLN,

— w 2029 roku 4 raty po 201 776 PLN,

— w 2030 roku 3 raty po 201 776 PLN, oraz 1 rata po 201 780 PLN.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 066 994.24 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL63 Pomorskie
Hauptort der Ausführung:

Urząd Gminy Stegna, ul. Gdańska 34, 82-103 Stegna, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu do wysokości 8 071 044,00 PLN przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 8 071 044,00 PLN.

3.2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

a) termin uruchomienia kredytu: do 31.12.2020;

b) spłata rat kapitałowych kwartalnie przez okres 10 lat począwszy od 31.3.2021 do 31.12.2030 (termin spłaty rat do ostatniego dnia kwartału).

Wysokość rat kapitałowych:

— w 2021 roku 4 raty po 201 776 PLN,

— w 2022 roku 4 raty po 201 776 PLN,

— w 2023 roku 4 raty po 201 776 PLN,

— w 2024 roku 4 raty po 201 776 PLN,

— w 2025 roku 4 raty po 201 776 PLN,

— w 2026 roku 4 raty po 201 776 PLN,

— w 2027 roku 4 raty po 201 776 PLN,

— w 2028 roku 4 raty po 201 776 PLN,

— w 2029 roku 4 raty po 201 776 PLN,

— w 2030 roku 3 raty po 201 776 PLN, oraz 1 rata po 201 780 PLN.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 072-172042
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
14/07/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Bank Gospodarstwa Krajowego Region Pomorski
Postanschrift: ul. Kowalska 10
Ort: Gdańsk
NUTS-Code: PL63 Pomorskie
Postleitzahl: 80-846
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 525 149.30 PLN
Niedrigstes Angebot: 1 066 994.24 PLN / höchstes Angebot: 1 198 665.87 PLN das berücksichtigt wurde
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/07/2020