Lieferungen - 335094-2022

22/06/2022    S119

Slovensko-Bratislava: Počítačové zariadenia a spotrebný materiál

2022/S 119-335094

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Univerzita Komenského v Bratislave
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00397865
Poštová adresa: Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440
Mesto/obec: Bratislava
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 81499
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Viktória Bebjaková
E-mail: viktoria.bebjakova@uniba.sk
Telefón: +421 290102035
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/1045
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://uniba.sk/
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.5)Hlavná činnosť
Vzdelávanie

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

IKT pre Univerzitu Komenského v Bratislave 2022

Referenčné číslo: OCOZ 2426/2022 RUK
II.1.2)Hlavný kód CPV
30200000 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je dodanie IT zariadení pre Univerzitu Komenského v Bratislave a jej súčasti.

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
II.1.7)Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 2 503.96 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

IKT zariadenia - 011/22

Časť č.: Časť 1 - IKT zariadenia
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
30200000 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Univerzita Komenského v Bratislave, jej fakulty a súčasti.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom je dodávanie IKT zariadení pre Univerzitu Komenského v Bratislave.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zabezpečiť položky predmetu zákazky aj pre projekty financované z NFP, ktoré v rámci tohto verejného obstarávania nie sú bližšie špecifikované.

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

IKT zariadenia - 011/22

Časť č.: Časť 2 - Notebook
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
30200000 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Univerzita Komenského v Bratislave, jej fakulty a súčasti.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom je dodávanie notebooku pre Univerzitu Komenského v Bratislave.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zabezpečiť položky predmetu zákazky aj pre projekty financované z NFP, ktoré v rámci tohto verejného obstarávania nie sú bližšie špecifikované.

II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Bol vytvorený dynamický nákupný systém
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2021/S 252-669685
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia
Verejný obstarávateľ nezadá žiadne ďalšie zákazky na základe vyššie uvedeného predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: Časť 1 - IKT zariadenia
Časť č.: 1
Názov:

IKT zariadenia - 011/22

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
30/05/2022
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 3
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 3
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 3
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Henrich Sonnenschein - ITSK
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 37212931
Poštová adresa: Fraňa Mojtu 22
Mesto/obec: Nitra
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 94901
Štát: Slovensko
E-mail: itsk@itsk.sk
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 1 820.81 EUR
Celková hodnota zákazky/časti: 1 404.96 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: Časť 2 - Notebook
Časť č.: 2
Názov:

IKT zariadenia - 011/22

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
02/06/2022
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 5
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 5
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 5
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: CLEAN TONERY, s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 35891866
Poštová adresa: Za Hradbami 27
Mesto/obec: Pezinok
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 90201
Štát: Slovensko
E-mail: dstrasiftakova@clean-tonery.sk
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 1 405.00 EUR
Celková hodnota zákazky/časti: 1 099.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
17/06/2022