Lieferungen - 335096-2022

22/06/2022    S119

Bulgarien-Gabrovo: Computeranlagen und Zubehör

2022/S 119-335096

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: OBShtINA GABROVO
Nationale Identifikationsnummer: 000215630
Postanschrift: pl. VaZRAZhDANE No. 3
Ort: gr. Gabrovo
NUTS-Code: BG322 Габрово / Gabrovo
Postleitzahl: 5300
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Nikolay Dimitrov
E-Mail: n.dimitrov@gabrovo.bg
Telefon: +359 884500452
Fax: +359 66809371
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://gabrovo.bg/bg
Adresse des Beschafferprofils: https://app.eop.bg/buyer/14928
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ХОТЕЛ СТРАНОПРИЕМНИЦА И АДМИНИСТРАЦИЯ И ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА МУЗЕЙНИТЕ ЕКСПОЗИЦИОННИ ПЛОЩИ В ...“

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30200000 Computeranlagen und Zubehör
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ХОТЕЛ СТРАНОПРИЕМНИЦА И АДМИНИСТРАЦИЯ И ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА МУЗЕЙНИТЕ ЕКСПОЗИЦИОННИ ПЛОЩИ В РЕГИОНАЛЕН МУЗЕЙ НА ОТКРИТО ЕТЪР ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ „РЕМО „ЕТЪР“ – МУЗЕЙ ЗА КРЕАТИВЕН КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ“, ФИНАНСИРАН ПО ОПРР 2014-2020 Г. включваща:

Обособена позиция № 1: „ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА МУЗЕЙНИТЕ ЕКСПОЗИЦИОННИ ПЛОЩИ В РЕГИОНАЛЕН МУЗЕЙ НА ОТКРИТО ЕТЪР“

Настоящата обществена поръчка се финансира със средства по проект: „РЕМО „ЕТЪР“- МУЗЕЙ ЗА КРЕАТИВЕН КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ“ с комбинирано финансиране от Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ , съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, както и финансови инструменти. Срокът за изпълнение на проект „РЕМО „ЕТЪР“- МУЗЕЙ ЗА КРЕАТИВЕН КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ“, е до 18.06.2022 г.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 595 012.08 BGN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

„ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА МУЗЕЙНИТЕ ЕКСПОЗИЦИОННИ ПЛОЩИ В РЕГИОНАЛЕН МУЗЕЙ НА ОТКРИТО ЕТЪР“

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30200000 Computeranlagen und Zubehör
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG322 Габрово / Gabrovo
Hauptort der Ausführung:

община Габрово, гр. Габрово, кв. Етър.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Срокът за изпълнение на доставките започва да тече от датата на сключване на договор с избрания изпълнител и е до окончателно изпълнение на всички дейности, включени обхвата на поръчката, но не по-късно от срока за изпълнение на проект  „РЕМО „ЕТЪР“- МУЗЕЙ ЗА КРЕАТИВЕН КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ“.

1. Участникът, избран за изпълнител, в хода на изпълнение на договора извършва доставката поетапно съгласно заявки (възлагателни писма) на Възложителя, съобразно изпълнението на строителните дейности за всеки един от обектите за които е предназначено оборудването и/или обзавеждането. Срокът за изпълнение на всяка отделна доставката и монтажа и за двете обособени позиции е съгласно Техническото предложение на Изпълнителя, но не-повече от 150 (сто и петдесет) календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя и приключва с подписването без забележки от страните по договора на Приемо-предавателен протокол за приемане на доставката и монтаж.

2. Срокът за гаранционното поддържане е съгласно Техническото предложение на Изпълнителя, но не по-малко от 24 (двадесет и четири) месеца и започва да тече от датата на

подписване на Приемо-предавателния протокол за приемане на всяка отделна доставка и монтаж.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

BG16RFOP001-6.002-0008 РЕМО „ЕТЪР“ - МУЗЕЙ ЗА КРЕАТИВЕН КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ“

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 252-669491
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 47659
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

„ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ХОТЕЛ СТРАНОПРИЕМНИЦА И АДМИНИСТРАЦИЯ И ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА МУЗЕЙНИТЕ ЕКСПОЗИЦИОННИ ПЛОЩИ В РЕГИОНАЛЕН МУЗЕЙ НА ОТКРИТО ЕТЪР ПО

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
16/06/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Обединение „Нов музей“
Nationale Identifikationsnummer: 177529259
Postanschrift: ул. Ангел Кънчев 10
Ort: София
NUTS-Code: BG България  / Bulgaria
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ДИНАКОРД-БЪЛГАРИЯ ЕООД
Nationale Identifikationsnummer: 831252990
Postanschrift: бул. "Цветан Лазаров" № 74А
Ort: гр. София
NUTS-Code: BG България  / Bulgaria
Postleitzahl: 1582
Land: Bulgarien
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: МОДЕРНИ СТРАТЕГИИ И ЗНАНИЯ ООД
Nationale Identifikationsnummer: 200916582
Postanschrift: Васил Кирков №9
Ort: гр. София
NUTS-Code: BG България  / Bulgaria
Postleitzahl: 1164
Land: Bulgarien
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 598 119.30 BGN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 595 012.08 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. Витоша № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: delovodstvo@cpc.bg
Telefon: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet-Adresse: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Съгласно чл. 197 от ЗОП.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/06/2022