Dienstleistungen - 335098-2020

16/07/2020    S136

Polen-Warschau: Straßenreinigung und Straßenkehrdienste

2020/S 136-335098

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Dzielnica Włochy Miasta Stołecznego Warszawy
Postanschrift: al. Krakowska 257
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 02-133
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Aneta Dębowska
E-Mail: przetargiwlo@um.warszawa.pl
Telefon: +48 224434330
Fax: +48 224434333

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.ud-wlochy.waw.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Prowadzenie letniego oczyszczania ulic lokalnych, chodników, zatok parkingowych oraz przejść na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, w roku 2020

Referenznummer der Bekanntmachung: PN 4/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90610000 Straßenreinigung und Straßenkehrdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1) Przedmiot zamówienia obejmuje: Prowadzenie letniego oczyszczania ulic lokalnych, chodników, zatok parkingowych oraz przejść na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, w roku 2020.

Prace polegają na:

— zamiataniu ulic,

— zmywaniu ulic,

— usuwaniu (wraz z wywozem) przerostów trawy i chwastów,

— oczyszczaniu z przerostów trawy i chwastów terenu przy słupach, latarniach itp.,

— oczyszczaniu z piasku i innych nieczystości (wraz z wywozem) chodników, zatok parkingowych, przejść itp.

Zamawiający planuje wykonać nie mniej niż 50 % ilości prac przewidzianych w preliminarzu kosztów.

Dokumenty zamówienia (SIWZ wraz z załącznikami) dostępna będzie również na stronie internetowej zamawiającego: www.ud-wlochy.waw.pl

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 385 845.75 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90914000 Parkplatzreinigung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Hauptort der Ausführung:

Dzielnica Włochy m.st. Warszawy

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Ciąg dalszy z punktu II.1.4:

Zamawiający zastrzega możliwość zmian (zwiększenia lub zmniejszenia) w ilościach jednostek obmiarowych / przewidywanej ilości zabiegów, podanej w preliminarzu kosztów, w przypadku, gdy w trakcie realizowania umowy wystąpi konieczność wykonania większej ilości określonego zakresu prac (kosztem zmniejszenia innego zakresu prac). Dokonywane w ten sposób zmiany nie mogą przekroczyć wynagrodzenia wykonawcy określonego na ten cel w § 6 ust. 1 umowy.

2. Wymagania związane z realizacją zamówienia dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę (art. 29 ust. 3a Prawa zamówień publicznych):

1) zgodnie z § 3 ust. 10 wzoru umowy zamawiający żąda, aby wykonawca lub podwykonawca w całym okresie realizacji umowy, zatrudniał na podstawie umowy o pracę (w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 1040 ze zm.), osobę/osoby wykonujących czynności polegające na prowadzeniu prac związanych z letnim oczyszczaniem jezdni, chodników, zatok parkingowych i przejść.

7. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia będą prace polegające na powtórzeniu podobnych usług ujętych w zamówieniu podstawowym o wartości netto 128 615,25 PLN. Zamówienia te udzielane będą na warunkach ustalanych w trakcie negocjacji zamawiającego z wykonawcą.

Zamawiający przewiduje w postępowaniu zastosowanie art. 24aa Prawa zamówień publicznych.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie przepisów prawa zawarta jest w SIWZ cz. VII pkt 2.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin realizacji prac określonych w § 1 ust. 1 pkt 1.2 umowy / Gewichtung: 40,00
Preis - Gewichtung: 60,00
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 7 000,00 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych),

— zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej,

— zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

Szacunkowa wartość zamówienia netto obejmuje kwotę zamówienia podstawowego i przewidywanych zamówień podobnych (art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp).

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wurde durchgeführt
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 037-087756
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: PN 4/2020
Bezeichnung des Auftrags:

Prowadzenie letniego oczyszczania ulic lokalnych, chodników, zatok parkingowych oraz przejść na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, w roku 2020

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
22/06/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 7
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 7
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 7
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Suez Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: PL911
Postanschrift: ul. Zawodzie 5
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 02-981
Land: Polen
Telefon: +48 224924387

Internet-Adresse: www.ud-wlochy.waw.pl

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 385 845.75 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 282 953.46 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

W postępowaniu jest wymagane: aktualne na dzień składania ofert oświadczenia wykonawcy w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) stanowiący wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (szczegóły w SIWZ).

3) Wypełniając formularz JEDZ:

a) w zakresie części III: Podstawy wykluczenia w sekcji D: Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego (podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym) wykonawca składa oświadczenie, czy:

— wykonawca został skazany za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, przestępstwa przeciwko mieniu i przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu (art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a i pkt 14 ustawy Pzp), tj. m.in. za przestępstwa, o których mowa w art. 270 – 309 kodeksu karnego [przestępstwa wiarygodności dokumentów, przestępstwa przeciwko mieniu i przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu] – w tym zakresie wykonawca powinien dodatkowo wykazać ewentualne środki naprawcze,

— wykonawca jest podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienie (art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp), zakaz orzekany jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 628 ze zm.) – zasady związane ze stosowaniem środków naprawczych w tym zakresie nie obowiązują,

— orzeczono wobec wykonawcy zakaz ubiegania się o zamówienie tytułem środka zapobiegawczego (art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp), środek ten orzekany jest w oparciu o art. 276 kodeksu karnego – zasady związane ze stosowaniem środków naprawczych w tym zakresie nie obowiązują.

5. Zmiany postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

2. Wszelkie zmiany postanowień zawartej umowy niezgodne z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) podlegają unieważnieniu.

3. Zmiany mogą zostać wprowadzone, jedynie w przypadku jeżeli obydwie strony umowy (zamawiający i wykonawca) zgodnie uznają, że wprowadzenie zmian jest konieczne i niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia. Zmiany muszą nastąpić w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

4. Za dopuszczalne należy uznać zmianę podwykonawcy. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym zamierza powierzyć realizację zamówienia,

5. Zamawiający dopuszcza zmianę albo rezygnację z podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zdolności techniczne lub zawodowe), w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawi oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wobec tego podwykonawcy (analogicznie jak wobec podmiotu na zasoby, którego powoływał się przy spełnieniu warunku udziału w postępowaniu), a jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę innym.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/07/2020