Dienstleistungen - 335116-2020

16/07/2020    S136

Polen-Wieliczka: Planungsleistungen im Bauwesen

2020/S 136-335116

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Kopalnia Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna
Postanschrift: Park Kingi 1
Ort: Wieliczka
NUTS-Code: PL21 Małopolskie
Postleitzahl: 32-020
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Maciej Trąbka
E-Mail: maciej.trabka@kopalnia.pl
Telefon: +48 12278-71-11
Fax: +48 12278-71-10

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: spółka akcyjna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: górnictwo

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Projekt doraźnego wzmocnienia konstrukcji przedziału schodowego szybu Daniłowicz (nr sprawy: KSW/2020/TOP/10)

Referenznummer der Bekanntmachung: KSW/2020/TOP/10
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wykonania doraźnego wzmocnienia konstrukcji przedziału schodowego oraz wykonania doraźnych napraw ujęć wód migrujących zza obudowy szybu Daniłowicz w jego górnej części (do głębokości ok. 30 m), zwanej dalej „Dokumentacją projektową”, oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 112 288.39 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL21 Małopolskie
Hauptort der Ausführung:

Wieliczka

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wykonania doraźnego wzmocnienia konstrukcji przedziału schodowego oraz wykonania doraźnych napraw ujęć wód migrujących zza obudowy szybu Daniłowicz w jego górnej części (do głębokości ok. 30 m), zwanej dalej „Dokumentacją projektową”, oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót.

2. W ramach wykonania Dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany do:

1) opracowania projektu technicznego wykonania doraźnego wzmocnienia konstrukcji przedziału schodowego oraz wykonania doraźnych napraw ujęć wód migrujących zza obudowy szybu Daniłowicz w jego górnej części (do głębokości ok. 30 m), zwanego dalej „Projektem technicznym”, jego uzgodnienia ze służbami Zamawiającego oraz z Konserwatorem Zabytków Krakowskich Żup Solnych (zwanego dalej „KZKŻS”), a także uzyskanie zatwierdzenia uzgodnionego Projektu technicznego przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Kopalnia Soli „Wieliczka” (zwanego dalej „KRZG”);

2) uzyskania pozwolenia KZKŻS na wykonanie robót objętych projektem technicznym;

3) opracowania przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego dla robót objętych projektem technicznym.

3. W ramach sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji prac ujętych w Dokumentacji projektowej Wykonawca będzie zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w ilości maksymalnej 96 godzin.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty we wzorze umowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego w ilości 96 godzin, który będzie sprawowany na zlecenia Zamawiającego zależnie od potrzeb Zamawiającego. Oznacza to, że Zamawiający może zrezygnować z całości lub z części wymiaru godzin sprawowania nadzoru autorskiego (prawo opcji). Nadzór autorski będzie wykonywany w ramach nie więcej niż 12 pobytów na terenie wykonywanych prac.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 2 000,00 PLN. Szczegółowe informacje na temat wniesienia wadium zawiera SIWZ dostępna na stronie www.kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 067-159486
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Projekt doraźnego wzmocnienia konstrukcji przedziału schodowego szybu Daniłowicz (nr sprawy: KSW/2020/TOP/10)

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
07/07/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: KGHM Cuprum Centrum Badawczo-Rozwojowe
Postanschrift: ul. gen. Wł. Sikorskiego 2–8
Ort: Wrocław
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
Postleitzahl: 53-659
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 112 288.39 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, poniżej wymienionych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

W odniesieniu do braku podstaw wykluczenia:

a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz odnośnie do skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 5 lub 6 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

e) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

f) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 5 lub 6 ustawy;

g) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy;

h) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);

i) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

j) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Szczegółowy wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, a także sposobu ich złożenia, został opisany w SIWZ zamieszczonej pod adresem: (https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl/)

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl.

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie, w dziale VI Środki ochrony prawnej, tj.:

1) art. 179 ustawy – przepisy wspólne;

2) art. 180–198 ustawy – odwołania;

3) art. 198a–198g ustawy – skarga do sądu.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/07/2020