Dienstleistungen - 335117-2020

16/07/2020    S136

Polen-Krakau: Reparatur- und Wartungsdienste

2020/S 136-335117

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie
Nationale Identifikationsnummer: pL213
Postanschrift: ul. św. Wawrzyńca 15
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Postleitzahl: 31-060
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Wioleta Zielińska
E-Mail: spdv.krakow@gmail.com
Telefon: +48 124301005
Fax: +48 124286600

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.mim.krakow.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: samorządowa instytucja kultury
I.5)Haupttätigkeit(en)
Freizeit, Kultur und Religion

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie prac konserwatorskich przy zabytku ze zbiorów Muzeum Inżynierii Miejskiej, tj. wagonie tramwajowym typ C nr 260 z 1925 r. (nr inw. MIM 1640/I-33)

Referenznummer der Bekanntmachung: DR.26.4.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
50000000 Reparatur- und Wartungsdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje konserwację zachowawczą zabytku techniki, tj. wagonu tramwajowego typu C nr 260 z 1925 r. (nr inw. MIM 1640/I-33) zgodnie z programem konserwatorskim zatwierdzonym przez Zamawiającego i stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 632 400.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
50800000 Diverse Reparatur- und Wartungsdienste
71330000 Verschiedene von Ingenieuren erbrachte Dienstleistungen
71334000 Dienstleistungen im Bereich Maschinenbau und Elektrotechnik
71337000 Dienstleistungen im Bereich Korrosionsschutz
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Hauptort der Ausführung:

Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, ul. Św. Wawrzyńca 15, 31-060 Kraków, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje konserwację zachowawczą zabytku techniki, tj. wagonu tramwajowego typu C nr 260 z 1925 r. (nr inw. MIM 1640/I-33) zgodnie z programem konserwatorskim zatwierdzonym przez Zamawiającego i stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

2. Zamówienie obejmuje swoim zakresem:

a) prace konserwatorskie;

b) dokumentowanie prac konserwatorskich w trakcie ich prowadzenia, zgodnie z przyjętymi standardami w tym zakresie i przekazanie powstałej w ten sposób dokumentacji konserwatorskiej w formie pisemnej (2 egzemplarze) i formie elektronicznej (1 egzemplarz na płycie CD/DVD, pendrive) Zamawiającemu oraz zobowiązanie do przeniesienia praw autorskich do ww. dokumentacji w zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych Zamawiającego, w tym promocji, tj. w zakresie szczegółowo opisanym we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ;

c) przeniesienie istniejących numerów inwentarzowych na obiekt;

d) transport obiektu z miejsca obecnego przechowania (w Krakowie) do miejsca realizacji prac oraz transport powrotny do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (w Krakowie);

e) prowadzenie badań materiałów archiwalnych;

f) stały nadzór konserwatorski wraz z wykonaniem dokumentacji konserwatorskiej zawierającej dokumentację fotograficzną kolejnych etapów prac konserwatorskich, opis wykonanych prac (zob. lit. b) i c) powyżej) oraz zobowiązanie do przeniesienia praw autorskich do ww. dokumentacji w zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych Zamawiającego, w tym promocji, tj. w zakresie szczegółowo opisanym we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie zespołu / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Program operacyjny infrastruktura i środowisko 2014–2020, działanie 8.1 ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Zamawiający zaprasza wszystkich zainteresowanych Wykonawców do dokonania wizji lokalnej miejsca, w którym znajduje się przedmiot zamówienia. Zasady wizji lokalnej zostały szczegółowo opisane w pkt. III. 6 SIWZ.

2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 15 000 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych). Szczegółowe informacje na temat sposobu wniesienia wadium określa rozdział XIII SIWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 063-150956
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: DR.26.4.2020
Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie prac konserwatorskich przy zabytku ze zbiorów Muzeum Inżynierii Miejskiej, tj. wagonie tramwajowym typ C nr 260 z 1925 r. (nr inw. MIM 1640/I-33)

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
06/07/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Polmat Artur Matkowski
Postanschrift: Rakowice wielkie 41a
Ort: Lwówek Ślaski
NUTS-Code: PL515 Jeleniogórski
Postleitzahl: 59-600
Land: Polen
E-Mail: biuro@polmat.eu
Telefon: +49 501517255
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 495 620.05 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, zastosuje tzw. procedurę odwróconą, tj. w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, na zasadach opisanych w treści rozdziału VII SIWZ..

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp. 3. Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę w sytuacjach określonych w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, składane na jednolitym europejskim dokumencie zamówienia (JEDZ), sporządzonym według wzoru (formularza) stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, dotyczące:

i. Wykonawcy (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – każdego z nich);

ii. podmiotów, na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu (część II, III JEDZ w zakresie odpowiednim do przesłanek określonych w art. 24 ust 1 oraz ust 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp), część IV w sekcji alfa)

Uwaga! Wykonawcy są zobowiązani do złożenia formularza JEDZ w formie elektronicznej, w sposób określony szczegółowo w treści rozdziału X SIWZ;

b) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ;

c) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa konsorcjum, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii (jeżeli dotyczy);

d) pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, jeżeli nie wynika ono z dokumentów, o których mowa w rozdziale VII;

e) dowód, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami innego podmiotu - o którym mowa w rozdziale VII ust. 2 (jeżeli dotyczy).

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom i innym podmiotom jeżeli mają lub mieli oni interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym Wykonawców, wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych pod warunkiem, że dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni jeśli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, treści postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Odwołanie wnosi się w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

11. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub części.

12. Pozostałe regulacje dot. środków ochrony prawnej zostały określone w dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/07/2020