Lieferungen - 335117-2022

22/06/2022    S119

Nederland-Leiderdorp: Computerapparatuur

2022/S 119-335117

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting Professor Dr. Leo Kanneronderwijsgroep
Nationaal identificatienummer: 52447701
Postadres: Elisabethhof 17, Elisabethhof
Plaats: Leiderdorp
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2353EW
Land: Nederland
Contactpersoon: DAS Onderwijs Inkoop Groep
E-mail: s.vanhaasterecht@leokanner.nl
Telefoon: +31 715150599
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.leokanner.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Leo Kanner - Desktops en toebehoren - Onderhandeling

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30230000 Computerapparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht T16421 NU Leo Kanner - Desktops en toebehoren heeft niet geleid tot inschrijvingen. Na onderhandeling is overeengekomen tot een levering van 32 desktops en 12 monitoren.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 22 776.48 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

32 desktops en 12 monitoren

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 30
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een niet-openbare procedure
Verklaring:

De opdracht is eerder uitgezet via het DAS T7153 DAS OIG Desktops, namelijk T16421 NU Leo Kanner - Desktops en toebehoren zonder resultaat. De reden voor de toepassing van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking is dat er geen geschikte inschrijvingen zijn ingediend. Voor de onderhandeling zijn de oorspronkelijke voorwaarden van de overheidsopdracht niet wezenlijk gewijzigd.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Leo Kanner - Desktops en toebehoren - Onderhandeling

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/06/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ITS IT-Services
Postadres: Nieuwstraat 6 b
Plaats: Leidschendam
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2266 AD
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 22 776.48 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
E-mail: rechtbankdenhaag@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/06/2022