Dienstleistungen - 335121-2020

16/07/2020    S136

Polen-Izabelin: Umweltplanung

2020/S 136-335121

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Kampinoski Park Narodowy
Nationale Identifikationsnummer: 14591663700000
Postanschrift: ul. Tetmajera 38
Ort: Izabelin
NUTS-Code: PL913 Warszawski zachodni
Postleitzahl: 05-080
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Tomasz Hryniewicki
E-Mail: hryniewicki@kampinoski-pn.gov.pl
Telefon: +48 227226001
Fax: +48 227226560

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.kampinoski-pn.gov.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Aktualizacja projektu planu ochrony KPN oraz planu zadań ochronnych dla obszaru N2000 PLC 140001 Puszcza Kampinoska, z wykonaniem operatu ochrony ekosystemów leśnych i nieleśnych – postępowanie nr 2

Referenznummer der Bekanntmachung: DLzop/370/8/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90712000 Umweltplanung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia są usługi obejmujące prace w zakresie „Aktualizacji projektu planu ochrony Kampinoskiego Parku Narodowego oraz planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 PLC 140001 Puszcza Kampinoska, z wykonaniem operatu ochrony ekosystemów leśnych i nieleśnych”, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody oraz ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 6 313 821.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77231000 Verwaltung in der Forstwirtschaft
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL9 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Hauptort der Ausführung:

— warszawski zachodni (gminy: Kampinos, Leszno, Stare Babice, Izabelin, Łomianki),

— nowodworski (gminy Czosnów i Leoncin),

— sochaczewski (gmina Brochów),

— woj. łódzkie, powiat tomaszowski (gmina To...

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie niżej wymienionych prac:

— prace fitosocjologiczne,

— prace glebowo-siedliskowe,

— prace taksacyjne.

Aktualizacja istniejących, niżej wymienionych operatów projektu planu ochrony:

— operat ochrony przyrody nieożywionej, gleb i ekosystemów wodnych,

— operat ochrony flory i grzybów,

— operat ochrony ekosystemów leśnych,

— operat ochrony ekosystemów nieleśnych,

— operat ochrony fauny,

— operat ochrony walorów krajobrazowych, kulturowych, historycznych, turystycznych, udostępniania Parku oraz zadań edukacyjnych,

— operat gospodarki gruntami i wykupu nieruchomości,

— operat zagospodarowania przestrzennego,

— operat dla obszaru Natura 2000 PLC140001 Puszcza Kampinoska,

— operat oceny przewidywanych skutków planu ochrony oraz oszacowania kosztów jego wdrożenia,

— wykonanie operatu ochrony przeciwpożarowej,

— wykonanie ekspertyzy nawożeniowej dla gospodarstwa szkółkarskiego,

— wykonanie projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Kampinoskiego Parku Narodowego oraz planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 PLC 140001 Puszcza Kampinoska.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie Wykonawcy w realizacji zamówienia / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Nr projektu: POIS.02.04.00-00-0004/19

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem składania ofert w wysokości: 50 000,00 PLN.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

Jedyna złożona oferta przewyższyła budżet zarezerwowany na wykonanie zadania. Spowodowało to unieważnienie poprzedniego postępowania. W związku z koniecznością pilnego wykonania pierwszego etapu prac (fitosocjologia) zaplanowanych do prawidłowego wykonania całego zadania, konieczne jest przyśpieszenie procedury przetargowej, aby uniknąć ryzyka błędnej inwentaryzacji fitosocjologicznej.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 102-246131
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Aktualizacja projektu planu ochrony KPN oraz planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 PLC 140001 Puszcza Kampinoska, z wykonaniem operatu ochrony ekosystemów leśnych i nieleśnych – postępowanie nr 2

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
18/06/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Oddział w Warszawie
Postanschrift: Sękocin Stary, Leśników 21
Ort: Raszyn
NUTS-Code: PL9 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Postleitzahl: 05-090
Land: Polen
Telefon: +48 604165242
Fax: +48 228252843

Internet-Adresse: https://www.buligl.pl/web/warszawa

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 6 313 821.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 6 313 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224584801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w rozdz. XVIII ust. 3 i XVIII ust. 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224584801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/07/2020