Dienstleistungen - 335123-2020

16/07/2020    S136

Polen-Lipka: Beaufsichtigung der Bauarbeiten

2020/S 136-335123

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Lipka
Postanschrift: Mały Buczek 38
Ort: Lipka
NUTS-Code: PL411 Pilski
Postleitzahl: 77-420
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Adam Otręba
E-Mail: lipka@pila.lasy.gov.pl
Telefon: +48 672665046
Fax: +48 672665753

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.pila.lasy.gov.pl/lipka

Adresse des Beschafferprofils: www.pila.lasy.gov.pl/lipka

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: usługi gospodarki leśnej

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem obiektów małej retencji w Nadleśnictwie Lipka

Referenznummer der Bekanntmachung: SA.270.2.1.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71247000 Beaufsichtigung der Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia pod nazwą „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem obiektów małej retencji w Nadleśnictwie Lipka” są usługi polegające na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad inwestycją obejmującą odbudowę zastawek w leśnictwie Osowo, Białobłocie, Lipka, Potulice, Kiełpin, Biskupice, Dzierżążnia, Górzno.

Przedmiot zamówienia został podzielony na części:

a. część I – pełnieniem nadzoru inwestorskiego na następujące zadania „Odbudowa zastawek w leśnictwie Osowo, Białobłocie, Lipka, Potulice”,

b. część II – pełnieniem nadzoru inwestorskiego na następujące zadania „Odbudowa zastawek w leśnictwie Kiełpin, Dzierżążnia, Biskupice, Górzno”.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 35 000.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pełnieniem nadzoru inwestorskiego na następujące zadania „Odbudowa zastawek w leśnictwie Osowo, Białobłocie, Lipka, Potulice” – część I

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71247000 Beaufsichtigung der Bauarbeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL411 Pilski
Hauptort der Ausführung:

Województwo wielkopolskie, powiat złotowski, gmina Lipka, leśnictwo Osowo, Białobłocie, Lipka, Potulice, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia pod nazwą „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem obiektów małej retencji w Nadleśnictwie Lipka” są usługi polegające na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad inwestycją obejmującą odbudowę zastawek w leśnictwie Osowo, Białobłocie, Lipka, Potulice.

Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniami w ramach projektu:„Zwiększenie wykorzystania zasobów wodnych poprzez adaptację istniejących systemów melioracyjnych dopełnienia funkcji retencyjnych oraz niwelowanie ich negatywnego oddziaływania na ekosystemy”.

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Lipka, tj. leśnictwo Osowo, Białobłocie, Lipka, Potulice – gmina Lipka.

Szczegółowy zakres zadania obejmuje:

a) zapoznanie się z dokumentacją techniczną i decyzjami organów administracyjnych;

b) reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z kosztorysem inwestorskim, dokumentacją projektową, harmonogramem i pozwoleniem na budowę oraz przepisami prawa, obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej;

c) sprawdzenie jakości wykonywanych robót oraz wbudowanych wyrobów i materiałów, a w szczególności zapobieganie stosowania wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

d) rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót, a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów zadania, które to wymagają akceptacji Zamawiającego;

e) sprawdzenie czy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia został sporządzony przez kierownika budowy/robót zgodnie z przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

f) sprawdzanie, czy Wykonawca dostaw i robót budowlanych przestrzega planu BIOZ i przepisów prawa, w tym, w szczególności przepisów BHP, ppoż., ochrony środowiska i przyrody;

g) wydawanie kierownikowi budowy/robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy bądź wewnętrznego dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości i zagrożeń, wpisów o próbach i badaniach itd.;

h) żądanie od kierownika budowy/robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych prac, a także wstrzymania dalszych robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja wywoływała zagrożenia bądź powodowała niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją techniczną lub pozwoleniem na budowę;

i) kontrola ilości i terminowości wykonywania robót i dostaw;

j) kontrola dokonania czynności formalnych wynikających z warunków technicznych, uzgodnień i obowiązujących decyzji;

k) kontrola rozliczeń pomiędzy Wykonawcą dostaw i robót budowlanych a jego podwykonawcami (np. w zakresie weryfikacji oświadczeń o dokonaniu płatności na rzecz podwykonawców);

l) udział w spotkaniach i naradach dotyczących realizacji dostaw i robót budowlanych;

m) sprawdzenie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbiorowych i przekazania obiektów do użytkowania;

n) kontrola usunięcia wad;

o) kontrolę i weryfikację przedkładanych przez Wykonawcę prac kosztorysów oraz potwierdzanie obmiarów robót jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy robót;

p) kontrolę rozliczeń i sprawdzenie pod względem ilościowym i finansowym kosztorysów powykonawczych po zakończeniu zadania lub jego części;

r) kontrolę prawidłowości prowadzenia dziennika budowy bądź wewnętrznego dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót;

s) wzywanie realizatora robót budowlanych do usprawnień pracy w przypadku stwierdzonych opóźnień lub zagrożeń nie wywiązywania się z umowy;

t) dostarczenie Zamawiającemu dokumentów i informacji w terminach przez niego ustalonych w przypadku sporów sadowych i innych wynikających z realizacji inwestycji.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego / Gewichtung: 40 %
Preis - Gewichtung: 60 %
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Numer identyfikacji projektu: POIS.02.01.00-00-0005/16, zadanie realizowane ze środków zewnętrznych w ramach projektu „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”.

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pełnieniem nadzoru inwestorskiego na następujące zadania „Odbudowa zastawek w leśnictwie Kiełpin, Dzierżążnia, Biskupice, Górzno” – część II

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71247000 Beaufsichtigung der Bauarbeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL411 Pilski
Hauptort der Ausführung:

Województwo wielkopolskie, powiat złotowski, gmina Lipka – leśnictwo Kiełpin, gmina Złotów – leśnictwo Dzierżążnia, Biskupice, Górzno, Kiełpin, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia pod nazwą „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem obiektów małej retencji w Nadleśnictwie Lipka” są usługi polegające na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad inwestycją obejmującą odbudowę zastawek w leśnictwie Kiełpin, Dzierżążnia, Biskupice, Górzno.

Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniami w ramach projektu:„Zwiększenie wykorzystania zasobów wodnych poprzez adaptację istniejących systemów melioracyjnych dopełnienia funkcji retencyjnych oraz niwelowanie ich negatywnego oddziaływania na ekosystemy”.

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Lipka, tj. leśnictwo Kiełpin – gmina Lipka, leśnictwo Dzierżążnia, Biskupice, Górzno, Kiełpin – gmina Złotów.

Szczegółowy zakres zadania obejmuje:

a) zapoznanie się z dokumentacją techniczną i decyzjami organów administracyjnych;

b) reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z kosztorysem inwestorskim, dokumentacją projektową, harmonogramem i pozwoleniem na budowę oraz przepisami prawa, obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej;

c) sprawdzenie jakości wykonywanych robót oraz wbudowanych wyrobów i materiałów, a w szczególności zapobieganie stosowania wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

d) rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót, a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów zadania, które to wymagają akceptacji Zamawiającego;

e) sprawdzenie czy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia został sporządzony przez kierownika budowy/robót zgodnie z przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

f) sprawdzanie, czy Wykonawca dostaw i robót budowlanych przestrzega planu BIOZ i przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów BHP, ppoż., ochrony środowiska i przyrody;

g) wydawanie kierownikowi budowy/robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy bądź wewnętrznego dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości i zagrożeń, wpisów o próbach i badaniach itd.;

h) żądanie od kierownika budowy/robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych prac, a także wstrzymania dalszych robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja wywoływała zagrożenia bądź powodowała niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją techniczną lub pozwoleniem na budowę;

i) kontrola ilości i terminowości wykonywania robót i dostaw;

j) kontrola dokonania czynności formalnych wynikających z warunków technicznych, uzgodnień i obowiązujących decyzji;

k) kontrola rozliczeń pomiędzy Wykonawcą dostaw i robót budowlanych a jego podwykonawcami (np. w zakresie weryfikacji oświadczeń o dokonaniu płatności na rzecz podwykonawców);

l) udział w spotkaniach i naradach dotyczących realizacji dostaw i robót budowlanych;

m) sprawdzenie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbiorowych i przekazania obiektów do użytkowania;

n) kontrola usunięcia wad;

o) kontrolę i weryfikację przedkładanych przez Wykonawcę prac kosztorysów oraz potwierdzanie obmiarów robót jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy robót;

p) kontrolę rozliczeń i sprawdzenie pod względem ilościowym i finansowym kosztorysów powykonawczych po zakończeniu zadania lub jego części;

r) kontrolę prawidłowości prowadzenia dziennika budowy bądź wewnętrznego dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót;

s) wzywanie realizatora robót budowlanych do usprawnień pracy w przypadku stwierdzonych opóźnień lub zagrożeń nie wywiązywania się z umowy;

t) dostarczenie Zamawiającemu dokumentów i informacji w terminach przez niego ustalonych w przypadku sporów sadowych i innych wynikających z realizacji inwestycji.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego / Gewichtung: 40 %
Preis - Gewichtung: 60 %
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Numer identyfikacji projektu: POIS.02.01.00-00-0005/16, zadanie realizowane ze środków zewnętrznych w ramach projektu „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 079-186561
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Los-Nr.: I
Bezeichnung des Auftrags:

Pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi zadanie: „Odbudowa zastawek w leśnictwie Osowo, Białobłocie, Lipka, Potulice” – część I

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
14/07/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Pracownia Przyrodnicza Natura Olga Kowalska
Postanschrift: Nakielno 52
Ort: Strączno
NUTS-Code: PL411 Pilski
Postleitzahl: 78-642
Land: Polen
E-Mail: ppnatura@02.pl
Telefon: +48 607593546
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 20 000.00 PLN
Niedrigstes Angebot: 19 500.00 PLN / höchstes Angebot: 19 900.00 PLN das berücksichtigt wurde
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: II
Bezeichnung des Auftrags:

Pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi zadanie: „Odbudowa zastawek w leśnictwie Kiełpin, Dzierżążnia, Biskupice, Górzno” – część II

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
14/07/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Pracownia Przyrodnicza Natura
Postanschrift: Nakielno 52
Ort: Strączno
NUTS-Code: PL411 Pilski
Postleitzahl: 78-642
Land: Polen
E-Mail: ppnatura@o2.pl
Telefon: +48 607593546
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 15 000.00 PLN
Niedrigstes Angebot: 14 500.00 PLN / höchstes Angebot: 14 950.00 PLN das berücksichtigt wurde
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587840

Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587840

Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. 4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/07/2020