Dienstleistungen - 335124-2020

16/07/2020    S136

Polen-Czernichów: Kreditgewährung

2020/S 136-335124

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Czernichów – Urząd Gminy
Postanschrift: Gminna 1
Ort: Czernichów
NUTS-Code: PL214 Krakowski
Postleitzahl: 32-070
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Maciej Gędłek
E-Mail: urzad@czernichow.pl
Telefon: +48 122702104
Fax: +48 122702324

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.czernichow.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 9 342 666,13 PLN

Referenznummer der Bekanntmachung: FB.271.1.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
66113000 Kreditgewährung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 9 342 666,13 PLN (słownie: dziewięć milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć i 13/100 PLN) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz pokrycie deficytu budżetowego.

2. Uruchomienie kredytu nastąpi w transzach na rachunek podstawowy gminy. Wysokość i termin przekazania środków będzie każdorazowo uzgadniany z wykonawcą i przedkładany w postaci wniosku na 2 dni robocze przed uruchomieniem transzy, dopuszcza się możliwość złożenia wniosku za pośrednictwem maila lub faksu.

3. Całkowite uruchomienie kredytu nastąpi do 31.12.2020.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Niedrigstes Angebot: 1 894 383.22 PLN / höchstes Angebot: 3 063 874.89 PLN das berücksichtigt wurde
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL214 Krakowski
Hauptort der Ausführung:

Gmina Czernichów

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 9 342 666,13 PLN (słownie: dziewięć milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć i 13/100 PLN) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz pokrycie deficytu budżetowego.

2. Uruchomienie kredytu nastąpi w transzach na rachunek podstawowy gminy. Wysokość i termin przekazania środków będzie każdorazowo uzgadniany z wykonawcą i przedkładany w postaci wniosku na 2 dni robocze przed uruchomieniem transzy, dopuszcza się możliwość złożenia wniosku za pośrednictwem maila lub faksu.

3. Całkowite uruchomienie kredytu nastąpi do 31.12.2020 r.

4. Przewidywany harmonogram spłat kredytu:

Lp. data spłaty, rata kapitałowa PLN

1 31.3.2022 80 000,00

2 31.3.2023 80 000,00

3 31.3.2024 80 000,00

4 30.6.2025 50 000,00

5 30.9.2025 50 000,00

6 30.6.2026 200 000,00

7 30.9.2026 200 000,00

8 31.3.2027 100 000,00

9 30.6.2027 200 000,00

10 30.9.2027 200 000,00

11 31.3.2028 250 000,00

12 30.06.2028 250 000,00

13 30.9.2028 300 000,00

14 31.12.2028 300 000,00

15 31.3.2029 300 000,00

16 30.6.2029 400 000,00

17 30.9.2029 300 000,00

18 31.12.2029 300 000,00

19 31.3.2030 300 000,00

20 30.6.2030 400 000,00

21 30.9.2030 300 000,00

22 31.12.2030 300 000,00

23 31.3.2031 300 000,00

24 30.6.2031 300 000,00

25 30.9.2031 300 000,00

26 31.3.2032 300 000,00

27 30.6.2032 300 000,00

28 30.9.2032 300 000,00

29 31.3.2033 300 000,00

30 30.6.2033 300 000,00

31 30.9.2033 300 000,00

32 31.3.2034 300 000,00

33 30.6.2034 300 000,00

34 30.9.2034 300 000,00

35 31.3.2035 300 000,00

36 30.6.2035 120 000,00

37 30.9.2035 382 666,13

5. Dopuszcza się możliwość zmiany okresu kredytowania poprzez jego zmniejszenie lub zwiększenie, w zależności od wyliczonego indywidualnego wskaźnika spłaty długu, zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Zamawiający pisemnie poinformuje wykonawcę o zmianach w celu podpisania stosownego aneksu bez ponoszenia dodatkowych opłat. Zmiana okresu kredytowania wymaga zgody banku.

6. Zamawiający zastrzega, iż udzielony kredyt jest bezprowizyjny, wszystkie koszty muszą być zawarte w marży banku.

7. Zamawiający (kredytobiorca) zastrzega sobie możliwość nie pobrania w pełnej wysokości kwoty kredytu. W takim przypadku bank nie obciąży Zamawiającego (kredytobiorcy) kosztami nie pobranego kredytu.

8. Oprocentowanie kredytu: zmienne oparte o stawkę WIBOR 3M i dodatnią lub ujemną marżę banku.

9. Rok odsetkowy: równy 365 dni.

10. Odsetki płatne na koniec każdego kwartału, po otrzymaniu noty odsetkowej z banku do 15. następnego miesiąca po zakończeniu kwartału. Dopuszcza się możliwość elektronicznego przesłania noty odsetkowej.

11. Należy przyjąć, że każdy miesiąc odsetkowy liczy rzeczywistą ilość dni.

12. Datą płatności pierwszych odsetek będzie data końca pierwszego kwartału kalendarzowego następującego po uruchomieniu pierwszej transzy kredytu.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 078-184428
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
08/07/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Bank Gospodarstwa Krajowego
Postanschrift: Al. Jerozolimskie 7
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-955
Land: Polen
E-Mail: bgk@bgk.pl
Telefon: +48 224757575
Fax: +48 226270378

Internet-Adresse: https://www.bgk.pl

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Niedrigstes Angebot: 1 894 383.22 PLN / höchstes Angebot: 3 063 874.89 PLN das berücksichtigt wurde
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

5. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli została przesłana faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni – jeżeli została przesłana w inny sposób;

2) w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

3) w przypadku innych czynności niż wskazane w ppkt 1 i 2 w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/07/2020