Dienstleistungen - 335128-2020

16/07/2020    S136

Polska-Warszawa: Usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych

2020/S 136-335128

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komenda Główna Policji
Adres pocztowy: ul. Puławska 148/150
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-624
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Pietrzyk
E-mail: anna.pietrzyk@poicja.gov.pl
Tel.: +48 226013472
Faks: +48 226011857

Adresy internetowe:

Główny adres: www.policja.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zawarcie umowy ramowej na rezerwację, sprzedaż i dostarczanie biletów lotniczych na trasach zagranicznych oraz świadczenie usług opcjonalnych na potrzeby policji

Numer referencyjny: 35/BF/20/AP
II.1.2)Główny kod CPV
63512000 Usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej na rezerwację, sprzedaż i dostarczanie biletów lotniczych na trasach zagranicznych oraz świadczenie usług opcjonalnych (hotelarskich, ubezpieczeniowych oraz biletów promowych i kolejowych) na potrzeby policji.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 13 500 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej na rezerwację, sprzedaż i dostarczanie biletów lotniczych na trasach zagranicznych oraz świadczenie usług opcjonalnych (hotelarskich, ubezpieczeniowych oraz biletów promowych i kolejowych) na potrzeby policji.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: K1 – cena opłaty transakcyjnej brutto za wystawienie jednego biletu lotniczego / Waga: 50
Kryterium jakości - Nazwa: K2 – cena opłaty transakcyjnej brutto za wystawienie jednego biletu promowego / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: K3 – cena opłaty transakcyjnej brutto za wystawienie jednego biletu kolejowego / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: K4 – wysokość rabatu określonego w % od ceny biletu lotniczego przewoźnika / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: K5 – cena opłaty transakcyjnej brutto za rezerwację hotelu za granicą / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: K6 – cena opłaty brutto za pośrednictwo przy wystawieniu polisy ubezpieczeniowej / Waga: 10
Cena - Waga: 0
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Celem przeprowadzenia niniejszego postępowania jest wyłonienie 1 (jednego) Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa ramowa.

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie postępowania w tzw. procedurze odwróconej, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 058-139096
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 35/BF/20/AP
Nazwa:

Zawarcie umowy ramowej na rezerwację, sprzedaż i dostarczanie biletów lotniczych na trasach zagranicznych oraz świadczenie usług opcjonalnych na potrzeby policji

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
09/07/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Polskie Linie Lotnicze Lot S.A.
Adres pocztowy: 17 Stycznia 43
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 02-146
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 13 500 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 13 500 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

LOT Travel Sp. z o.o., ul. Komitetu Obrony Robotników 43, 02 146 Warszawa - rezerwacja, sprzedaż biletów lotniczych wystawianych na dokumentach obcych przewoźników oraz sprzedaż usług opcjonalnych (w tym hotelowych, bilety kolejowe i promowe, ubezpieczenia ..)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

W celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w rozdz. VI ust. 1 SIWZ oraz braku podstaw wykluczenia Zamawiający, żąda złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów: oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ). Ponadto Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą wypełniony formularz ofertowy (składający się z części A wypełnianej przez Wykonawcę na platformie przy składaniu oferty oraz części B zgodnie z treścią stanowiącą załącznik nr 1 do SIWZ). W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp oraz informacji zawartych w JEDZ (Wykonawców, podwykonawców, podmiotów trzecich), będzie żądał złożenia następujących aktualnych dokumentów wskazanych w rozdziale VII SIWZ. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty wskazane w rozdziale VII ust. 6 SIWZ. Przystępując do przetargu, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, zaznaczając cel wpłaty, w wysokości: 400 000,00 PLN zgodnie z rozdziałem IX SIWZ. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na platformie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje (poprzez platformę) Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.

2. Odwołanie w przedmiotowym postępowaniu przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której był zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub SIWZ na stronie internetowej.

5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 3 i 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanych przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/07/2020