Dienstleistungen - 335138-2020

16/07/2020    S136

Polen-Rzeszów: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2020/S 136-335138

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Miasto Rzeszów – Urząd Miasta Rzeszowa
Nationale Identifikationsnummer: PL823
Postanschrift: ul. Rynek 1
Ort: Rzeszów
NUTS-Code: PL823 Rzeszowski
Postleitzahl: 35-064
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Filip Kopyć
E-Mail: przetargi@erzeszow.pl
Telefon: +48 178754636

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://bip.erzeszow.pl

Adresse des Beschafferprofils: http://bip.erzeszow.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku biurowego przy ul. Targowej 1

Referenznummer der Bekanntmachung: CZ-A.271.35.96.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z opracowaniem ekspertyzy bezpieczeństwa pożarowego, szacowaniem wartości robót budowlanych dla modernizacji budynku przy ul. Targowa 1. Dokumentacja powinna uwzględniać wszystkie roboty budowlane i instalacyjne związane z modernizacją budynku przy ul. Targowa 1 pod funkcję budynku biurowo-administracyjnego dla jednostek zgodnie z załącznikiem nr 1: Propozycja wydziałów Urzędu Miasta Rzeszowa w budynku przy ul. Targowej 1 w Rzeszowie.

Zakresem robót objęte zostaną:

I. parter – piętro I i piętra IV–X:

II. remont klatki schodowej,

III. roboty zgodne z ekspertyzą bezpieczeństwa pożarowego z sierpnia 2011 r.,

IV. zapewnienie klimatyzacji pomieszczeń,

V. remont elewacji z uwzględnieniem montażu instalacji fotowoltaicznej,

VI. remont dachu.

Wysokość budynku: 37,4 m, pow. użytkowa: 3 226,.42 m2, kubatura: 16 110 m3.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71327000 Dienstleistungen in der Tragwerksplanung
71220000 Architekturentwurf
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL823 Rzeszowski
Hauptort der Ausführung:

Rzeszów

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z opracowaniem ekspertyzy bezpieczeństwa pożarowego, szacowaniem wartości robót budowlanych dla modernizacji budynku przy ul. Targowa 1. Dokumentacja powinna uwzględniać wszystkie roboty budowlane i instalacyjne związane z modernizacją budynku przy ul. Targowa 1 pod funkcję budynku biurowo-administracyjnego dla jednostek zgodnie z załącznikiem nr 1: Propozycja wydziałów Urzędu Miasta Rzeszowa w budynku przy ul. Targowej 1 w Rzeszowie.

Zakresem robót objęte zostaną:

I. parter – piętro I i piętra IV-X:

II. remont klatki schodowej,

III. roboty zgodne z ekspertyzą bezpieczeństwa pożarowego z sierpnia 2011 r.,

IV. zapewnienie klimatyzacji pomieszczeń,

V. remont elewacji z uwzględnieniem montażu instalacji fotowoltaicznej,

VI. remont dachu.

Wysokość budynku: 37,4 m, pow. użytkowa: 3 226,.42 m2, kubatura: 16 110 m3.

Dokumentacja projektowa musi zawierać wszystkie instalacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania oraz uwzględniać w razie potrzeby konieczność przebudowy, uzupełnienia lub wymiany istniejących już instalacji. Projektowany zakres powinien być wyposażony we wszystkie instalacje istniejące w budynku oraz zapewnić dostęp dla niepełnosprawnych.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie projektanta branży architektonicznej / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria:

1) cena ofertowa (brutto) – 60 %,

2) doświadczenie projektanta branży architektonicznej – 40 %.

2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego, zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 103-248594
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku biurowego przy ul. Targowej 1

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Uzasadnienie prawne unieważnienia:

Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia:

Do upływu terminu składania ofert (30.6.2020) na adres skrzynki ePUAP Zamawiającego wpłynęło 7 zgłoszeń ofert. Po upłynięciu terminu otwarcia ofert, Zamawiający dokonał odszyfrowania 6 zgłoszeń za pomocą klucza prywatnego. Aplikacja wspomagająca miniPortal do szyfrowania i deszyfrowania ofert nie była w stanie odszyfrować pliku o nazwie „oferta-CZ-A.271.35.96.2020 – szyfr” i rozmiarze 0.00 kB, przesłanego przez nadawcę: An Archi Group Sp. z o.o. W związku z powyższym Zamawiający nie odczytał przedmiotowej oferty podczas sesji otwarcia ofert.

W dniu 10.7.2020 podczas weryfikacji zaistniałego problemu, Zamawiającemu udało się odzyskać ofertę złożoną przez An Archi Group Sp. z o.o.

Problem z odczytaniem złożonej w terminie oferty leżał po stronie Zamawiającego.

Powoduje to, że przedmiotowe postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony prawnej opisane w Pzp:

1. odwołanie – zgodnie z przepisami art. 180–198 Pzp przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy;

2. odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:

1) na treść ogłoszenia o zamówieniu i treść postanowień SIWZ w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej,

2) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

3) w terminie 10 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia wobec czynności innych niż określone w pkt 1). i w pkt 2). Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby Zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Skarga do sądu – zgodnie z przepisami art. 198a – 198g Pzp. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. Szczegóły określa dział VI Pzp – Środki ochrony prawnej.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/07/2020