Dienstleistungen - 335149-2020

16/07/2020    S136

Polen-Warschau: Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau

2020/S 136-335149

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Postanschrift: Grzybowska 80/82
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-844
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Ewa Pieńczykowska
E-Mail: zamowienia-bi@wody.gov.pl
Telefon: +48 857330326
Fax: +48 857330330

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://wodypolskie.bip.gov.pl

Adresse des Beschafferprofils: https://wodypolskie.bip.gov.pl/profil-nabywcy/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: państwowa osoba prawna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji i remont jazu na stopniu wodnym Augustów w km 32+500 Kanału Augustowskiego”

Referenznummer der Bekanntmachung: BI.ROZ.2810.32.2020.EP
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71322000 Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej, wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz uzyskaniem wymaganych prawem uzgodnień, decyzji (środowiskowych, lokalizacyjnej, wodnoprawnej, pozwolenie na budowę, itp.) dla zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji i remont jazu na stopniu wodnym Augustów w km 32+500 Kanału Augustowskiego”.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 6 do SIWZ.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 150 891.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL843 Suwalski
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dokumentacja winna zawierać:

a) projekt budowlany wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenie na budowę,

— projekt zagospodarowania terenu,

— projekt architektoniczny,

— projekt konstrukcyjny;

b) kartę informacyjną przedsięwzięcia lub jeśli będzie wymagany raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

c) projekt wykonawczy,

d) operat wodnoprawny wraz z uzyskaniem decyzji wodnoprawnej,

e) przedmiar robót,

f) kosztorys inwestorski,

g) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

h) informacja BIOZ,

i) badania geotechniczne konstrukcji jazu oraz podłoża gruntowego wraz z raportem z badań oraz badania stopnia zagęszczenia gruntów,

j) projekt organizacji robót i zagospodarowania placu budowy,

k) projekt organizacji i technologii robót specjalnych – przebudowa jazu,

l) projekt organizacji ruchu obejmujący analizę ruchową trasy objazdu wraz ze skrzyżowaniami na czas budowy (jeżeli będzie taka potrzeba),

m) uzyskanie w imieniu Inwestora niezbędnych do realizacji zadania uzgodnień (RDOŚ, WKZ, Policja, GDDK i A O/Białystok, UM i innych niezbędnych).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie projektanta / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 2 900,00 PLN (słownie:dwa tysiące dziewięćset i 00/100 zł).

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

3. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury odwróconej, zgodnie z art. 24aa ust Pzp.

4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których jest mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

Art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) „Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert krótszy niż termin określony w ust. 2, nie krótszy jednak niż 15 dni, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione”. Skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione z uwagi na panującą sytuację w kraju- stan epidemii COVID-19, co wiąże się z długotrwałymi procedurami administracyjnymi dla uzyskania niezbędnych decyzji. Poprzednio prowadzone postępowanie dotyczące tożsamego zamówienia zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp. Z uwagi na termin wykonania zamówienia określony na dzień 30 listopada 2020 r. przeprowadzenie ponownej procedury z zachowaniem 35-dniowego terminu składania ofert i uzyskanie przez Wykonawcę wymaganych prawem decyzji, pozwoleń, uzgodnień nie jest możliwe, co z kolei w istotny sposób zagraża interesom Zamawiającego.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 081-191401
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: BI.ROZ.2810.32.2020.EP
Bezeichnung des Auftrags:

Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji i remont jazu na stopniu wodnym Augustów w km 32+500 Kanału Augustowskiego”

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
13/07/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 5
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Inex Green Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 8982205149
Postanschrift: ul. Krawiecka 3/134
Ort: Wrocław
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
Postleitzahl: 50-148
Land: Polen
E-Mail: arkadiusz.szkudlarek@inex.green
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 99 378.63 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 150 891.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

Projekt wykonawczy, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, STWiORB

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wyk., którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp.

2. Zam. informuje, że za poufne uważa się wszystkie informacje, które Zam. objął klauzulą poufności oraz informacje ściśle z nimi związane.

3. Zgodnie z art. 10a ust. 1 Pzp, z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa w SIWZ komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się w formie elektronicznej.

4. Oferta oraz dokumenty i oświadczenia wymagane w postępowaniu:

4.1. oferta, na którą składa się formularz oferty, zgodny z zał. 1 do SIWZ;

4.2. oświadczenia i dokumenty składane z ofertą:

1) JEDZ aktualny na dzień składania ofert, celem wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ;

2) jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a. Pzp – w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ;

3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty względnie do podpisania innych oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 700 z późn. zm.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty;

4) w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentów wymienionych w pkt 3 do oferty należy dołączyć również stosowne pełnomocnictwo;

5) pełnomocnictwo udzielone liderowi – w przypadku złożenia oferty wspólnej;

6) dokument potwierdzający wniesienie wadium w przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej.

5. Ośw. lub dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia Wykonawców z udziału w postępowaniu oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1) oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp;

2) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

4) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

Oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 5 ppkt 2, 3 i 4 – składa Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni.

6. Wymagania w zakresie formy składanych dokumentów zostały określone w SIWZ.

7. Wszelkie pozostałe informacje, których nie można podać ze względu na ograniczoną liczbę znaków w formularzu ogłoszenia zawiera SIWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Terminy wniesienia odwołania:

5.1. odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

5.2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

5.3. odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5.1 i 5.2 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

5.4. jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/07/2020