Leveringen - 335230-2022

22/06/2022    S119

Tsjechië-Božice: Zonne-energie

2022/S 119-335230

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Helena Bagoňová
Nationaal identificatienummer: 67064264
Postadres: Božice 362
Plaats: Božice
NUTS-code: CZ064 Jihomoravský kraj
Postcode: 671 64
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Helena Bagoňová
E-mail: info@mica-bagonova.cz
Telefoon: +420 603581661
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.mica-bagonova.cz/
Adres van het kopersprofiel: https://nen.nipez.cz/profil/HelenaBagonova
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: fyzická osoba - zemědělský podnikatel
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Pěstování plodin jiných než trvalých, Výroba potravinářských výrobků

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

INSTALACE FVE VČ. AKUMULACE ENERGIE V PROVOZOVNĚ FIRMY HELENY BAGOŇOVÉ

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09330000 Zonne-energie
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Předmětem této veřejné zakázky je výběr dodavatele, který zajistí řádné a včasné plnění předmětu této veřejné zakázky spočívajících v dodávce a instalaci obnovitelného zdroje elektřiny_fotovoltaické elektrárny (FVE) o celkovém výkonu FV panelů min. 67 kWp v kombinaci se zavedením technologie akumulace elektrické energie (baterie) s řídicím systémem. Systém bude dodávat elektrickou energii pro vlastní spotřebu objektu.

Fotovoltaická elektrárna bude umístěna na střeše stávající haly ovoce a zeleniny na pozemku parcelního čísla 2230/163 v k. ú. Maloměřice, Brno. Fotovoltaické panely budou uloženy do kovové konstrukce, která bude uchycena ke střeše samonosně (se zátěží). Jednotlivá vedení budou uchycena ke střeše bez narušení krytiny a případně umístěna do lišt.

Vedení elektřiny do rozvodné sítě objektů bude pomocí střídačů napětí, akumulace je uvažována s kapacitou minimálně 153,9 kWh. Bateriové úložiště bude umístěno v nově vybudované technické místnosti uvnitř stávajícího objektu.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 5 771 400.00 CZK
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09332000 Zonne-energie-installatie
09331200 Fotovoltaïsche zonnecellen
31400000 Accumulatoren, primaire cellen en primaire elementen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ064 Jihomoravský kraj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Místem plnění a realizace veškerých dodávek, jež jsou předmětem tohoto zadávacího řízení, je budova stávající haly ovoce a zeleniny na pozemku parcelního čísla 2230/163 v k. ú. Maloměřice.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dodávka a instalace obnovitelného zdroje elektřiny _ fotovoltaické elektrárny (FVE) o minimálním celkovém výkonu FV panelů 67 kWp v kombinaci se zavedením technologie akumulace elektřiny v bateriových článcích na bázi lithia s kapacitou minimálně 153,9 kWh.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Lhůta dodávky (v týdnech) / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Rychlost servisního zásahu v záruční době (v hodinách) / Weging: 10
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_316/0022659

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 065-168653
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

INSTALACE FVE VČ. AKUMULACE ENERGIE V PROVOZOVNĚ FIRMY HELENY BAGOŇOVÉ

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/06/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: EICERO, s.r.o.
Nationaal identificatienummer: 29224292
Postadres: Elgartova 497/12
Plaats: Brno
NUTS-code: CZ064 Jihomoravský kraj
Postcode: 61400
Land: Tsjechië
E-mail: michal.voracek@eicero.cz
Telefoon: +420 777889977
Internetadres: https://eicero.cz/
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 796 900.00 CZK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 771 400.00 CZK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postadres: tř. Kpt. Jaroše 7
Plaats: Brno
Postcode: 604 55
Land: Tsjechië
E-mail: posta@uohs.cz
Telefoon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetadres: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postadres: tř. Kpt. Jaroše 7
Plaats: Brno
Postcode: 604 55
Land: Tsjechië
E-mail: posta@uohs.cz
Telefoon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetadres: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/06/2022