We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 335249-2021

02/07/2021    S126

Česko-Blučina: Provoz sportovních zařízení

2021/S 126-335249

Oznámení o zahájení koncesního řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/23/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Obec Blučina
Národní identifikační číslo: 00281611
Poštovní adresa: nám. Svobody 119
Obec: Blučina
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 664 56
Země: Česko
Kontaktní osoba: Koukal legal, advokátní kancelář, s.r.o.
E-mail: pavel.koukal@ak-koukal.cz
Tel.: +420 721084271
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.blucina.cz
Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/Blucina
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://nen.nipez.cz/profil/Blucina
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Žádosti nebo případné nabídky musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://nen.nipez.cz/profil/Blucina
Žádosti nebo případné nabídky musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Provoz Sportovního areálu Blučina

II.1.2)Hlavní kód CPV
92610000 Provoz sportovních zařízení
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem plnění koncese je provozování a údržba objektů zadavatele tvořících areál víceúčelového sportovního centra Blučina - krytého bazénu, sauny, sportovní haly, parkoviště a přilehlých pozemků. Na základě koncesního řízení přenechá zadavatel areál víceúčelového sportovního centra Blučina provozovateli do výlučného dočasného užívání a požívání za účelem jeho řádného provozování, přičemž provozovatel se zavazuje platit za užívání a požívání areálu víceúčelového sportovního centra Blučina nájemné.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 202 099 664.15 CZK
II.1.6)Informace o částech
Tato koncese je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
45212290 Opravy a údržba sportovních zařízení
98350000 Služby občanské vybavenosti
98333000 Masáže
98334000 Wellness
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Obec Blučina

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem plnění koncese je provozování a údržba objektů zadavatele tvořících areál víceúčelového sportovního centra Blučina - krytého bazénu, sauny, sportovní haly, parkoviště a přilehlých pozemků. Na základě koncesního řízení přenechá zadavatel areál víceúčelového sportovního centra Blučina provozovateli do výlučného dočasného užívání a požívání za účelem jeho řádného provozování, přičemž provozovatel se zavazuje platit za užívání a požívání areálu víceúčelového sportovního centra Blučina nájemné.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Koncese se uděluje na základě kritérií uvedených v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 202 099 664.15 CZK
II.2.7)Doba trvání koncese
Doba trvání v měsících: 300
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek, uvedení požadovaných informací a dokumentace:

Zadavatel v souladu s § 77 odst. 2 písm. a) zákona požaduje, aby dodavatel předložil doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu koncese, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují.

Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil:

a) příslušné živnostenské oprávnění či licenci, a to alespoň pro živnosti:

1. Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti,

2. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti,

3. Hostinská činnost,

4. Masérské, rekondiční a regenerační služby,

nebo jiné obdobné živnosti odpovídající předmětu koncese.

Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, resp. kvalifikační dokumentaci koncesního řízení.

III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky týkající se koncese
III.2.2)Podmínky provádění koncese:

Předpokládaná délka trvání smlouvy je 15 let ode dne předání areálu provozovateli, pokud provozovatel nabídne doplňkové investice do areálu menší než 10 milionů CZK bez DPH; 25 let ode dne předání provozovateli, pokud provozovatel nabídne doplňkové investice do areálu nejméně ve výši 10 milionů CZK bez DPH.

Provozovatel bude rovněž povinen splnit následující podmínky provozování: Povinnost provozovatele platit nájemné, Povinnost informovat obec a umožnit jí dohled, Sleva ze vstupného pro občany obce Blučina do krytého bazénu, Zajištění provozu krytého bazénu v minimálně požadovaném rozsahu (včetně veřejnosti), Garance termínů pro konání plaveckých výcviků MŠ a ZŠ Blučina, Organizace plaveckých výcviků MŠ a ZŠ Blučina, Garance termínů užívání haly pro MŠ a ZŠ Blučina, Garance termínů užívání haly pro místní spolky.

Provozovatel je povinen provést na své náklady povinné investice do areálu víceúčelového sportovního centra Blučina, a to nejpozději do pěti (5) let od převzetí.

Oddíl IV: Řízení

IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro podání žádostí o účast nebo doručení nabídek
Datum: 27/07/2021
Místní čas: 09:00
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština, Slovenština

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
Budou používány elektronické objednávky
Budou přijímány elektronické faktury
Bude použita elektronická platba
VI.3)Další informace:

Provozovatel je povinen provést na své náklady následující povinné investice do areálu víceúčelového sportovního centra Blučina, a to nejpozději do pěti (5) let od převzetí areálu: Vybudování parkoviště v rámci areálu, výměna oplocení po celém obvodu areálu, sanace bazénové vany krytého bazénu, demolice stavby bývalé přečerpávací stanice a rekonstrukce a úprava bazénu pro plavání dětí, zejména kojenců.

K tomuto koncesnímu řízení bylo zadavatelem uveřejněno předběžné oznámení pod ev. č. zakázky: Z2021-017676, a to prostřednictvím formuláře s ev.č. formuláře: F2021-017676.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
28/06/2021