Lieferungen - 335265-2022

22/06/2022    S119

Polska-Gdańsk: Różne urządzenia i produkty medyczne

2022/S 119-335265

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 102-283075)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: COPERNICUS PODMIOT LECZNICZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krajowy numer identyfikacyjny: 221964385
Adres pocztowy: Al. Jana Pawła II 50
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 80-462
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dział zamówień publicznych
E-mail: zamowienia.publiczne@copernicus.gda.pl
Tel.: +48 587684629
Faks: +48 587684286
Adresy internetowe:
Główny adres: www.copernicus.gda.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/copernicus/aukcje

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

dostawa różnych wyrobów medycznych jednorazowego użytku oraz wyrobów do elektro i wideochirurgii

Numer referencyjny: D10.251.37.G.2022
II.1.2)Główny kod CPV
33190000 Różne urządzenia i produkty medyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa różnych wyrobów medycznych jednorazowego użytku oraz wyrobów do elektro i wideochirurgii na potrzeby Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku, których szczegółowy opis, asortyment i szacunkowe ilości zawiera Formularz asortymentowo-cenowy - załącznik nr 1 do SWZ (Części 1-101). Przedmiot zamówienia określony w częściach nr 29 i 74 dotyczy sprzedaży z użyczeniem, pozostałe części dotyczą sprzedaży. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. (Dz. U. z 2020, poz. 186 z późn. zm.) – jeżeli dotyczy.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/06/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 102-283075

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 30/06/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 14/07/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 27/09/2022
Powinno być:
Data: 11/10/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 30/06/2022
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 14/07/2022
Czas lokalny: 11:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: