Dienstleistungen - 335282-2020

16/07/2020    S136

Polen-Rzeszów: Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen

2020/S 136-335282

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Nationale Identifikationsnummer: 368302575
Postanschrift: ul. Hanasiewicza 17 B
Ort: Rzeszów
NUTS-Code: PL823 Rzeszowski
Postleitzahl: 35-103
Land: Polen
Kontaktstelle(n): P. Michał Jaworski, P. Damian Maciejowski, tel.: +48 134488993, +48 134488994, +48 609170688 – sprawy formalnoprawne, 2) Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami w związku z zagadnieniami technicznymi odpowiednich części zadania wymienione zostały w pkt XIII SIWZ
E-Mail: zamowienia.krosno@wodypolskie.gov.pl
Telefon: +48 134488993/+48 134488994/+48 609170688

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.wody.gov.pl/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: państwowa osoba prawna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Krośnie”

Referenznummer der Bekanntmachung: RZ.ROZ.2810.11.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77310000 Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Krośnie” w podziale na 8 części.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zamówienia podstawowego oraz zamówienia w ramach prawa opcji.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 171 473.96 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Konserwacja wału p. pow. M. Jasionka, Wisłok 47+570 do 67+800.

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77310000 Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
45246400 Hochwasserschutzarbeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL823 Rzeszowski
Hauptort der Ausführung:

Województwo podkarpackie, podregion rzeszowski

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Część 1 zamówienia - Konserwacja wału p. pow. M. Jasionka, Wisłok 47+570 do 67+800.

I. „Zamówienie podstawowe”

Usługi polegające na:

Ręcznym wykoszeniu skarp wałów, porost twardy gęsty z wygrabieniem – 42168 m2

Roboty polegające m. in. na:

Mechanicznym karczowaniu pni, robotach ziemnych koparką przedsiębierną z transportem urobku,

Ręcznym formowaniu nasypów z ziemi, zagęszczaniem nasypu ubijakami mechanicznymi, plantowaniu

Skarp nasypów wraz z obsiewem.

II. „Zamówienie w ramach prawa opcji”

Usługi polegające na:

Ręcznym wykoszeniu skarp wałów, porost twardy gęsty z wygrabieniem – 42168 m2

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania zamówienia / Gewichtung: 40 %
Preis - Gewichtung: 60 %
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp wodniesieniu do niniejszej części przedmiotu zamówienia.

2. Zamówienie w ramach prawa opcji polegało będzie na powtórzeniu tych samych usług (czynności) jak teświadczone przez Wykonawcę w ramach zamówienia podstawowego w niniejszej części zamówienia, ale wterminach wskazanych w pkt IV.2 SIWZ, z zastrzeżeniem pkt VI.1 SIWZ.

3. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie zrealizowany zakres przedmiotu zamówienia.

4. Realizacja prawa opcji będzie przebiegać w sposób określony w pkt III.4 SIWZ:

5. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od swoich bieżących potrzeboraz należytego wykonania zamówienia podstawowego przez Wykonawcę.

6. Zamawiający gwarantuje realizację zamówienia podstawowego.

7. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie wymaga podania przyczyn.

8. Wykonawcy nie przysługują z tytułu nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji żadne roszczenia.

9. Pozostałe zapisy dotyczące realizacji zamówienia w ramach prawa opcji zostały zawarte w SpecyfikacjiIstotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, w tym we wzorze umowy stanowiącym zał. nr 2 do SIWZ.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium na okres związania ofertą określony w pkt IV.2.6) ogłoszenia, w wysokości 600,00 PLN.

2. Szczegółowe terminy wykonania zamówienia w ramach zamówienia podstawowego oraz zamówienia w ramach prawa opcji wyszczególnione zostały w pkt. IV. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Utrzymanie wałów p. powodziowych potoku Nowa Rudzinka: prawy w km 0+000-2+381 i lewy w km 0+000-3+050, potoku Hrabeń: prawy w km 0+000-0+500.

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77310000 Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
45246400 Hochwasserschutzarbeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL821 Krośnieński
Hauptort der Ausführung:

Województwo podkarpackie, podregion krośnieński

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Część 2 zamówienia - Utrzymanie wałów p. powodziowych potoku Nowa Rudzinka: prawy w km 0+000-

2+381 i lewy w km 0+000-3+050, potoku Hrabeń: prawy w km 0+000-0+500.

I. „Zamówienie podstawowe”

Usługi polegające na:

Wykoszeniu porostów, ręcznie ze skarp wałów, porost gęsty, twardy. Rozdrobnieniu skoszonej trawy do

Frakcji nie większej niż 10 cm lub wygrabieniu skoszonej trawy w przypadku braku możliwości

Rozdrobnienia – łącznie 46 948 m2

Roboty polegające m. in. na:

Ręcznym usuwaniu namułu z cieków; smarowaniu zawiasów klap zwrotnych na śluzach wałowych; rozbiórce zatorów, przetamowań, gałęzi, pniaków, trawy w obrębie wlotów i wylotów śluz wałowych; załadunku, wywozie i utylizacji materiału z rozbiórki; rozplantowaniu ręcznym ziemi wzdłuż górnej krawędzi skarpy potoku; ręcznym usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu); wykopach liniowych; ręcznym formowaniu nasypów; darniowaniu skarp; rozplantowaniu ręcznym ziemi wydobytej z wykopów.

II. „Zamówienie w ramach prawa opcji”

Usługi polegające na:

Wykoszeniu porostów, ręcznie ze skarp wałów, porost gęsty, twardy. Rozdrobnieniu skoszonej trawy do frakcji nie większej niż 10 cm lub wygrabieniu skoszonej trawy w przypadku braku możliwości rozdrobnienia – łącznie 46 948 m2

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania zamówienia / Gewichtung: 40 %
Preis - Gewichtung: 60 %
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp wodniesieniu do niniejszej części przedmiotu zamówienia.

2. Zamówienie w ramach prawa opcji polegało będzie na powtórzeniu tych samych usług (czynności) jak teświadczone przez Wykonawcę w ramach zamówienia podstawowego w niniejszej części zamówienia, ale wterminach wskazanych w pkt IV.2 SIWZ, z zastrzeżeniem pkt VI.1 SIWZ.

3. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie zrealizowany zakres przedmiotu zamówienia.

4. Realizacja prawa opcji będzie przebiegać w sposób określony w pkt III.4 SIWZ:

5. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od swoich bieżących potrzeboraz należytego wykonania zamówienia podstawowego przez Wykonawcę.

6. Zamawiający gwarantuje realizację zamówienia podstawowego.

7. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie wymaga podania przyczyn.

8. Wykonawcy nie przysługują z tytułu nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji żadne roszczenia.

9. Pozostałe zapisy dotyczące realizacji zamówienia w ramach prawa opcji zostały zawarte w SpecyfikacjiIstotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, w tym we wzorze umowy stanowiącym zał. nr 2 doSIWZ.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium na okres związania ofertą określony w pkt IV.2.6) ogłoszenia, w wysokości 550,00 PLN.

2. Szczegółowe terminy wykonania zamówienia w ramach zamówienia podstawowego oraz zamówienia w ramach prawa opcji wyszczególnione zostały w pkt. IV. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Utrzymanie wałów p. powodziowych rzeki Wisłok: prawy w km 0+000-6+172 i lewy w km 0+000-6+473.

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77310000 Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
45246400 Hochwasserschutzarbeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL821 Krośnieński
Hauptort der Ausführung:

Województwo podkarpackie, podregion krośnieński

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Część 3 zamówienia - Utrzymanie wałów p. powodziowych rzeki Wisłok: prawy w km 0+000-6+172 i lewy w km 0+000-6+473.

I. „Zamówienie podstawowe”

Usługi polegające na:

1. Wykoszeniu porostów, ręcznie ze skarp wałów, porost gęsty, twardy. Rozdrobnieniu skoszonej trawy do frakcji nie większej niż 10 cm lub wygrabienia skoszonej trawy w przypadku braku możliwości rozdrobnienia – łącznie 135 009 m2

2. Wykoszeniu porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy - śluzy wałowe. Rozdrobnieniu skoszonej trawy do frakcji nie większej niż 10 cm lub wygrabieniu skoszonej trawy w przypadku braku możliwości rozdrobnienia– łącznie 1 914 m2

Roboty polegające m.in. na:

Odmuleniach odpływu i dopływu śluzy; czyszczeniu przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - klap śluz wałowych; malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennych - klap śluz wałowych.

II. „Zamówienie w ramach prawa opcji”

Usługi polegające na:

1. Wykoszeniu porostów, ręcznie ze skarp wałów, porost gęsty, twardy. Rozdrobnieniu skoszonej trawy do frakcji nie większej niż 10 cm lub wygrabienia skoszonej trawy w przypadku braku możliwości rozdrobnienia – łącznie 135 009 m2

2. Wykoszeniu porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy - śluzy wałowe. Rozdrobnieniu skoszonej trawy do frakcji nie większej niż 10 cm lub wygrabieniu skoszonej trawy w przypadku braku możliwości rozdrobnienia – łącznie 1 914 m2

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania zamówienia / Gewichtung: 40 %
Preis - Gewichtung: 60 %
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp w odniesieniu do niniejszej części przedmiotu zamówienia.

2. Zamówienie w ramach prawa opcji polegało będzie na powtórzeniu tych samych usług (czynności) jak te świadczone przez Wykonawcę w ramach zamówienia podstawowego w niniejszej części zamówienia, ale w terminach wskazanych w pkt IV.2 SIWZ, z zastrzeżeniem pkt VI.1 SIWZ.

3. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie zrealizowany zakres przedmiotu zamówienia.

4. Realizacja prawa opcji będzie przebiegać w sposób określony w pkt III.4 SIWZ:

5. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od swoich bieżących potrzeb oraz należytego wykonania zamówienia podstawowego przez Wykonawcę.

6. Zamawiający gwarantuje realizację zamówienia podstawowego.

7. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie wymaga podania przyczyn.

8. Wykonawcy nie przysługują z tytułu nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji żadne roszczenia.

9. Pozostałe zapisy dotyczące realizacji zamówienia w ramach prawa opcji zostały zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, w tym we wzorze umowy stanowiącym zał. nr 2 do SIWZ.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium na okres związania ofertą określony w pkt IV.2.6) ogłoszenia, w wysokości 850,00 PLN.

2. Szczegółowe terminy wykonania zamówienia w ramach zamówienia podstawowego oraz zamówienia w ramach prawa opcji wyszczególnione zostały w pkt. IV. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Utrzymanie wałów p. powodziowych potoku Pielnica: prawy w km 0+000-6+380 i lewy w km 0+000-6+700.

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77310000 Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
45246400 Hochwasserschutzarbeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL821 Krośnieński
Hauptort der Ausführung:

Województwo podkarpackie, podregion krośnieński

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Część 4 zamówienia - Utrzymanie wałów p. powodziowych potoku Pielnica: prawy w km 0+000-6+380 i lewy w km 0+000-6+700.

I. „Zamówienie podstawowe”

Usługi polegające na:

Wykoszeniu porostów, ręcznie ze skarp wałów, porost gęsty, twardy. Rozdrobnieniu skoszonej trawy do frakcji nie większej niż 10 cm lub wygrabieniu skoszonej trawy w przypadku braku możliwości rozdrobnienia – łącznie 214 700 m2

Roboty polegające m.in. na:

Ręcznym usuwaniu namułu z cieków; czyszczeniu przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - 3 klapy śluz wałowych; malowaniu pędzlem konstrukcji pełnościennych; ręcznym usunięciu warstwy ziemi urodzajnej (humusu); wykopach liniowych; ręcznym formowaniu nasypów; darniowaniu; rozplantowaniu ręcznym ziemi wydobytej z nasypów.

II. „Zamówienie w ramach prawa opcji”

Usługi polegające na:

Wykoszeniu porostów, ręcznie ze skarp wałów, porost gęsty, twardy. Rozdrobnieniu skoszonej trawy do frakcji nie większej niż 10 cm lub wygrabieniu skoszonej trawy w przypadku braku możliwości rozdrobnienia – łącznie 214 700 m2

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania zamówienia / Gewichtung: 40 %
Preis - Gewichtung: 60 %
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp wodniesieniu do niniejszej części przedmiotu zamówienia.

2. Zamówienie w ramach prawa opcji polegało będzie na powtórzeniu tych samych usług (czynności) jak te świadczone przez Wykonawcę w ramach zamówienia podstawowego w niniejszej części zamówienia, ale wterminach wskazanych w pkt IV.2 SIWZ, z zastrzeżeniem pkt VI.1 SIWZ.

3. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie zrealizowany zakres przedmiotu zamówienia.

4. Realizacja prawa opcji będzie przebiegać w sposób określony w pkt III.4 SIWZ:

5. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od swoich bieżących potrzeboraz należytego wykonania zamówienia podstawowego przez Wykonawcę.

6. Zamawiający gwarantuje realizację zamówienia podstawowego.

7. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie wymaga podania przyczyn.

8. Wykonawcy nie przysługują z tytułu nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji żadne roszczenia.

9. Pozostałe zapisy dotyczące realizacji zamówienia w ramach prawa opcji zostały zawarte w SpecyfikacjiIstotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, w tym we wzorze umowy stanowiącym zał. nr 2 do SIWZ.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium na okres związania ofertą określony w pkt IV.2.6)ogłoszenia, w wysokości 1 450,00 PLN.

2. Szczegółowe terminy wykonania zamówienia w ramach zamówienia podstawowego oraz zamówienia w ramach prawa opcji wyszczególnione zostały w pkt. IV. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Utrzymanie wałów p. powodziowych potoku Siedliczka Południowa: prawy w km 0+000-1+500 i lewy w km 0+000-1+400, rowu Smoleń Wielki: prawy w km 0+000-0+400 i lewy w km 0+000-0+400.

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77310000 Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
45246400 Hochwasserschutzarbeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL821 Krośnieński
Hauptort der Ausführung:

Województwo podkarpackie, podregion krośnieński

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Część 5 zamówienia - Utrzymanie wałów p. powodziowych potoku Siedliczka Południowa: prawy w km 0+000-1+500 i lewy w km 0+000-1+400, rowu Smoleń Wielki: prawy w km 0+000-0+400 i lewy w km 0+000-0+400.

I. „Zamówienie podstawowe”

Usługi polegające na:

1. Wykoszeniu porostów, ręcznie ze skarp wałów, porost gęsty, twardy. Rozdrobnieniu skoszonej trawy do frakcji nie większej niż 10 cm lub wygrabieniu skoszonej trawy w przypadku braku możliwości rozdrobnienia – łącznie 25 900 m2

2. Wykoszeniu porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy - doprowadzalniki śluz wałowych. Rozdrobnieniu skoszonej trawy do frakcji nie większej niż 10 cm lub wygrabieniu skoszonej trawy w przypadku braku możliwości rozdrobnienia – łącznie 36 m2

Roboty polegające m.in. na:

Czyszczeniu przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości konstrukcji pełnościennych; malowaniu pędzlem konstrukcji pełnościennych; usunięciu zatorów przy śluzach wałowych; rozplantowaniu ręcznym ziemi wydobytej z wykopów.

II. „Zamówienie w ramach prawa opcji”

Usługi polegające na:

1. Wykoszeniu porostów, ręcznie ze skarp wałów, porost gęsty, twardy. Rozdrobnieniu skoszonej trawy do frakcji nie większej niż 10 cm lub wygrabieniu skoszonej trawy w przypadku braku możliwości rozdrobnienia – łącznie 25 900 m2

2. Wykoszeniu porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy - doprowadzalniki śluz wałowych. Rozdrobnieniu skoszonej trawy do frakcji nie większej niż 10 cm lub wygrabieniu skoszonej trawy w przypadku braku możliwości rozdrobnienia – łącznie 36 m2

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania zamówienia / Gewichtung: 40 %
Preis - Gewichtung: 60 %
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp wodniesieniu do niniejszej części przedmiotu zamówienia.

2. Zamówienie w ramach prawa opcji polegało będzie na powtórzeniu tych samych usług (czynności) jak teświadczone przez Wykonawcę w ramach zamówienia podstawowego w niniejszej części zamówienia, ale wterminach wskazanych w pkt IV.2 SIWZ, z zastrzeżeniem pkt VI.1 SIWZ.

3. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie zrealizowany zakres przedmiotu zamówienia.

4. Realizacja prawa opcji będzie przebiegać w sposób określony w pkt III.4 SIWZ:

5. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od swoich bieżących potrzeboraz należytego wykonania zamówienia podstawowego przez Wykonawcę.

6. Zamawiający gwarantuje realizację zamówienia podstawowego.

7. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie wymaga podania przyczyn.

8. Wykonawcy nie przysługują z tytułu nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji żadne roszczenia.

9. Pozostałe zapisy dotyczące realizacji zamówienia w ramach prawa opcji zostały zawarte w SpecyfikacjiIstotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, w tym we wzorze umowy stanowiącym zał. nr 2 doSIWZ.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium na okres związania ofertą określony w pkt IV.2.6)ogłoszenia, w wysokości 150,00 PLN.

2. Szczegółowe terminy wykonania zamówienia w ramach zamówienia podstawowego oraz zamówienia w ramach prawa opcji wyszczególnione zostały w pkt. IV. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Utrzymanie wałów p.powodziowych potoku Siedliczka Północna:prawy w km0+000-2+043 i lewy w km0+000-3+300,rowu Graniczny:prawy w km0+000-1+200 i lewy w km0+000-1+200,rowu Zawisłocze:lewy w km0+000-1+300

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77310000 Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
45246400 Hochwasserschutzarbeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL821 Krośnieński
Hauptort der Ausführung:

Województwo podkarpackie, podregion krośnieński

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Część 6 zamówienia - Utrzymanie wałów p. powodziowych potoku Siedliczka Północna: prawy w km 0+000-2+043 i lewy w km 0+000-3+300, rowu Graniczny: prawy w km 0+000-1+200 i lewy w km 0+000-1+200, rowu Zawisłocze: lewy w km 0+000-1+300.

I. „Zamówienie podstawowe”

Usługi polegające na:

1. Wykoszeniu porostów, ręcznie ze skarp wałów, porost gęsty, twardy. Rozdrobnieniu skoszonej trawy do frakcji nie większej niż 10 cm lub wygrabieniu skoszonej trawy w przypadku braku możliwości rozdrobnienia – łącznie 64 994 m2

2. Wykoszeniu porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy - doprowadzalniki śluz wałowych. Rozdrobnieniu skoszonej trawy do frakcji nie większej niż 10 cm lub wygrabieniu skoszonej trawy w przypadku braku możliwości rozdrobnienia – łącznie 165 m2

Roboty polegające m.in. na:

Czyszczeniu przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości konstrukcji pełnościennych; malowaniu pędzlem konstrukcji pełnościennych; usunięciu zatorów przy śluzach wałowych; rozplantowaniu ręcznym ziemi wydobytej z wykopów.

II. „Zamówienie w ramach prawa opcji”

Usługi polegające na:

1. Wykoszeniu porostów, ręcznie ze skarp wałów, porost gęsty, twardy. Rozdrobnieniu skoszonej trawy do frakcji nie większej niż 10 cm lub wygrabienia skoszonej trawy w przypadku braku możliwości rozdrobnienia –– łącznie 64 994 m2

2. Wykoszeniu porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy - doprowadzalniki śluz wałowych. Rozdrobnieniu skoszonej trawy do frakcji nie większej niż 10 cm lub wygrabieniu skoszonej trawy w przypadku braku możliwości rozdrobnienia – łącznie 165 m2

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania zamówienia / Gewichtung: 40 %
Preis - Gewichtung: 60 %
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp wodniesieniu do niniejszej części przedmiotu zamówienia.

2. Zamówienie w ramach prawa opcji polegało będzie na powtórzeniu tych samych usług (czynności) jak teświadczone przez Wykonawcę w ramach zamówienia podstawowego w niniejszej części zamówienia, ale wterminach wskazanych w pkt IV.2 SIWZ, z zastrzeżeniem pkt VI.1 SIWZ.

3. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie zrealizowany zakres przedmiotu zamówienia.

4. Realizacja prawa opcji będzie przebiegać w sposób określony w pkt III.4 SIWZ:

5. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od swoich bieżących potrzeboraz należytego wykonania zamówienia podstawowego przez Wykonawcę.

6. Zamawiający gwarantuje realizację zamówienia podstawowego.

7. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie wymaga podania przyczyn.

8. Wykonawcy nie przysługują z tytułu nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji żadne roszczenia.

9. Pozostałe zapisy dotyczące realizacji zamówienia w ramach prawa opcji zostały zawarte w SpecyfikacjiIstotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, w tym we wzorze umowy stanowiącym zał. nr 2 doSIWZ.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium na okres związania ofertą określony w pkt IV.2.6) ogłoszenia, w wysokości 400,00 PLN.

2. Szczegółowe terminy wykonania zamówienia w ramach zamówienia podstawowego oraz zamówienia w ramach prawa opcji wyszczególnione zostały w pkt. IV. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Utrzymanie wałów p. powodziowych potoku Zmienniczka: prawy w km 0+000-3+150 i lewy w km 0+000-3+150.

Los-Nr.: 7
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77310000 Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
45246400 Hochwasserschutzarbeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL821 Krośnieński
Hauptort der Ausführung:

Województwo podkarpackie, podregion krośnieński

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Część 7 zamówienia - Utrzymanie wałów p. powodziowych potoku Zmienniczka: prawy w km 0+000-3+150 i lewy w km 0+000-3+150.

I. „Zamówienie podstawowe”

Usługi polegające na:

1. Wykoszeniu porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy na wałach potoku Zmienniczka (skarpy odpowietrzne, korony wałów, skarpy odwodne. Rozdrobnieniu skoszonej trawy do frakcji nie większej niż 10 cm lub wygrabieniu skoszonej trawy w przypadku braku możliwości rozdrobnienia – łącznie 75 600 m2

2. Wykoszeniu porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy - koszenie ławeczek w międzywalu. Rozdrobnienia skoszonej trawy do frakcji nie większej niż 10 cm lub wygrabieniu skoszonej trawy w przypadku braku możliwości rozdrobnienia – łącznie 18 900 m2

Roboty polegające m.in. na:

Czyszczeniu przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości konstrukcji pełnościennych; malowaniu pędzlem konstrukcji pełnościennych; robotach ziemnych z przewozem gruntu; rozplantowaniu ręcznym ziemi wydobytej z wykopów; ręcznym usunięciu warstwy ziemi urodzajnej (humusu); wykopach liniowych; ręcznym formowaniu nasypów; zagęszczaniu nasypów ubijakiem; darniowaniu skarp; rozplantowaniu ręcznym ziemi wydobytej z wykopów.

II. „Zamówienie w ramach prawa opcji”

Usługi polegające na:

1. Wykoszeniu porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy na wałach potoku Zmienniczka (skarpy odpowietrzne, korony wałów, skarpy odwodne. Rozdrobnieniu skoszonej trawy do frakcji nie większej niż 10 cm lub wygrabieniu skoszonej trawy w przypadku braku możliwości rozdrobnienia – łącznie 75 600 m2

2. Wykoszeniu porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy - koszenie ławeczek w międzywalu. Rozdrobnienia skoszonej trawy do frakcji nie większej niż 10 cm lub wygrabieniu skoszonej trawy w przypadku braku możliwości rozdrobnienia – łącznie 18 900 m2

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania zamówienia / Gewichtung: 40 %
Preis - Gewichtung: 60 %
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp wodniesieniu do niniejszej części przedmiotu zamówienia.

2. Zamówienie w ramach prawa opcji polegało będzie na powtórzeniu tych samych usług (czynności) jak teświadczone przez Wykonawcę w ramach zamówienia podstawowego w niniejszej części zamówienia, ale wterminach wskazanych w pkt IV.2 SIWZ, z zastrzeżeniem pkt VI.1 SIWZ.

3. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie zrealizowany zakres przedmiotu zamówienia.

4. Realizacja prawa opcji będzie przebiegać w sposób określony w pkt III.4 SIWZ:

5. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od swoich bieżących potrzeboraz należytego wykonania zamówienia podstawowego przez Wykonawcę.

6. Zamawiający gwarantuje realizację zamówienia podstawowego.

7. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie wymaga podania przyczyn.

8. Wykonawcy nie przysługują z tytułu nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji żadne roszczenia.

9. Pozostałe zapisy dotyczące realizacji zamówienia w ramach prawa opcji zostały zawarte w SpecyfikacjiIstotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, w tym we wzorze umowy stanowiącym zał. nr 2 do SIWZ.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium na okres związania ofertą określony w pkt IV.2.6) ogłoszenia, w wysokości 600,00 PLN.

2. Szczegółowe terminy wykonania zamówienia w ramach zamówienia podstawowego oraz zamówienia w ramach prawa opcji wyszczególnione zostały w pkt. IV. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Utrzymanie wałów p. powodziowych potoku Kurowy: prawy w km 0+000-1+100 i lewy w km 0+000-1+200, potoku Głęboki: prawy w km 0+000-1+340 i lewy w km 0+000-1+340, rowu Garłowiec: lewy w km 0+500.

Los-Nr.: 8
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77310000 Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
45246400 Hochwasserschutzarbeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL821 Krośnieński
Hauptort der Ausführung:

Województwo podkarpackie, podregion krośnieński

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Część 8 zamówienia - Utrzymanie wałów p. powodziowych potoku Kurowy: prawy w km 0+000-1+100 i lewy w km 0+000-1+200, potoku Głęboki: prawy w km 0+000-1+340 i lewy w km 0+000-1+340, rowu Garłowiec: lewy w km 0+500.

I. „Zamówienie podstawowe”

Usługi polegające na:

1. Wykoszeniu porostów, ręcznie ze skarp wałów, porost gęsty, twardy. Rozdrobnieniu skoszonej trawy do frakcji nie mniejszej niż 10 cm lub wygrabieniu skoszonej trawy w przypadku braku możliwości rozdrobnienia – łącznie 49 360 m2

2. Wykoszeniu porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy - śluza wałowa strona odpowietrzna. Rozdrobnieniu skoszonej trawy do frakcji nie mniejszej niż 10 cm lub wygrabieniu skoszonej trawy w przypadku braku możliwości rozdrobnienia – łącznie 28 m2

Roboty polegające m.in. na:

Czyszczeniu przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości konstrukcji pełnościennych; malowaniu pędzlem konstrukcji pełnościennych; usunięciu zatorów przy śluzach wałowych; rozplantowaniu ręcznym ziemi wydobytej z wykopów.

II. „Zamówienie w ramach prawa opcji”

Usługi polegające na:

1. Wykoszeniu porostów, ręcznie ze skarp wałów, porost gęsty, twardy. Rozdrobnieniu skoszonej trawy do frakcji nie mniejszej niż 10 cm lub wygrabieniu skoszonej trawy w przypadku braku możliwości rozdrobnienia – łącznie 49 360 m2

2. Wykoszeniu porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy - śluza wałowa strona odpowietrzna. Rozdrobnieniu skoszonej trawy do frakcji nie mniejszej niż 10 cm lub wygrabieniu skoszonej trawy w przypadku braku możliwości rozdrobnienia – łącznie 28 m2.”

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania zamówienia / Gewichtung: 40 %
Preis - Gewichtung: 60 %
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp wodniesieniu do niniejszej części przedmiotu zamówienia.

2. Zamówienie w ramach prawa opcji polegało będzie na powtórzeniu tych samych usług (czynności) jak teświadczone przez Wykonawcę w ramach zamówienia podstawowego w niniejszej części zamówienia, ale wterminach wskazanych w pkt IV.2 SIWZ, z zastrzeżeniem pkt VI.1 SIWZ.

3. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie zrealizowany zakres przedmiotu zamówienia.

4. Realizacja prawa opcji będzie przebiegać w sposób określony w pkt III.4 SIWZ:

5. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od swoich bieżących potrzeboraz należytego wykonania zamówienia podstawowego przez Wykonawcę.

6. Zamawiający gwarantuje realizację zamówienia podstawowego.

7. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie wymaga podania przyczyn.

8. Wykonawcy nie przysługują z tytułu nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji żadne roszczenia.

9. Pozostałe zapisy dotyczące realizacji zamówienia w ramach prawa opcji zostały zawarte w SpecyfikacjiIstotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, w tym we wzorze umowy stanowiącym zał. nr 2 do SIWZ.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium na okres związania ofertą określony w pkt IV.2.6) ogłoszenia, w wysokości 350,00 PLN.

2. Szczegółowe terminy wykonania zamówienia w ramach zamówienia podstawowego oraz zamówienia w ramach prawa opcji wyszczególnione zostały w pkt. IV. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 059-141691
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: RZ.ROZ.2810.11.2020
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Konserwacja wału p. pow. M. Jasionka, Wisłok 47+570 do 67+800.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
22/06/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych w Łańcucie
Nationale Identifikationsnummer: 8150005523
Postanschrift: ul. Rejtana 1
Ort: Łańcut
NUTS-Code: PL823 Rzeszowski
Postleitzahl: 37-100
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 20 932.71 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 16 886.24 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: RZ.ROZ.2810.12.2020
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Utrzymanie wałów p. powodziowych potoku Nowa Rudzinka: prawy w km 0+000-2+381 i lewy w km 0+000-3+050, potoku Hrabeń: prawy w km 0+000-0+500.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
15/06/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Dydni z/s w Niebocku
Nationale Identifikationsnummer: 6860001048
Postanschrift: Grabownica
Ort: Niebocko
NUTS-Code: PL821 Krośnieński
Postleitzahl: 36-207
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 18 572.41 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 18 528.38 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: RZ.ROZ.2810.12.2020
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Utrzymanie wałów p. powodziowych rzeki Wisłok: prawy w km 0+000-6+172 i lewy w km 0+000-6+473.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
22/06/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 5
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Utrzymanie Zieleni Ewa Goraj
Nationale Identifikationsnummer: 7941674591
Postanschrift: Powstańców Warszawy 36/9
Ort: Rzeszów
NUTS-Code: PL823 Rzeszowski
Postleitzahl: 35-329
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 29 768.22 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 18 157.47 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: RZ.ROZ.2810.12.2020
Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

Utrzymanie wałów p. powodziowych potoku Pielnica: prawy w km 0+000-6+380 i lewy w km 0+000-6+700.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
22/06/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Utrzymanie Zieleni Ewa Goraj
Nationale Identifikationsnummer: 7941674591
Postanschrift: Powstańców Warszawy 36/9
Ort: Rzeszów
NUTS-Code: PL823 Rzeszowski
Postleitzahl: 35-329
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 49 027.09 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 30 270.50 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: RZ.ROZ.2810.12.2020
Los-Nr.: 5
Bezeichnung des Auftrags:

Utrzymanie wałów p. powodziowych potoku Siedliczka Południowa: prawy w km 0+000-1+500 i lewy w km 0+000-1+400, rowu Smoleń Wielki: prawy w km 0+000-0+400 i lewy w km 0+000-0+400.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
22/06/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Wykaszanie Traw Tomasz Pacholczyk
Nationale Identifikationsnummer: 6841188608
Postanschrift: Klimkówka ul. Zdrojowa 243
Ort: Rymanów
NUTS-Code: PL821 Krośnieński
Postleitzahl: 38-480
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 5 804.26 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 4 482.48 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: RZ.ROZ.2810.12.2020
Los-Nr.: 6
Bezeichnung des Auftrags:

Utrzymanie wałów p.powodziowych potoku Siedliczka Północna:prawy w km0+000-2+043 i lewy w km0+000-3+300,rowu Graniczny:prawy w km0+000-1+200 i lewy w km0+000-1+200,rowu Zawisłocze:lewy w km0+000-1+300

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
22/06/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Wykaszanie Traw Tomasz Pacholczyk
Nationale Identifikationsnummer: 6841188608
Postanschrift: Klimkówka ul. Zdrojowa 243
Ort: Rymanów
NUTS-Code: PL821 Krośnieński
Postleitzahl: 38-480
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 14 259.56 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 11 552.64 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: RZ.ROZ.2810.12.2020
Los-Nr.: 7
Bezeichnung des Auftrags:

Utrzymanie wałów p. powodziowych potoku Zmienniczka: prawy w km 0+000-3+150 i lewy w km 0+000-3+150.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
03/07/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 4
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Firma Transportowo – Usługowo Handlowa EKO-MAG Gustaw Mazur
Nationale Identifikationsnummer: 6861021610
Postanschrift: ul. Powstańców Warszawskich 94/29
Ort: Krosno
NUTS-Code: PL821 Krośnieński
Postleitzahl: 38-400
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 21 433.75 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 14 563.54 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: RZ.ROZ.2810.12.2020
Los-Nr.: 8
Bezeichnung des Auftrags:

Utrzymanie wałów p. powodziowych potoku Kurowy: prawy w km 0+000-1+100 i lewy w km 0+000-1+200, potoku Głęboki: prawy w km 0+000-1+340 i lewy w km 0+000-1+340, rowu Garłowiec: lewy w km 0+500.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
22/06/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Wykaszanie Traw Tomasz Pacholczyk
Nationale Identifikationsnummer: 6841188608
Postanschrift: Klimkówka ul. Zdrojowa 243
Ort: Rymanów
NUTS-Code: PL821 Krośnieński
Postleitzahl: 38-480
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 11 675.96 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 9 031.68 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Wykonawca składa Ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu oraz stanowi zał. nr 4 do SIWZ. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

2. Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: Tak

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy P.z.p

4. Wykonawcy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23.

5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składnych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 pkt 3 ustawy Pzp w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania:

6. oświadczenia i dokumenty wymienione w par.5 pkt 1, 5, 6 i 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016r. poz. 1126), z zastrzeżeniem, że informację z KRK, o której mowa w par. 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia Wykonawca składa w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp.

7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa w par. 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia składa dokumenty, zgodnie z par. 7 ww. Rozporządzenia. Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dokument wskazany w par. 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia, składa dokument zgodnie z par. 8 ww. Rozporządzenia.

8. Inne dokumenty niewymienione w pkt 5) i 6): Formularz oferty, Kosztorys ofertowy, Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, Dowód wniesienia wadium, Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, Pełnomocnictwo, Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca

Się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy P.z.p. albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ppkt. 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/07/2020