Dienstleistungen - 335302-2020

16/07/2020    S136

Polen-Ostrów Wielkopolski: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2020/S 136-335302

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Ostrów Wielkopolski
Nationale Identifikationsnummer: 250855498
Postanschrift: Gimnazjalna 5
Ort: Ostrów Wielkopolski
NUTS-Code: PL416 Kaliski
Postleitzahl: 63-400
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Dorota Fibig
E-Mail: przetargi@ostrowwielkopolski.pl
Telefon: +62 7346200
Fax: +62 7346201
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://ostrowwielkopolski.pl
Adresse des Beschafferprofils: http://bip.ostrowwielkopolski.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: administracja samorządowa
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Ostrów Wielkopolski”

Referenznummer der Bekanntmachung: DZP-ZP.271.6.2020.1
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest:

1. odbiór i transport wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Ostrów Wielkopolski i dostarczenie ich do instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych, tj. Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Staroprzygodzka 121;

2. przeprowadzanie jednorazowej, jednogodzinnej prelekcji edukacyjnej we wszystkich szkołach podstawowych (klasy 6–8) na terenie gminy Ostrów Wielkopolski oraz wydanie ulotek informacyjnych;

3. utworzenie i prowadzenie co najmniej jednego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK).

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 3 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 2 794 559.50 EUR
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL416 Kaliski
Hauptort der Ausführung:

gmina Ostrów Wielkopolski

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest:

1. odbiór i transport wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Ostrów Wielkopolski i dostarczenie ich do instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych, tj. Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Staroprzygodzka 121.

Odbiór i transport obejmuje:

1.1. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;

1.2. segregowane odpady komunalne z podziałem na:

— tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, metale,

— szkło,

— papier,

— przeterminowane leki,

— zużyte baterie,

— bioodpady, w sposób zgodny z przepisami:

— ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010),

— uchwały XV/146/2020 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowania i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Ostrów Wielkopolski,

— regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ostrów Wielkopolski przyjętego uchwałą Rady Gminy Ostrów Wielkopolski nr XV/146/2020 z dnia 15 stycznia 2020 r.;

2. przeprowadzenie jednorazowej, jednogodzinnej prelekcji informacyjnej we wszystkich szkołach podstawowych na terenie gminy Ostrów Wielkopolski (12 szkół zgodnie z załącznikiem nr 19 do SIWZ) dotyczącej negatywnych skutków spalania odpadów komunalnych, w terminie marzec–maj 2021 r., oraz wykonania ulotek, materiałów informacyjnych dla gospodarstw domowych z terenu gminy o sposobie zbierania odpadów komunalnych w tym odpadów problemowych i niebezpiecznych, promujących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych na terenie gminy.

Sposób wykonania:

a) materiały o charakterze informacyjnym skierowane do mieszkańców nieruchomości zamieszkałych (gospodarstw domowych) mają na celu kształtowanie pozytywnej postawy wobec środowiska naturalnego, promowanie segregowania odpadów, uświadomienie mieszkańcom problemu nadmiernego wytwarzania odpadów, w tym problemowych i niebezpiecznych;

b) materiały informacyjne w postaci ulotek w pełnym kolorze, formatu maksymalnie A5, zadruk dwustronny kolorowy na papierze kredowym o gramaturze co najmniej 130 g/m2, muszą zawierać treści informujące o:

— rodzajach odpadów,

— sposobie prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów (jakie frakcje odpadów do jakich pojemników/worków),

— rodzajach odpadów, których nie należy wrzucać do pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (np. odpady niebezpieczne, poprodukcyjne, itp.);

c) projekt graficzny ulotki (wraz z treścią) w wersji elektronicznej, przed wydrukiem, musi zostać pisemnie zaakceptowany przez Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania ulotek w ilości 5 500 szt. w terminie do 31 grudnia 2020 r. Treść ulotki informacyjnej powinna zawierać nie więcej niż 4 000 znaków (bez spacji). Ponadto, wykonawca zobowiązany będzie na własny koszt do dostarczenia ulotek informacyjnych do każdego gospodarstwa domowego na terenie gminy oraz do dostarczenia Zamawiającemu ulotek informacyjnych w ilości 400 szt.

Prelekcja edukacyjna może być przeprowadzona przez osobę posiadającą wiedzę w tym zakresie. Zamawiający nie wymaga dodatkowych uprawnień, czy też szczególnych kwalifikacji;

3. utworzenie i prowadzenie co najmniej jednego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) od mieszkańców gminy Ostrów Wielkopolski, zwanego dalej punktem, zlokalizowanego na terenie miasta Ostrów Wielkopolski lub gminy Ostrów Wielkopolski:

a) lokalizacja zapewniająca łatwy dostęp dla mieszkańców gminy;

b) teren utwardzony, skanalizowany, ogrodzony, oświetlony oraz dozorowany;

c) wykonawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością, na terenie której zlokalizowany będzie punkt.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 3 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin płatności faktury / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 55 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

2. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2.1. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 089-212688
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Ostrów Wielkopolski”

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
30/06/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A.
Postanschrift: ul. Staroprzygodzka 138
Ort: Ostrów Wielkopolski
NUTS-Code: PL416 Kaliski
Postleitzahl: 63-400
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 2 794 559.50 EUR
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 3 138 978.96 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Wert oder Anteil des Auftrags, der an Dritte vergeben werden soll
Anteil: 40 %
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

1. Odbiór i transport odpadów z miejscowości: Czekanów, Kwiatków, Lewków, Lewków Osiedle, Nowe Kamienice, Sadowie, Smardowskie Olendry, Wtórek, Wysocko Wielkie

2. Odbiór i transport odpadów z miejscowości: Biniew, Franklinów, Karski, Szczury.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

1.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

1.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

1.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

1.5. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

1.6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

1.7. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

1.8. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

1.9. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

1.10. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

1.11. W sprawach nie uregulowanych w pkt 22 w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179 – 198g Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/07/2020