Lieferungen - 335342-2022

22/06/2022    S119

Slovensko-Lemešany: Príslušenstvo ťahačov/traktorov

2022/S 119-335342

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Tovary

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2022/S 093-253791)

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Obec Lemešany
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00327344
Poštová adresa: Lemešany
Mesto/obec: Lemešany
Kód NUTS: SK041 Prešovský kraj
PSČ: 08203
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Marko Bučko
E-mail: lemesany@mail.t-com.sk
Telefón: +421 517931241
Fax: +421 517931241
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.lemesany.sk

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Dodanie technického vybavenia v rámci realizácie projektu „Triedený zber stavebného odpadu v obci Lemešany“

Referenčné číslo: C3/22
II.1.2)Hlavný kód CPV
34390000 Príslušenstvo ťahačov/traktorov
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je dodanie technického vybavenia nevyhnutného pre zabezpečenie hlavného cieľa projektu s

názvom Triedený zber stavebného odpadu v obci Lemešany, ktorý bude realizovaný v rámci Výzvy č. 72 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, vyhlásenej Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiacim orgánom pre Operačný program Kvalita životného prostredia, zameranej na triedený zber komunálnych odpadov s kódom: OPKZP-PO1-SC111-2021-72.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
18/06/2022
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2022/S 093-253791

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 22/06/2022
Miestny čas: 15:00
má byť:
Dátum: 27/06/2022
Miestny čas: 15:00
Číslo oddielu: IV.2.7
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky na otváranie ponúk
Namiesto:
Dátum: 22/06/2022
Miestny čas: 16:00
má byť:
Dátum: 27/06/2022
Miestny čas: 16:00
Číslo oddielu: II.2.4
Časť č.: 3 Nakladač stavebného odpadu rýpadlo
Miesto, kde má byť text upravený: Opis predmetu
Namiesto:

Prevádzková hmotnosť: do 9 000 kg, Celkový výkon motora: 80 - 85 kW , nosnosť: do max. výšky 4 000 - 4 500 kg,

Príslušenstvo: Ano

má byť:

Prevádzková hmotnosť stroja do 9 300 kg, Celkový výkon motora 74 85 kW, , Nosnosť do max. výšky 3 680 4 500 kg, Príslušenstvo: stroja: paletizačné vidly, búracie kladivo, rýchloupínač podkopu a nakladač, naklápacia svahovacia lopata, sada lopát v rôznych šírkach, zemné vrtáky.

Číslo oddielu: II.2.4
Časť č.: 5. Teleskopický manipulátor
Miesto, kde má byť text upravený: Opis obstarávania
Namiesto:

výkon manipulátora min. 70 80 HP, výška zdvihu min 6.000 mm

má byť:

výkon manipulátora min. 69,3 - 80 HP, výška zdvihu min. 5. 900 mm

VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: