Dienstleistungen - 335348-2020

16/07/2020    S136

Rumänien-Bukarest: Durchführbarkeitsstudie, Beratung, Analyse

2020/S 136-335348

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
Nationale Identifikationsnummer: 16054368
Postanschrift: Str. Dinicu Golescu nr. 38
Ort: Bucureşti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 010873
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Horia Nicolae, director Direcția achiziții publice
E-Mail: achizitiipublicebuget@andnet.ro
Telefon: +40 212643292
Fax: +40 213186662

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.cnadnr.ro

Adresse des Beschafferprofils: http://sicap-prod.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Elaborare studiu de fezabilitate și proiect tehnic de execuție pentru obiectivul Drum Expres Constanța-Tulcea

Referenznummer der Bekanntmachung: 16054368/2019/2125/S/10
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71241000 Durchführbarkeitsstudie, Beratung, Analyse
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Obiectul contractului este elaborarea Studiului de fezabilitate si a Proiectului Tehnic de Executie pentru obiectivul Drum Expres Constanta-Tulcea, in conformitate cu cerintele caietului de sarcini si ale legislatiei in domeniu.

Cf. art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, termenul-limita pana la care orice op. ec. interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarif. sau info. suplimentare in legatura cu DA este cu 18 zile inainte de term.-lim. de dep. a ofr. Cf. art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016, AC stab. doua termene-limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarif./info. suplimentare: primul termen-limita este cu 25 de zile inainte de term.-lim. de dep. a of.; al doilea term.-lim. este cu 11 zile inainte de term.-lim. de dep. a of. Cele doua term. de raspuns la clarif. nu afect. dreptul op. ec. de a adresa solicitari de clarif. pe parcursul intregii perioade care se scurge de la mom. publicarii AP si pana la termenul-limita cu 18 zile anterior termenului-limita de depunere a ofertelor stabilit de AC. Avand in vedere faptul ca AC are oblig. de a rasp. in mod clar si complet tuturor solicit. de clarif., sens in care aceasta treb. sa isi aloce un term. rez. pt. procesarea solicitarilor de clarif. si formularea raspunsurilor care se impun, la primul termen de raspuns la clarif. AC va raspunde tuturor solicitarilor de clarificare adresate de operatorii economici in intervalul de la publicarea AP si pana la data la care se implineste termenul cu 33 de zile anterior datei-limita de depunere a ofertelor, iar la al doilea termen de raspuns AC va raspunde restului de solicitari de clarificare adresate pana la termenul-limita cu 18 zile anterior datei limita de depunere a ofertelor. In functie de complexitatea solicitarilor de clarificare adresate de op. ec., pt. care raspunsurile ar trebui publicate la primul termen indicat mai sus, AC isi rezerva dreptul de a publica raspunsurile la clarif. respective la al doilea termen stabilit in DA. Termenele de raspuns la clarif. au fost stabilite astfel incat op. ec. sa aiba o perioada adecvata pt. analizarea DA si, ulterior, pt. elaborarea ofertelor prin prisma raspunsurilor oferite de AC. Cf. art. 104 alin. (8) din Legea 98/2016, AC opteaza pt. achizitia ulterioara de noi servicii similare de la ofertantul a carui oferta va fi declarata castigatoare in cadrul prezentei proceduri de achizitie publica in cuantum de 4 511 009,42 RON fara TVA, valoarea reprezentand 20 % din valoarea estimata a ctr. (fara suma provizionata). Val. esti. totala a ctr. (inclusiv serv. simil.) este de 29 326 561,23 RON fara TVA. Val. min. a intervalului de la sect. II.1.5) repr. val. estim. a prezentei proceduri, in functie de care se va elabora si evalua oferta, iar valoarea maxima a intervalului de la sectiunea II.1.5) reprezinta valoarea estimata ce contine atat val. estim. a procedurii, cat si val posibilelor servicii noi similare cf. art. 104 alin. (8) Legea 98/2016. Avand in vedere nr. limitat de carac. al acestei sectiuni, pt. vizualizarea textului integral, a se vedea Anexa 1.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 17 845 626.28 RON
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71322500 Technische Planungsleistungen für Verkehrsanlagen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

Bucuresti, jud. Constanta si judetul Tulcea.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

In cadrul ctr. elaborare studiu de fezabilitate si proiect tehnic de executie pt. obiectivul Drum Expres Constanta-Tulcea se vor presta urm. serv. si se vor elabora urm. doc.:

— elab. studiului de fezabilitate, tinand cont de aplicabilitatea in totalitate a legislatiei in vigoare (norme, normative, standarde, legi etc.);

— intocmirea documentatiei suport si asist. acordata beneficiarului pentru sustinerea aplicatiei de finantare;

— realizarea proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (PAC) și asistență tehnică până la obținerea autorizației de construcție de către beneficiar (CNAIR);

— proiectul tehnic de execuție (PTE) tinand cont de aplicabilitatea in totalitate a legislatiei in vigoare (norme, normative, standarde, legi etc.);

— docum de atribuire a ctr. de executie lucrari;

— asistenta tehnica acordata beneficiarului in perioada derularii proced. de achiz. pt. execut. lucrari.

Conf. art. 20 din ctr.de servicii, ev. modif. care pot interv. in per. de der. a ctr., se ref. la urm., fara a se limita la ac: modif. ale partilor contractante; schimb/modif. legis./normative/STAS-uri/norme/ordine/instrucți etc.; solicitări ale autorit./entit./instit. ce eliberează avize/acorduri/autorizații/permise sau de alte entități care au atribuțiuni în leg. cu proiectul (MT, MFE, instituții centrale și/sau locale, ARR, beneficiar, MAI, SRI, verificatori atestați etc.); prel. term. de predare a rapoart./livrab. (documentelor/documentației); mobiliz. slabă a pers. prestatorului; înloc. pers. nominalizat de prestator pt. îndeplin. ctr.; înloc./introducerea subcontractanților; aplicarea legii privind monumentele istorice, realizarea auditului de siguranță rutieră, de elaborarea PUZ; cerințe privind cercetare și lucrări arheologice. Modif. vor fi real ult. semn. ctr., cf. prev. contract, numai in cond. in care acestea nu reprez. modif. subst. in sensul art. 221 alin. (7) din Legea 98/2016.

Prel. dur. ctr. se poate real. cf. prev. art. 20 din ctr. de servicii. Mai multe inf. se reg. in ctr.

A se vedea Anexa 1 la DA.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Experienta detinuta in pozitia de coordonator proiect/contract si/sau adjunct coordonator proiect/contract si/sau manager proiect/contract si/sau adjunct manager proiect/contract si/sau director proiect/contract si/sau adjunct director proiect/contract si/sau project manager si/sau project manager adjunct si/sau sef echipa proiectare si/sau adjunct sef echipa proiectare si/sau sef proiect si/sau adjunct sef proiect, in cadrul unor contracte de elaborare si/sau revizuire si/sau actualizare si/sau completare studii de fezabilitate si/sau proiecte tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare si/sau largire de autostrazi si/sau drumuri nationale si/sau drumuri expres / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: Abordarea propusa privind implementarea contractului prin prisma metodologiei de prestare a serviciilor / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: Abordarea propusa privind planificarea resurselor tehnice si umane in corelare cu specificul si complexitatea activitatilor desfasurate in cadrul contractului / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Experienta detinuta in pozitia de inginer proiectant de drumuri in cadrul unor contracte de elaborare si/sau revizuire si/sau actualizare si/sau completare studii de fezabilitate si/sau proiecte tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare si/sau largire de autostrazi si/sau drumuri nationale si/sau drumuri expres / Gewichtung: 4
Qualitätskriterium - Name: Experienta detinuta in calitate de arheolog specialist si/sau arheolog expert in realizarea unor studii arheologice aferente elaborarii si/sau revizuirii si/sau actualizarii si/sau completarii de studii de fezabilitate si/sau proiecte tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare si/sau largire de autostrazi si/sau drumuri nationale si/sau drumuri expres / Gewichtung: 3
Qualitätskriterium - Name: Experienta detinuta in elaborarea si/sau revizuirea si/sau actualizarea si/sau completarea unor analize cost beneficiu aferente unor studii de fezabilitate pentru constructie noua si/sau modernizare si/sau largire de autostrazi si/sau drumuri nationale si/sau drumuri expres / Gewichtung: 3
Qualitätskriterium - Name: Experienta detinuta in realizarea de studii de evaluare adecvata (SEA) si de rapoarte privind impactul asupra mediului (RIM) pentru elaborare si/sau revizuire si/sau actualizare si/sau completare de studii de fezabilitate si/sau proiecte tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare si/sau largire de autostrazi si/sau drumuri nationale si/sau drumuri expres / Gewichtung: 3
Qualitätskriterium - Name: Experienta detinuta in elaborarea de studii geotehnice aferente studiilor de fezabilitate si/sau proiectelor tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare si/sau largire de autostrazi si/sau drumuri nationale si/sau drumuri expres / Gewichtung: 4
Qualitätskriterium - Name: Experienta detinuta in pozitia de Inginer proiectant si/sau inginer proiectant lucrari de consolidare si/sau inginer proiectant consolidari de terasamente, in cadrul unor contracte de elaborare si/sau revizuire si/sau actualizare si/sau completare studii de fezabilitate si/sau proiecte tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare si/sau largire de autostrazi si/sau drumuri nationale si/sau drumuri expres, in cadrul carora sa fi intocmit sau verificat minimum partile desenate si breviarele de calcul pentru lucrari de consolidare / Gewichtung: 4
Qualitätskriterium - Name: Experienta detinuta in pozitia de coordonator proiect/contract si/sau adjunct coordonator proiect/contract si/sau manager proiect/contract si/sau adjunct manager proiect/contract si/sau director proiect/contract si/sau adjunct director proiect/contract si/sau project manager si/sau project manager adjunct si/sau sef echipa proiectare si/sau adjunct sef echipa proiectare si/sau sef proiect si/sau adjunct sef proiect, in cadrul unor contracte de elaborare si/sau revizuire si/sau actualizare si/sau completare studii de fezabilitate si/sau proiecte tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare si/sau largire de autostrazi si/sau drumuri nationale si/sau drumuri expres / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: Experienta detinuta in pozitia de Inginer proiectant de poduri si/sau Inginer proiectant structuri si/sau Inginer proiectant lucrari de arta, in cadrul unor contracte de elaborare si/sau revizuire si/sau actualizare si/sau completare studii de fezabilitate si/sau proiecte tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare si/sau largire de autostrazi si/sau drumuri nationale si/sau drumuri expres ce au inclus cel putin un pod si/sau pasaj si/sau viaduct / Gewichtung: 4
Preis - Gewichtung: 40
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

In conformitate cu prevederile art. 104 alin. (8) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta opteaza pentru achizitionarea ulterioara de noi servicii similare de la ofertantul a carui oferta va fi declarata castigatoare in cadrul prezentei proceduri de achizitie publica in cuantum de 4 511 009,42 RON fara TVA, valoarea reprezentand 20 % din valoarea estimata a contractului (fara suma provizionata). A se vedea si informatiile din sectiunea II.2.4.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 055-127137
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 92/43249
Bezeichnung des Auftrags:

Elaborare studiu de fezabilitate și proiect tehnic de execuție pentru obiectivul Drum Expres Constanța-Tulcea

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
13/07/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 6
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 6
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Search Corporation
Nationale Identifikationsnummer: RO 1597994
Postanschrift: Str. Căderea Bastiliei nr. 65, sector 1
Ort: București
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 010613
Land: Rumänien
E-Mail: office@searchltd.ro
Telefon: +40 213164018
Fax: +40 213165271

Internet-Adresse: www.searchltd.ro

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 24 815 551.81 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 17 845 626.28 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Wert oder Anteil des Auftrags, der an Dritte vergeben werden soll
Wert ohne MwSt.: 5 435 777.76 RON
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

Activitati de subcontractare pentru:

— realizarea serviciilor de studii geotehnice, în valoare de 3.490.345,76 Lei fără TVA,

— servicii de proiectare seismologie, în valoare de 58.886,20 Lei fără TVA,

— realizarea serviciilor de proiectare relocari/protejari utilitati, în valoare de 799.424,80 Lei fără TVA,

— efectuarea si redactarea unui studiu de arhiva, al resur... detalii pe www.e-licitatie.ro

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Direcția achiziții publice – Serviciul achiziții servicii
Postanschrift: Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1
Ort: Bucureşti
Postleitzahl: 010873
Land: Rumänien
E-Mail: daniela.preda@andnet.ro
Telefon: +40 212643292
Fax: +40 213186662

Internet-Adresse: www.cnadnr.ro

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
15/07/2020