Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Dienstleistungen - 335355-2020

16/07/2020    S136

Nederland-Emmen: Openbare voorzieningen

2020/S 136-335355

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Emmen
Nationaal identificatienummer: 01181973 0000
Postadres: Raadhuisplein 1
Plaats: Emmen
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 7811 AP
Land: Nederland
Contactpersoon: Robin Nap
E-mail: R.Nap@emmen.nl
Telefoon: +31 591689338
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://gemeente.emmen.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=114679
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

ICT hardware werkplekken, netwerk en server & storage

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
65000000 Openbare voorzieningen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De huidige raamovereenkomsten ICT lopen eind 2019 af. Vandaar dat de raamovereenkomsten ICT opnieuw in de markt gezet worden. De raamovereenkomst ICT zijn onderverdeeld naar drie percelen. Namelijk:

— perceel 1 Hardware werkplekken,

— perceel 2 Netwerk,

— perceel 3 Servers en storage.

Team ICT van de gemeente Emmen is in de transformatie naar een regie/control organisatie. Doelstelling is het aangaan van een langdurige relatie met één leverancier per kavel die marktconforme prijzen hanteert, die betrouwbaar is, die flexibel is en die mee denkt en mee adviseert in de toenemende IT-complexiteit.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 12 768 213.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30200000 Computeruitrusting en -benodigdheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Emmen.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De opdracht voor perceel 1, ICT hardware werkplekken incl. mobiele apparatuur, richt zich op gebruik en verbruikshardware rondom de werkplekken. Onder de scope van hardware valt onder andere:

Universele dockingstations, speakerbars, fatclients, screenprotectors, tassen, toetsenbord, muizen, stylus pennen, vingerprintsensoren, thin clients, monitoren, reparaties en terugname apparatuur, tablets en smartphones, laptops, reparaties en terugname apparatuur, bijbehorende kabels en bijbehorende licenties en software

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Beschrijving kwaliteit staat in de vragenlijst / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Netwerk

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30200000 Computeruitrusting en -benodigdheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Emmen.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Deze kavel omvat het leveren van ICT netwerk gerelateerde producten en diensten waaronder minimaal core en edge switches, routers, draadloze netwerk (WLAN en accespoints), Een tool voor het managen van switches, access points, wlan controllers, routers, UCS servers. De tool moet ook helpen bij het uitzoeken van problemen. Er moeten autocad plattegronden ingeladen kunnen worden waarbij je de accesspoints kunt verdelen op het plattegrond en op deze manier de dekking kan afstellen en uitlezen infoblox, bekabeling en bijbehorende licenties en software te kunnen leveren. Huidige inrichting: Cisco Catalyst switchesCisco 2800 accespoints

.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Beschreven in vragenlijst / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Servers & storage

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30200000 Computeruitrusting en -benodigdheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Emmen.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Deze kavel omvat: hardware onderhoud, software onderhoud, advisering en inhuur van (kort durende) consultancy. Blade servers, blade enclosures, rack servers, SAN switches, 19" kasten, Bijbehorende kabels, Bijbehorende licenties en software. Huidige inrichting: HP blade serversHP blade enclosuresHP rack servers.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Beschreven in vragenlijst / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 158-390950
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Perceel 1 - Hardware werkplekken

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Switch IT Solutions bv
Plaats: Enschede
NUTS-code: NL NEDERLAND
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 836 650.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Perceel 2 - Netwerk

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Conscia Nederland bv
Plaats: Gouda
NUTS-code: NL NEDERLAND
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 204 489.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Perceel 3 - Servers & storage

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Plusine Systems bv (Handelsnaam Axians)
Plaats: Beverwijk
NUTS-code: NL NEDERLAND
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 727 065.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Rectificatie heeft betrekking op o.a. de volgende onderdelen:

— planning,

— bundelleveringen in perceel 1,

— aanpassingen in de overeenkomst per perceel zijn geel gearceerd. Belangrijkste wijzigingen betreffen

onder andere:

—— levertermijnen,

—— boetes,

—— acceptatie van apparatuur/programmatuur/diensten,

—— verwerking persoonsgegevens (Verwerkersovereenkomst bijgevoegd),

—— nadere toelichting op gevraagde dienstverlening.

Tevens diende voor de rectificatie de hoofd CPV code aangepast te worden door een wijziging onlangs van TED. De hoofd CPV code betreft nog steeds 30200000 Computeruitrusting en -benodigdheden.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Noord-Nederland
Plaats: Assen
Land: Nederland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Rechtbank Noord-Nederland
Plaats: Assen
Land: Nederland
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Rechtbank Noord-Nederland
Plaats: Assen
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/07/2020