Dienstleistungen - 335360-2020

16/07/2020    S136

Polen-Olsztyn: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2020/S 136-335360

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Agencja Mienia Wojskowego, Oddział Regionalny w Olsztynie.
Nationale Identifikationsnummer: 011263946
Postanschrift: ul. Kasprowicza 1
Ort: Olsztyn
NUTS-Code: PL62 Warmińsko-mazurskie
Postleitzahl: 10-219
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Dariusz Ewczyński
E-Mail: dzp.ol@amw.com.pl
Telefon: +48 895363100
Fax: +48 895363180

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://amw.com.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: agencja wykonawcza
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługa odbioru, transportu, przetwarzania lub przekazania do przetworzenia odpadów pochodzących z jednostek i instytucji wojskowych zlokalizowanych w obszarze właściwości miejscowej OR AMW Olsztyn

Referenznummer der Bekanntmachung: DZP-OO.2610.176.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu i przetworzenie lub przekazanie do przetworzenia odpadów pochodzących z jednostek i instytucji wojskowych zlokalizowanych w obszarze właściwości miejscowej Oddziału Regionalnego w Olsztynie o masie 25 250,24 kg (wyszczególnionych w załączniku nr 1a) o następujących kodach odpadu: 030105, 060999, 070280, 150102, 150103, 150104, 150109, 150110*, 150202*, 150203, 160103, 160107*, 160119, 160120, 160199, 160211*, 160216, 160304, 160508*, 160605, 160708*, 170201, 170203, 170411, 191201.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 180 639.84 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL62 Warmińsko-mazurskie
NUTS-Code: PL84 Podlaskie
Hauptort der Ausführung:

Teren województw: warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu i przetworzenie lub przekazanie do przetworzenia odpadów pochodzących z jednostek i instytucji wojskowych zlokalizowanych w obszarze właściwości miejscowej Oddziału Regionalnego w Olsztynie o masie 25 250,24 kg (wyszczególnionych w załączniku nr 1a) o następujących kodach odpadu: 030105, 060999, 070280, 150102, 150103, 150104, 150109, 150110*, 150202*, 150203, 160103, 160107*, 160119, 160120, 160199, 160211*, 160216, 160304, 160508*, 160605, 160708*, 170201, 170203, 170411, 191201.

Masa odpadów, skład, kody odpadów oraz miejsca ich magazynowania przedstawiono w załączniku nr 1a do Opisu przedmiotu zamówienia. Masa odebranych przez Wykonawcę odpadów nie może przekroczyć masy odpadów podanych przez Zamawiającego. Masa odpadów podana w załączniku nr 1a do Opisu przedmiotu zamówienia może ulec zmniejszeniu maksymalnie o 20 %. Podana masa odpadów stanowi masę netto. Odpady składowane są luzem, tym samym Wykonawca musi zabezpieczyć we własnym zakresie opakowanie zastępcze do transportu. Miejsce magazynowania odpadów zostało opisane w kolumnie 6 załącznika nr 1a. Ważenie, załadunek oraz transport odpadów odbywać się będzie na koszt Wykonawcy oraz jego siłami. Na podstawie oświadczeń jednostek i instytucji wojskowych przekazujących odpady stwierdza się, że odpadów wymienionych w załączniku nr 1a nie da się przygotować do ponownego użycia w rozumieniu art. 3. ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019, poz. 701 ze zm.). Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z:

a) ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.);

b) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1396);

c) ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 382) i umową europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) (Dz.U. z 2017 r. poz. 1119 ze zm.);

d) ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1466 ze zm.);

e) ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz 2221 ze zm.);

f) ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2119);

g) rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 10),

h) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz.U. z 2016 r. poz. 1742);

i) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. z 2019 r. poz. 819).

Zamawiający umożliwia Wykonawcą przeprowadzenie oględzin odpadów. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić termin oględzin odpadów, z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem, z: Izabelą Basak (e-mail: i.basak@amw.com.pl tel. +48 895363176), Jerzy Marcjanek (e-mail: j.marcjanek@amw.com.pl tel. +48 895363175). Termin realizacji usługi:

a) minimalny termin wykonania usługi 15 dni od dnia podpisania umowy;

b) maksymalny termin wykonania usługi 20 dni od dnia podpisania umowy.

Zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowej części zamówienia, tj. usługi odbioru odpadów.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: Cena ofertowa brutto / Gewichtung: 60,00
Kostenkriterium - Name: Termin realizacji zamówienia / Gewichtung: 40,00
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający wymaga wadium w wysokości: 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy o wartości do 95 % wartości zamówienia podstawowego, które będzie polegało na powtórzeniu tych samych usług na warunkach nie gorszych niż w umowie zawartej w niniejszym postępowaniu.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 078-184558
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Usługa odbioru, transportu, przetwarzania lub przekazania do przetworzenia odpadów pochodzących z jednostek i instytucji wojskowych zlokalizowanych w obszarze właściwości miejscowej OR AMW Olsztyn

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
13/07/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Abba Ekomed Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Filomatów Pomorskich 8
Ort: Toruń
NUTS-Code: PL613 Bydgosko-toruński
Postleitzahl: 87-100
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 97 010.53 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Mienia Wojskowego z siedzibą przy ul. Nowowiejskiej 26 A, 00-911 Warszawa, POLSKA;

2) administrator wyznaczył Inspektorem Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z ochrona danych poprzez pocztę elektroniczną na adres: iod@amw.com.pl lub listownie na adres Agencji Mienia Wojskowego, ul. Nowowiejska 26A, 00-911 Warszawa, POLSKA, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku treści umowy przez okres 10 lat lub dłużej w przypadku umowy zawartej na czas powyżej 10 lat, wówczas na okres jej trwania;

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

10) skorzystanie przez Panią/Pana, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia ogólnego, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą, ani nie może naruszać integralności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego załączników.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 2 i ust. 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto, lub przy zachowaniu należytej staranności, można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/07/2020