Dienstleistungen - 335375-2020

16/07/2020    S136

България-София: Услуги на туроператори и на туристически агенции; спомагателни туристически услуги

2020/S 136-335375

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Министерство на финансите
Национален регистрационен номер: 000695406
Пощенски адрес: ул. „Г. С. Раковски“ № 102
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1040
Държава: България
Лице за контакт: Емилия Гюрова, Ива Андровска
Електронна поща: cfcu@minfin.bg
Телефон: +359 298592705/+359 298592770
Факс: +359 298592898

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.minfin.bg/

Адрес на профила на купувача: http://www.minfin.bg/bg/procurement

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Икономически и финансови дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на Министерство на финансите

II.1.2)Основен CPV код
63500000 Услуги на туроператори и на туристически агенции; спомагателни туристически услуги
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на Министерство на финансите по РС на ЦОП № СПОР-29/22.11.2019 г.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 2 000 000.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

гр. София, ул. „Раковски“ № 102

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на Министерство на финансите по РС на ЦОП № СПОР-29/22.11.2019 г. за срок до 22.11.2021 г. или до изчерпване на предвидения финансовия ресурс, или до сключване на договор по ново рамково споразумение на ЦОП за последващ период, в зависимост от това кое от посочените събития настъпи първо.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 088-197582
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: ДОГ-44
Наименование:

Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на Министерство на финансите

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
07/07/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 4
Брой на офертите, постъпили от МСП: 3
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 4
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: да
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „България Ер—Посока“ ДЗЗД
Национален регистрационен номер: 176990100
Пощенски адрес: бул. „Брюксел“ № 1
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1540
Държава: България
Електронна поща: corporate@air.bg
Телефон: +359 24020440
Факс: +359 29840226

Интернет адрес: https://www.air.bg/bg

Изпълнителят е МСП: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „България Ер“ АД
Национален регистрационен номер: 000633828
Пощенски адрес: бул. „Брюксел“ № 1
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1540
Държава: България
Електронна поща: corporate@air.bg
Телефон: +359 24020440
Факс: +359 29840226

Интернет адрес: https://www.air.bg/bg

Изпълнителят е МСП: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Посока Ком КОМ“ ООД
Национален регистрационен номер: 130979057
Пощенски адрес: ул. „Сердика“ № 12
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: krasimir@posoka.com
Телефон: +359 888657771
Факс: +359 888657771

Интернет адрес: www.posoka.com

Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 2 000 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 2 000 000.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
15/07/2020