Leveringen - 335375-2022

22/06/2022    S119

Letland-Saldus: Elektriciteit

2022/S 119-335375

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2022/S 111-310679)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Saldus novada pašvaldība
Nationaal identificatienummer: 90009114646
Postadres: Striķu ielā 3
Plaats: Saldus
NUTS-code: LV003 Kurzeme
Postcode: LV-3801
Land: Letland
Contactpersoon: Everita Lukševica
E-mail: everita.luksevica@saldus.lv
Telefoon: +371 23006680
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.saldus.lv
Adres van het kopersprofiel: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1331

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Elektroenerģijas piegāde Saldus novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām

Referentienummer: SNP 2022/37
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000 Elektriciteit
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Elektroenerģijas piegāde Saldus novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/06/2022
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 111-310679

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Veikti grozījumi līgumprojektā.