Roboty budowlane - 335417-2017

26/08/2017    S163

Polska-Jarocin: Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków

2017/S 163-335417

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie
Adres pocztowy: Cielcza, ul. Gajówka 1
Miejscowość: Jarocin
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Kod pocztowy: 63-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Olszak
E-mail: tomasz.olszak@pwikjarocin.pl
Tel.: +48 627473487
Faks: +48 627473480
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pwikjarocin.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.pwikjarocin.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: zbiorowe zaopatrywanie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zbiorowe zaopatrywanie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Cielczy k/Jarocina – zaprojektowanie, wykonanie i utrzymanie.

Numer referencyjny: POIS/P/4/2017
II.1.2)Główny kod CPV
45252100 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Cielczy k/Jarocina – zaprojektowanie, wykonanie i utrzymanie.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 81 976 440.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
43322000 Urządzenia do demontażu
42996000 Maszyny do uzdatniania ścieków
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska, województwo wielkopolskie, powiat jarociński, gmina Jarocin.

II.2.4)Opis zamówienia:

4.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: „Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Cielczy k/Jarocina – zaprojektowanie, wykonanie i utrzymanie”.

4.3. Na przedmiot zamówienia składa się:

4.3.1. Zaprojektowanie

4.3.2. Wykonanie

4.3.3. Rozruch technologiczny

4.3.4. Uzyskanie decyzji nawozowych

4.3.5. Utrzymanie

4.4. W celu oceny i uwzględnienia w ofercie i w projekcie pełnego zakresu wszystkich prac oraz innych świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia i wkalkulowania wszelkich niezbędnych kosztów z tym związanych, w tym kosztów wykonania niezbędnych uzgodnień, opracowań, zajęcia terenu pod budowę, obsługi geodezyjnej budowy i dokumentacji powykonawczej przewiduje się na etapie postepowania przetargowego możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej po uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.

4.5. Zadanie to polegać będzie na modernizacji/budowie następujących obiektów:

— Komora rozdziału (modernizacja),

— Zbiornik retencyjny (wraz z kratą zgrubną) (modernizacja),

— Punkt zlewny ścieków (modernizacja),

— Budynek krat mechanicznych (modernizacja),

— Piaskowniki (modernizacja),

— Koryto pomiarowe (za piaskownikiem) (modernizacja),

— Osadniki wstępne (modernizacja),

— Pompownia ścieków surowych (modernizacja),

— Komora rozdzielcza z pompownią recyrkulacyjną oraz komorą spustową osadu nadmiernego (modernizacja),

— Bloki technologiczne (modernizacja),

— Koryto pomiarowe (na odpływie ścieków) (modernizacja),

— Pompownia wód deszczowych (modernizacja),

— Komora reakcji (modernizacja),

— Stacja dawkowania PIX (modernizacja),

— Stacja dmuchaw (modernizacja),

— Pompownia i stacja uzdatniania wody technologicznej (modernizacja),

— Zagęszczacze osadu nadmiernego (modernizacja),

— Pompownia osadu nadmiernego zagęszczonego grawitacyjnie (modernizacja),

— Instalacja zagęszczania osadu nadmiernego (modernizacja),

— Pompownia osadu surowego (modernizacja),

— Otwarta komora fermentacyjna (modernizacja),

— Poletka osadowe (likwidacja),

— Pompownia wód poosadowych (modernizacja),

— Stara stacja odwadniania osadu (modernizacja),

— Zbiornik nadawy osadu (modernizacja),

— Zagęszczacz osadu wstępnego (modernizacja),

— Stacja odwadniania osadu Huber (modernizacja),

— Zbiornik mieszania osadów i recepcji osadów dowożonych (budowa),

— Stacja wstępnego odwadniania osadów (budowa),

— Instalacja termicznej hydrolizy osadów (budowa),

— Kotłownia z kogeneracją (budowa),

— Wydzielone komory fermentacyjne (budowa),

— Instalacja odzysku fosforu (budowa),

— Waga samochodowa (budowa),

— Stacja końcowego odwadniania osadów (z budynkiem suszarni) (budowa),

— Magazyn tymczasowego gromadzenia osadu (budowa),

— Węzeł biogazu (budowa),

— Biofiltry (budowa),

— Sieci zewnętrznych (modernizacja i budowa),

— Ogrodzenie (modernizacja i budowa),

— Zieleń (nowe nasadzenia),

— Drogi i place (przebudowa i budowa),

— Instalacja gazu ziemnego (odcinek od przyłącza do budynku wielofunkcyjnego technologicznego) (budowa),

— Wiata tymczasowego magazynowania osadu (budowa).

4.18. Podane w niniejszej SIWZ oraz w PFU wraz z załącznikami nazwy (znaki towarowe) mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu. Do wszystkich nazw (znaków towarowych) dodaje się słowa: „lub równoważne”.

4.19. W ramach projektu technologicznego, budowlanego i wykonawczego Wykonawca jest zobowiązany uszczegółowić rozwiązania zawarte w PFU, zgodnie z załączoną do Oferty koncepcją. Zamawiający i IK zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian w okresie prac projektowych.

4.20. Odbiory będą dokonywane zgodnie z przepisami prawa i Programu Funkcjonalno – Użytkowego.

4.24. Zamówienie oparte będzie na ustawie z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

4.25. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie zaprojektowania i wykonania został zawarty w części III SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie personelu / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Rozwiązania techniczne – Parametry jakościowe i funkcjonalne zastosowanych rozwiązań technologicznych / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Udokumentowanie możliwości odbioru wytworzonego produktu i wykorzystania bezpośrednio jako nawóz / Waga: 5
Cena - Waga: 55
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 81 976 440.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.03.00-00-0174/16.
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Ostateczny termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia rozumiany będzie jako osiągnięcie zakładanych parametrów technologicznych, w tym osiągnięcie efektu ekologicznego i uzyskanie stosownych decyzji nawozowych w okresie nie dłuższym niż 48 miesięcy od daty podpisania umowy – szczegóły: Dział VII SIWZ.

2. Sposób rozliczania poszczególnych pozycji Formularza cenowego – zgodnie z SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zgodnie z dokumentami zamówienia.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/09/2017
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 29/09/2017
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie, Cielcza, ul. Gajówka 1, 63-200 Jarocin.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie Ofert jest jawne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 2 000 000 PLN. (dwa miliony zł) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert – szczegółowe wymagania w tym zakresie określone zostały w SIWZ.

2. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez wykonawcę, któregooferta została uznana za najkorzystniejszą. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 10 %ceny ofertowej brutto – szczegółowe wymagania w tym zakresie określone zostały w SIWZ.

3. W zakresie podlegania wykluczeniu z postępowania Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-2 i 4-7 Pzp.

4. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 Pzp. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5. Termin, którym Wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 90 dni. Zgodnie z art. 85 Pzp bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych:

1) Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

3) W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, powołuje się na zasoby innych podmiotów Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia.

4) W sytuacji o której mowa w pkt. 3 Wykonawca będzie zobowiązany na wezwanie Zamawiającego do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wymienionych w pkt 13.4. ppkt 6 – 14 tego podmiotu.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

30.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy.

30.2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

30.3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

30.4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 30.2 i 30.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

30.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

30.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie
Adres pocztowy: Cielcza, ul. Gajówka 1
Miejscowość: Jarocin
Kod pocztowy: 63-200
Państwo: Polska
E-mail: tomasz.olszak@pwikjarocin.pl
Tel.: +48 627473487
Faks: +48 627473480
Adres internetowy: www.pwikjarocin.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/08/2017