Dienstleistungen - 335422-2020

16/07/2020    S136

Polska-Zamość: Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

2020/S 136-335422

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 103-248522)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Adres pocztowy: al. Jana Pawła II 10
Miejscowość: Zamość
Kod NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
Kod pocztowy: 22-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Magdziak
E-mail: zammagdziak@szpital.zam.pl
Tel.: +48 846773281
Faks: +48 846386669

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szpital.zam.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług transportu sanitarnego w zakresie podstawowym oraz przewozu osób na dializoterapię

Numer referencyjny: AG.ZP.3320.12.20
II.1.2)Główny kod CPV
60130000 Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportu sanitarnego w zakresie podstawowym oraz przewozu osób na dializoterapię.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/07/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 103-248522

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 17/07/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 24/07/2020
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 14/09/2020
Powinno być:
Data: 21/09/2020
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 17/07/2020
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 24/07/2020
Czas lokalny: 13:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: