Dienstleistungen - 335431-2020

16/07/2020    S136

Polska-Olsztyn: Usługi w zakresie transportu drogowego

2020/S 136-335431

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 127-310816)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Adres pocztowy: ul. Żołnierska 18
Miejscowość: Olsztyn
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Kod pocztowy: 10-561
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, Stanisława Masłowska
E-mail: zamowienia@wss.olsztyn.pl
Tel.: +48 895386228
Faks: +48 895386228

Adresy internetowe:

Główny adres: www.wss.olsztyn.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługa transportu pacjentów – powtórka

Numer referencyjny: DZPZ/333/17UEPN/2020
II.1.2)Główny kod CPV
60100000 Usługi w zakresie transportu drogowego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest usługa transportu pacjentów.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/07/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 127-310816

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:

Miejsce:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, ul. Żołnierska 16 B pok. 2/9, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, 10-561 Olsztyn, POLSKA.

Powinno być:

Miejsce:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, ul. Żołnierska 16B, pok. 35, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, 10-561 Olsztyn, POLSKA.

Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 17/07/2020
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 21/07/2020
Czas lokalny: 10:30
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 17/07/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 21/07/2020
Czas lokalny: 11:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: