Dienstleistungen - 335435-2020

16/07/2020    S136

Polen-Żary: Reinigungs- und Hygienedienste

2020/S 136-335435

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 115-279545)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Postanschrift: ul. Domańskiego 2
Ort: Żary
NUTS-Code: PL432 Zielonogórski
Postleitzahl: 68-200
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Mieczysław Tomków
E-Mail: przetargi@105szpital.pl
Telefon: +48 684707874
Fax: +48 684141036

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.105szpital.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usług w zakresie specjalistycznego sprzątania obiektów szpitalnych Zamawiającego, współdziałania z personelem medycznym w zakresie opieki nad pacjentami, utrzymania w czystości terenów ze ...

Referenznummer der Bekanntmachung: 105.KSzWzP SP ZOZ - DZP-2612-20-2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90900000 Reinigungs- und Hygienedienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem postępowania przetargowego jest: świadczenie usług sprzątania, mycia i dezynfekcji powierzchni w obiektach szpitalnych, współdziałania z personelem medycznym w zakresie opieki nad pacjentem, utrzymania w czystości terenów zewnętrznych, transportu wewnątrzszpitalnego, selektywnego zbierania i transportu wewnętrznego odpadów medycznych, prowadzenie depozytu rzeczy chorych i gospodarowanie bielizną szpitalną, ciągłego utrzymania w czystości i gotowości lądowiska dla śmigłowców oraz usług całodziennego żywienia pacjentów w 105. Kresowym Szpitalu Wojskowym z Przychodnią Samodzielnym Publicznym ZOZ w Żarach.

Liczba zadań 3:

1) zadanie nr 1;

2) zadanie nr 2;

3) zadanie nr 3.

Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do 1 lub więcej zadań/części. Zamawiający nie ogranicza ilości zadań/części, na które Wykonawca może złożyć ofertę.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/07/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 115-279545

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.1.4
Anstatt:

1. Przedmiotem postępowania przetargowego jest: świadczenie usług sprzątania, mycia i dezynfekcji powierzchni w obiektach szpitalnych, współdziałania z personelem medycznym w zakresie opieki nad pacjentem, utrzymania w czystości terenów zewnętrznych, transportu wewnątrzszpitalnego, selektywnego zbierania i transportu wewnętrznego odpadów medycznych, prowadzenie depozytu rzeczy chorych i gospodarowanie bielizną szpitalną, ciągłego utrzymania w czystości i gotowości lądowiska dla śmigłowców oraz usług całodziennego żywienia pacjentów w 105. Kresowym Szpitalu Wojskowym z Przychodnią Samodzielnym Publicznym ZOZ w Żarach.

Liczba zadań 3:

1) zadanie nr 1;

2) zadanie nr 2;

3) zadanie nr 3.

muss es heißen:

Przedmiotem postępowania przetargowego jest: świadczenie usług sprzątania, mycia i dezynfekcji powierzchni w obiektach szpitalnych, współdziałania z personelem medycznym w zakresie opieki nad pacjentem, utrzymania w czystości terenów zewnętrznych, transportu wewnątrzszpitalnego, selektywnego zbierania i transportu wewnętrznego odpadów medycznych, prowadzenie depozytu rzeczy chorych i gospodarowanie bielizną szpitalną, ciągłego utrzymania w czystości i gotowości lądowiska dla śmigłowców oraz usług całodziennego żywienia pacjentów w 105. Kresowym Szpitalu Wojskowym z Przychodnią Samodzielnym Publicznym ZOZ w Żarach.

Liczba zadań 3:

1) zadanie nr 1;

2) zadanie nr 2;

3) zadanie nr 3.

Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do 1 lub więcej zadań/części. Zamawiający nie ogranicza ilości zadań/części, na które Wykonawca może złożyć ofertę.

Abschnitt Nummer: III.1.3
Los-Nr.: 1, 2, 3
Anstatt:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży wykaz wykonanych lub wykonywanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku usług nadal wykonywanych, referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż wykonał lub wykonuje należycie:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

a) dla zadania nr 1: 1 usługę kompleksowego sprzątania i całodobowego utrzymania czystości obiektów szpitalnych Zamawiającego, współdziałania z personelem medycznym w zakresie opieki nad pacjentem (czynności pomocnicze przy pacjentach), usługę transportu wewnątrzszpitalnego, usługa powinna spełniać następujące warunki:

— świadczenie usługi przez co najmniej 12 miesięcy, o wartości usługi minimum 3 500 000,00 PLN w skali roku,

— wykonywanej na minimum 15 000,00 m2 powierzchni wewnętrznej posiadających w swoich strukturach oddziały szpitalne, sale operacyjne, szpitalny oddział ratunkowy, oddział anestezjologii i intensywnej terapii,

— w obiekcie szpitalnym, świadczącym 24 godzinną opiekę nad pacjentem, o ilości łóżek minimum 200.

b) dla zadania nr 2: 1 usługę w zakresie utrzymanie w czystości terenów zewnętrznych, ciągłego utrzymania w czystości i gotowości lądowiska dla śmigłowców, usługa powinna spełniać następujące warunki:

— świadczenie usługi przez co najmniej 12 miesięcy, o wartości usługi minimum 200 000,00 PLN w skali roku,

— wykonywanej na minimum 50 000,00 m2 powierzchni zewnętrznej.

c) dla zadania nr 3: 1 usługę całodziennego żywienia pacjentów, która powinna spełniać następujące warunki:

— świadczenie usługi przez co najmniej 6 miesięcy, o wartości usługi minimum 700 000,00 PLN w skali roku,

— przygotowanie, dostarczenie i dystrybucja całodziennego wyżywienia dla minimum 150 osób na bazie kuchni Wykonawcy,

— posiadanie kuchni z wdrożonym system HACCP lub innym równoważnym systemem.

W tym celu wymaga się złożenia od Wykonawcy:

a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

b) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

muss es heißen:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży wykaz wykonanych lub wykonywanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku usług nadal wykonywanych, referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż wykonał lub wykonuje należycie:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

a) dla zadania nr 1: 1 usługę kompleksowego sprzątania i całodobowego utrzymania czystości obiektów szpitalnych Zamawiającego, współdziałania z personelem medycznym w zakresie opieki nad pacjentem (czynności pomocnicze przy pacjentach), usługę transportu wewnątrzszpitalnego, usługa powinna spełniać następujące warunki:

— świadczenie usługi przez co najmniej 12 miesięcy, o wartości usługi minimum 3 500 000,00 PLN w skali roku,

— wykonywanej na minimum 15 000,00 m2 powierzchni wewnętrznej posiadających w swoich strukturach oddziały szpitalne, sale operacyjne, szpitalny oddział ratunkowy, oddział anestezjologii i intensywnej terapii,

— w obiekcie szpitalnym, świadczącym 24 godzinną opiekę nad pacjentem, o ilości łóżek minimum 200.

Zamawiający dopuszcza, wykazanie przez Wykonawcę zdobycia doświadczenia w wymaganym w tirecie od 1 do 3 zakresie na kilku inwestycjach (nie więcej niż 3), które łącznie muszą spełniać

b) dla zadania nr 2: 1 usługę w zakresie utrzymanie w czystości terenów zewnętrznych, usługa powinna spełniać następujące warunki:

— świadczenie usługi przez co najmniej 12 miesięcy, o wartości usługi minimum 200 000,00 PLN w skali roku,

— wykonywanej na minimum 50 000,00 m2 powierzchni zewnętrznej.

c) dla zadania nr 3: 1 usługę całodziennego żywienia pacjentów, która powinna spełniać następujące warunki:

— świadczenie usługi przez co najmniej 6 miesięcy, o wartości usługi minimum 700 000,00 PLN w skali roku,

— przygotowanie, dostarczenie i dystrybucja całodziennego wyżywienia dla minimum 150 osób na bazie kuchni Wykonawcy,

— posiadanie kuchni z wdrożonym system HACCP lub innym równoważnym systemem.

W tym celu wymaga się złożenia od Wykonawcy:

a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

b) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Anstatt:
Tag: 27/07/2020
Ortszeit: 09:00
muss es heißen:
Tag: 30/07/2020
Ortszeit: 09:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Anstatt:
Tag: 24/09/2020
muss es heißen:
Tag: 27/09/2020
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:
Tag: 27/07/2020
Ortszeit: 09:30
muss es heißen:
Tag: 30/07/2020
Ortszeit: 09:30
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: