Supplies - 33544-2022

21/01/2022    S15

Poland-Niemce: Solar photovoltaic modules

2022/S 015-033544

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Niemce
National registration number: IZP.271.21.2021
Postal address: ul. Lubelska 121
Town: Niemce
NUTS code: PL814 Lubelski
Postal code: 21-025
Country: Poland
E-mail: inwestycje@niemce.pl
Telephone: +48 817561521
Fax: +48 817561790
Internet address(es):
Main address: www.niemce.pl
Address of the buyer profile: https://ugniemce.bip.lubelskie.pl/index.php?id=79
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w gminie Niemce"

Reference number: IZP.271.21.2021
II.1.2)Main CPV code
09331200 Solar photovoltaic modules
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

3. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż zestawów instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Niemce, obejmująca między innymi:

1) dostawę i montaż 169 szt. instalacji fotowoltaicznych o mocy min. 3,42 kW, w 169 wskazanych lokalizacjach;

2) dostawę i montaż 185 szt. instalacji fotowoltaicznych o mocy min. 4,18 kW, w 185 wskazanych lokalizacjach;

3) instalacja wykonana w oparciu o moduły panele fotowoltaiczne monokrystaliczne o mocy min. 380 W;

4) montaż konstrukcji wsporczych modułów fotowoltaicznych,

5) montaż paneli fotowoltaicznych na konstrukcji,

6) montaż okablowania solarnego pomiędzy modułami a falownikiem,

7) wykonanie instalacji głównej do połączenia inwertera z rozdzielnią główną budynku,

8) montaż rozdzielni obwodów stałoprądowych RDC,

9) montaż inwertera,

10) montaż rozdzielni obwodów rozdzielni zmiennoprądowych RAC,

11) wykonanie ochrony przeciwporażeniowej,

12) wykonanie ochrony przeciwprzepięciowej,

13) próby, pomiary, regulacja i rozruch technologiczny instala

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
09331100 Solar collectors for heat production
09332000 Solar installation
45261215 Solar panel roof-covering work
45300000 Building installation work
45310000 Electrical installation work
45331000 Heating, ventilation and air-conditioning installation work
45311200 Electrical fitting work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL814 Lubelski
II.2.4)Description of the procurement:

3. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż zestawów instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Niemce, obejmująca między innymi:

1) dostawę i montaż 169 szt. instalacji fotowoltaicznych o mocy min. 3,42 kW, w 169 wskazanych lokalizacjach;

2) dostawę i montaż 185 szt. instalacji fotowoltaicznych o mocy min. 4,18 kW, w 185 wskazanych lokalizacjach;

3) instalacja wykonana w oparciu o moduły panele fotowoltaiczne monokrystaliczne o mocy min. 380 W;

4) montaż konstrukcji wsporczych modułów fotowoltaicznych,

5) montaż paneli fotowoltaicznych na konstrukcji,

6) montaż okablowania solarnego pomiędzy modułami a falownikiem,

7) wykonanie instalacji głównej do połączenia inwertera z rozdzielnią główną budynku,

8) montaż rozdzielni obwodów stałoprądowych RDC,

9) montaż inwertera,

10) montaż rozdzielni obwodów rozdzielni zmiennoprądowych RAC,

11) wykonanie ochrony przeciwporażeniowej,

12) wykonanie ochrony przeciwprzepięciowej,

13) próby, pomiary, regulacja i rozruch technologiczny instalacji,

14) wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej dla każdego uczestnika projektu i pełnej dokumentacji powykonawczej dla Zamawiającego (atesty, gwarancje, instrukcje obsługi, projekty wykonawcze, komplet pomiarów elektrycznych, komplet dokumentów do zmiany licznika, dokumentacja otrzymana od Zamawiającego z naniesionymi poprawkami w kolorze czerwonym),

15) przyłączenie do sieci PGE Dystrybucja S.A. wraz z przygotowaniem kompletu dokumentów i zgłoszeniem instalacji,

16) przeszkolenie Użytkowników w zakresie prawidłowej eksploatacji wykonanych instalacji,

17) sporządzenie instrukcji serwisowych zawierających niezbędne informacje dotyczące sposobu postępowania w przypadku wystąpienia niespodziewanych błędów w instalacji,

18) zaprogramowanie i uruchomienie instalacji,

19) uzupełnienie ewentualnych ubytków ścian, stropów, uszczelnienie pokrycia dachowego po przejściach przewodów,

20) inne elementy ujęte w załączniku nr 8 do SWZ (dokumentacja projektowa) i wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 7 do SWZ).

4. Zamawiający wymaga, aby wykonanie instalacji, w ramach jednej lokalizacji nie trwało dłużej niż 3 dni robocze następujące po sobie.

5. Przez okres gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszelkich czynności serwisowych wymaganych przez dostawców montowanych urządzeń (serwisy, przeglądy itp.) w celu utrzymania gwarancji producenta.

6. Wykonawca każdego z zadań udzieli rękojmi i gwarancji na wykonane prace na okres nie krótszy niż 3 lata i nie dłuższy niż lat 5 od daty podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego (okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert opisane w rozdziale XVIII SWZ).

7. Zamówienie należy wykonać m.in. zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik/załączniki nr 8 do SWZ.

8. Urządzenia i osprzęt instalowany w trakcie realizacji zamówienia musi być fabrycznie nowy, zgodny z parametrami określonymi w dokumentacji technicznej.

9. Realizacja przedmiotu zamówienia powinna być wykonana o oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, przez Wykonawcę posiadającego odpowiednie doświadczenie, potencjał wykonawczy oraz dysponującego osobami posiadającymi odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje.

10. Materiały użyte przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

11. Wykonanie przedmiotu zamówienia i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszystkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

12. Jeśli w dokumentacji projektowej, na rysunkach, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 99 ust. 5

II.2.5)Award criteria
Cost criterion - Name: CENA / Weighting: 60
Cost criterion - Name: GWARANCJA / Weighting: 40
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w gminie Niemce. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „ECO-EFEKTYWNA GMINA NIEMCE ETAP V” współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Energia Przyjazna Środowisku Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystaniaOZE.Nr RPLU.04.019

II.2.14)Additional information

Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Przepisy art. 138 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp dopuszczają możliwość skrócenia terminu składania ofert w postępowaniu o wartości przekraczającej progi unijne. Zamiast standardowych 35 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji UE Zamawiający mogą zastosować skrócenie do 15 dni jeśli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu jest uzasadnione. W postępowaniu

„Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w gminie Niemce" – nr postępowania: IZP.271.6.2021 ogłoszenie nr 2021/S 132-350137 Wykonawca uchylał się od popisania umowy co doprowadziło do unieważnienia postępowania. Przedmiotowe postepowanie swoim charakterem nie odstępuje od wersji pierwotnej. W celu zrealizowania projektu zachodzi konieczność skrócenia terminu składania ofert do 15 dni.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 252-669510
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

„Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w gminie Niemce"

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17 A
Town: WARSZAWA
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022