Dienstleistungen - 335458-2020

16/07/2020    S136

Polen-Radom: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2020/S 136-335458

Freiwillige Ex-ante-Transparenzbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Miasta Radomia – Urząd Miejski w Radomiu
Nationale Identifikationsnummer: 670223451
Postanschrift: ul. Jana Kilińskiego 30
Ort: Radom
NUTS-Code: PL921 Radomski
Postleitzahl: 26-610
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Magdalena Domagała
E-Mail: bzp@umradom.pl
Telefon: +48 483620876/+48 483620283
Fax: +48 483620282/+48 483620289

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.bip.radom.pl

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługe utworzenia i prowadzenia PSZOK na terenie GMR wraz z zagospodarowaniem dostarcz. do PSZOK odpadów komun.

Referenznummer der Bekanntmachung: BZP.271.1.309.2020.MD
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na utworzeniu i prowadzeniu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie gminy miasta Radomia wraz z zagospodarowaniem dostarczonych do PSZOK odpadów komunalnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zaproszeniu do udziału w negocjacjach.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 164 833.78 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90533000 Verwaltung von Müllhalden
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL921 Radomski
Hauptort der Ausführung:

Gmina Miasta Radomia

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na utworzeniu i prowadzeniu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie gminy miasta Radomia.

2. Usługa świadczona będzie do 31.1.2021.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zaproszeniu do udziału w negocjacjach.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Przedmiotem negocjacji będzie ustalenie warunków przyszłej umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz cena

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntmachung
  • Dringende Gründe im Zusammenhang mit für den öffentlichen Auftraggeber unvorhersehbaren Ereignissen, die den strengen Bedingungen der Richtlinie genügen
Erläuterung:

Przed. zamów jest utworz. i prowadz. Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunal. (PSZOK) na terenie g.m. Radomia wraz z zagospodar. dostarczonych do PSZOK odpadów komunalnych. Tryb zam. z wolnej ręki został wybrany, ponieważ zachodzi przesłanka zawarta w art. 67 ust. 1 pkt 3 ust. Pzp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzyman. czystości i porządku w gminach, gmina ma obowiąz. utworzenia PSZOK w sposób umożliwi.łatwy dostęp dla wszystkich mieszkań.gminy,które zapewniają przyjmow. obejmujących co najmn. odpadów papieru, metali, tworzyw sztuczn, szkła, opakow. wielomateriałowych, bioodpadów, odpadów niebezp., przetermin. leków i chemikaliów, odpadów niekwalifikujących się do odpadów medyczn. powstałych w gospod. domowym w wyniku przyjmow. produkt. leczniczych w formie iniekcji i prowadz. monitor. poziomu substancji we krwi w szczególn. igieł, strzykawek, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektr. i elektron. mebli i innych odpadów wielkogabaryt., zużytych opon, odpadów budowl. i rozbiórkowych.

Na podst. art. 3 ust. 2b ww. ustawy, co najmn. jeden PSZOK musi mieć charakter stacjonarny. G.M. R-m nie prowadzi PSZOK samodzielnie ani przez własny podmiot (jednost. budżetową, zakład budżetowy). Zadanie to zlecane jest do realiz. innym podmiotom w trybie ust. Pzp.

W przedm. spr. przeprowadz. wcześniej postęp. BZP.271.1.235.2020.MD –ogłosz. zostało przekaz. Urzęd. Publikacji Unii Europ. 22.5.2020 oraz opublik. 26.5.2020 w Dzienn. Urzęd. Unii Europ. pod nr. 2020/S101-244364. 6.7.2020 postępow. to zostało unieważn. Z powodu braku ofert nie udało się wyłonić wykonawcy zadania. Mając na uwadze, że zamów.dotyczy wykonywania obowiązkowych zadań gminy o charakt. użyteczności publ. konieczne jest zapewnienie ciągłości jego realizacji. Przerwa w funkcjon. PSZOK pozbawi mieszkań. możliwości zgodn. z prawem pozbywania się niektórych rodz.odpadów (np. odpadów budowl. i remontowych,zużytych opon), których przyjmowanie przez gminę nast. wyłącznie za pośrednict. PSZOK. Powyższe może skutko. zwiększoną ilością tzw. „dzikich wysypisk” i związanym z nim zagroż. sanit. i epidemiolog.oraz obciążaniem Gminy kosztami przekazyw. tych odpadów przez właścicieli nieruchomości przedsiębiorcom na zasadach komerc., do czego uprawnia art. 6s Ust. o utrzym. czystości i porządku w gminach. Zgodnie z orzecznict. KIO, udzielenie zamów. w tryb. art. 67 ust. 1 pkt 3 ust. Pzp dla zamów. związan. z odbiorem odpadów jest dopuszcza. w syt., gdy wcześniej prowadz. postęp. w trybie konkurenc., w którym nie udało się wyłonić Wykonawcy (wyroki KIO1415/17 z 24.7.2017 oraz KIO138/18 z 6.2.2018).

Mając na uwadze powyż. oraz na sytuację nie wynikającą z przyczyn leżących po stronie Zamaw., której nie mógł przewidzieć,a wymagane jest natychmiastowe udzielenie zamów. ze względu na konieczność zachowania ciągłości świadczenia usług przez PSZOK, zachodzą przesłanki określone w art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp dla zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki do czasu wyłonienia wykonawcy dla tego zadania wybranego w postępowaniu konkurencyjnym w tryb. przetargu nieogran.

Przedm. zamów. może zostać zrealizow. przez PPUH „Radkom” Sp. z o.o. z/s w R-miu, które obecnie prowadzi PSZOK i jest przygotowane organizacyjnie i technicznie do zapewnienie ciągłości świadczenia usługi.Wielokrotnie wyrażany jest pogląd w orzecznictwie, iż możliwe jest zastosow. art. 67 ust. 1 pkt 3 ust. Pzp w tzw. syt. awaryjnych. Na podst. dotychcz. doświadczenia Zamawiającego należy stwierdzić, że:

— postępow. o udziel. zamów. w trybie przetargu nieogran. ze wzgl.na swoją wartość, która przekracza kwoty określ. w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, będzie postęp.„unijnym”,

— udzielane zamów.obejmuje utworz. punktu, zatem ewentualny Wykonawca musi mieć czas na jego zorganizowanie po podpisaniu umowy i dlatego należy przyjąć okres ok. 6 m-cy jako czas niezbędny dla przeprowadzenia postępowania docelowego, podpisania umowy z wyłonionym wykonawcą i uruchomienia PSZOK. Zatem jako maksymalny okres trwania umowy zawartej w trybie zamówienia z wolnej ręki należy przyjąć 31.1.2021.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
14/07/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe „Radkom” Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. W. Witosa 76
Ort: Radom
NUTS-Code: PL921 Radomski
Postleitzahl: 26-600
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär wird ein KMU sein: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 1 164 833.78 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/07/2020