Diensten - 335461-2020

16/07/2020    S136

Duitsland-Koblenz: Onderzoek en experimentele ontwikkeling

2020/S 136-335461

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bundesanstalt für Gewässerkunde
Postadres: Am Mainzer Tor 1
Plaats: Koblenz
NUTS-code: DEB11 Koblenz, Kreisfreie Stadt
Postcode: 56068
Land: Duitsland
E-mail: Vergabe@bafg.de

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.bafg.de

I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Bundesoberbehörde
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Verkehrswesen (Gewässerkunde)

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Nachtrag: Paralleler Einsatz mehrerer Fischerfassungstechniken im Unterwasser und in der Fischaufstiegsanlage Rothenfels (Main)

Referentienummer: U4/Z1/162.02/019/062/N1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
73100000 Onderzoek en experimentele ontwikkeling
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Einsatz eines großen Alubootes für die Befischungen im Rahmen der o. g. Untersuchung für Los 3.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 0.01 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEB11 Koblenz, Kreisfreie Stadt
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Einsatz eines großen Alubootes für die Befischungen im Rahmen der o. g. Untersuchung für Los 3.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
  • Aanvullende leveringen door de oorspronkelijke leverancier, besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden
Verklaring:

Nachtrag zum Verfahren U4/Z1/162.02/019/062 nach § 132 Abs. 3 S. 1 GWB.

IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 129-316454

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: U4/Z1/162.02/019/062/N1
Benaming:

Nachtrag: Paralleler Einsatz mehrerer Fischerfassungstechniken im Unterwasser und in der Fischaufstiegsanlage Rothenfels (Main)

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
30/06/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Ökobüro Gelnhausen
Plaats: Gelnhausen
NUTS-code: DE719 Main-Kinzig-Kreis
Land: Duitsland
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst: 0.01 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 0.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Bundeskartellamt — Vergabekammer des Bundes —
Plaats: Bonn
Land: Duitsland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/07/2020