Dienstleistungen - 335468-2022

22/06/2022    S119

Finnland-Pieksämäki: Forschungs- und Entwicklungsdienste und zugehörige Beratung

2022/S 119-335468

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Pieksämäen kaupunki
Nationale Identifikationsnummer: 2048903-4
Postanschrift: Kauppakatu 1
Ort: Pieksämäki
NUTS-Code: FI1D1 Etelä-Savo
Postleitzahl: 76100
Land: Finnland
Kontaktstelle(n): Päivi Nykänen
E-Mail: paivi.nykanen@pieksamaki.fi
Telefon: +358 445882253
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.pieksamaki.fi
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://tarjouspalvelu.fi/pieksamaki?id=406077&tpk=276bedd4-d0e2-431f-ad96-e3fb7a91aa2f
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://tarjouspalvelu.fi/pieksamaki?id=406077&tpk=276bedd4-d0e2-431f-ad96-e3fb7a91aa2f
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pieksämäen seudun älykkään liikkumisen kehittäminen 406077 / 2022

Referenznummer der Bekanntmachung: PMK/578/02.08.00.03/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
73000000 Forschungs- und Entwicklungsdienste und zugehörige Beratung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Pieksämäen seudun älykkään liikkumisen kehittäminen 406077 / 2022

Pieksämäen kaupunki pyytää sitovia tarjouksia Hilma ilmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen mukaisesti Pieksämäen kaupungin käyttöön Pieksämäen seudun älykkään liikkumisen kehittäminen 406077 / 2022 tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla.

Pieksämäen matkakeskusta kehitetään vähähiilisen liikkumisen keskukseksi niin, että se yhdistää eri liikennemuodot toisiinsa ja lisää kestävien liikkumismuotojen (julkinen- ja kevytliikenne) käyttöä hyödyntäen uusia älykkään liikkumisen ratkaisuja. Aseman seudulla on käynnistynyt rakentamisen investointihanke, jossa muun muassa peruskorjataan nykyinen asematunneli ja parannetaan esteettömyyttä. Tavoitteena on yhdessä investointihankkeen kanssa kehittää joukkoliikenteen ja kevyenliikenteen digitaalisia tietopalveluja niin, että ne helpottavat käyttäjiä sekä lisäävät julkisen- että kevyenliikenteen käyttöä.

Ensimmäisenä osiona selvitetään paikallisliikenteen digilippumahdollisuus omana sovelluksena tai liittymällä osaksi toisen palvelutarjoajan kokonaisuutta. Toisena asiana edistetään älynäyttö- ja älyaistijärjestelmän kehittämistä opastukseen. Pysäköintipaikkavarausten sekä kaupunkipyörän vuokrauksen digitaalisen maksujärjestelmän kehittämistä yhdessä paikallisten palvelutarjoajien kanssa. Kolmantena asiana suunnitellaan asematunnelin älykästä valaistusta liikenneturvallisuuden parantamiseen ja kevyenliikenteen käytön edistämiseen. Työn tuloksena on digitaalinen kosketusnäyttöjärjestelmä, digitaalinen maksujärjestelmä ja asematunnelin älyvalaistus. Työn tulokset toteutuvat aseman alueen investointihankkeessa, jossa rakennetaan em. järjestelmät.

Työn toteutusaikataulu on syyskuu 2022 – syyskuu 2023.

Palaverit:

Työhön sisältyy viisi projektipalaveria, joiden aiheena ovat:

1. Aloituspalaveri (kick-off).

Hallinnolliset asiat (hankintasopimus, laskutus) sekä työsuunnitelman läpikäynti ja tarkentaminen.

2. Välipalaverit 3 kpl

Työn etenemisestä ja osa-alueiden tilanteesta.

3. Loppupalaveri

Työn tulosten ja loppuraportin esittely

Lisäksi työhön sisältyy tarvittava määrä toimittajan ja Pieksämäen kaupungin yhteydenpitoa ml. säännöllisesti etäyhteydellä pidettävät työn etenemisen ”follow-up” palaverit.

Raportointi:

Työn laaditaan sähköisessä muodossa oleva julkaisukelpoinen Pieksämäen kaupungin graafisen ohjeen ja EAKR-ohjeen mukainen loppuraportti. Raportin arvioitu laajuus on 30-50 Powerpoint sivua.

Tarjoukseen on liitettävä seuraavat liitteet:

1. Kuvaus toteuttajaresursseista

Työhön on nimettävä 1-4 toteuttajaa. Tarjouksessa on kuvattava nimettyjen toteuttajien työn aihepiiriin liittyvä osaaminen ja älykkään liikkumisen kehittämisen ja toteuttamisen käytännön tuntemus.

Tarjouksessa esitetään enintään viisi (5) referenssiä vastaavantyyppisten selvitystöiden toteuttamisesta/tekijä v. 2022 ja kolmelta (3) edelliseltä vuodelta, joihin nimetyt tekijät ovat osallistuneet. Nimettävien toteuttajien osalta on mainittava mitkä heidän roolinsa ovat olleet tarjouksessa ilmoitetuissa henkilökohtaisissa referensseissä.

Toteuttajaresurssien kuvauksen laajuus on enintään kaksi A4-sivua per nimetty toteuttaja.

2. Työn toteuttamissuunnitelma

Toteuttamissuunnitelman tulee sisältää kuvaus työn toteuttamiseksi, jossa kuvataan työn toteutuksen keskeiset toimenpiteet, käytettävät menetelmät sisältäen mahdollisten alihankkijoiden käytön sekä toteutuksen aikataulusuunnitelma, nimettyjen toteuttajien roolit työssä ja suunniteltu ajankäyttö työn toteutukseen.

Työn toteutussuunnitelmassa voidaan sisällyttää myös muita tarjoajan ehdottamia työn toteutuksen ja asetettujen tavoitteiden saavuttamisen kannalta täydentäviä toimenpiteitä ja menetelmiä, joita ei ole mainittu Työn kuvaus -kohdan viitteellisessä työn sisällössä. Tarjouksessa on kerrottava millaisia tietolähteitä, verkostoja ja menetelmiä toteuttajalla on työhön käytettävissä esim. kuinka laajasti ja miten työn sidosryhmien näkemyksiä kartoitetaan.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI1D1 Etelä-Savo
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Älykkään liikkumisen kehittämisen osa-alueet joihin tarjouksia pyydetään:

1. Kehittämisen osa-alueiden yhteensovittaminen ja koordinointi yhdessä asematunnelin investointihankkeen kanssa. Palavereiden koolle kutsuminen ja raportointi Pieksämäen kaupungille. Alueen toimijoilla on erilaisia suunnitelmia, jotka tulisi sovittaa yhteen. Alueen liikenne ja palvelut eivät tue toisiaan nykytilanteessa helposti yhdistävällä tavalla. Yhteiskäyttöpalvelut liittävät matkaketjut yhteen ja edistävät näin yhteiskunnan vähähiilisyyttä.

2. Tavoitteena on kehittää joukkoliikenteen ja kevyenliikenteen digitaalisia tietopalveluja. Ensimmäisenä osiona selvitetään paikallisliikenteen digilippumahdollisuus omana sovelluksena tai liittymällä osaksi toisen palvelutarjoajan kokonaisuutta. Sovellusten käyttöönotolla pyritään edistämään uusien palvelumuotojen kehittymistä yritysten liiketoiminnaksi kuten kaupunkipyörien ja Skuuttien vuokrauspalvelu.

a. Paikallisliikenteen digilippumahdollisuus ja sen toteuttaminen. Selvitetään kustannukset ja järjestelmävaatimukset sekä sovelluksen ylläpito ja toteuttaminen. Tutkitaan mahdollisuus toteuttaa eri liikennemuotojen digilippujen yhteen kytkeminen ja vaihtoehtoiset mallit.

b. Kartoitetaan Pieksämäelle potentiaaliset kaupunkipyörä ja skuutti vuokraajat/palveluntuottajat tms älykkään liikkumisen liikkumismuotoja ja edistetään niiden sijoittumista aseman seudulle.

c. Selvitetään pysäköintipaikkavarausten sekä yhteiskäyttöpalveluiden vuokrauksen digitaalisen varaus- ja maksujärjestelmän toteuttamismahdollisuus yhdessä paikallisten palvelutarjoajien kanssa. Lisäksi haetaan pysäköintialueelle sähköautojen latauspisteiden toteuttaja ja mahdollisuus sähköpolkupyörien lataamiseen.

d. Kartoitetaan yhteiskäyttöautojen/autojen vuokrauspalvelutuottajat Pieksämäelle ja näiden palvelujen digitaalinen varausjärjestelmä.

e. Kehitetään kevyen liikenteen Pieksämäen reitistöt karttamuotoon jotka käytettävissä mobiilisovelluksella. Rakennetaan reittiopas Pieksämäestä.

f. Toteutetaan rautatieasemalle älykäs lukitusratkaisu yhdistettynä junalippuun. Tarkoituksena, että matkustajat pääsevät odotustilaan ja wc tiloihin junalipulla sähköisen lukijan kautta.

3. Edistetään älynäyttö- ja älyaistijärjestelmän kehittämistä opastukseen, turvallisuuden parantamiseen ja kevyenliikenteen ohjaamiseen. Järjestelmien avulla helpotetaan palvelujen saatavuutta

a. Kosketusnäyttötaulujen palveluiden ohjelmoinnit. Esim aikataulut, yhteydet ja kaupungin tiedottamisen yhteensovittaminen.

b. Älyaistijärjestelmän kehittäminen opastuksen ja turvallisuuden parantamiseen. Kuulo ja näkö aistihavaintojen tehostamista järjestelmillä. Esim tarkkaavaisuuden lisäämiseen äänen tai valon avulla.

4. Suunnitellaan asematunnelin älykästä valaistusta liikenneturvallisuuden parantamiseen ja kevyenliikenteen käytön edistämiseen. Tämän tavoitteena on luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia paikallisille yrittäjille.

a. Älykäs valaistus kevyen liikenteen ohjauksessa/opastamisessa. Valaistuksella lisätään turvallisuutta ja edistetään sujuvaa liikkumista. Ohjaa esimerkiksi kulkijat oikeille kaistoille.

b. Rakennetaan älykäs varoitusjärjestelmä tunneliin. Varoittaa esim ruuhkahuipuista ja kävelevistä junanvaihtajista.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Toteuttajaresurssit / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Työn toteuttamissuunnitelma / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 80
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 13
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Mahdollisuus syventää tarjottuja osa-alueita.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Hankekoodi A77045 Pieksämäen seudun älykkään liikkumisen kehittäminen 406077 / 2022

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 19/08/2022
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Finnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 3 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 19/08/2022
Ortszeit: 13:00

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Markkinaoikeus
Postanschrift: Sörnäistenkatu 1
Ort: Helsinki
Postleitzahl: 00580
Land: Finnland
E-Mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefon: +358 295643300
Internet-Adresse: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/06/2022