Dienstleistungen - 335471-2020

16/07/2020    S136

Polska-Kalisz: Usługi wdrażania oprogramowania

2020/S 136-335471

Ogłoszenie o modyfikacjach

Modyfikacja umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Kalisz
Krajowy numer identyfikacyjny: 250855877
Adres pocztowy: Główny Rynek 20
Miejscowość: Kalisz
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Kod pocztowy: 62-800
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Luciński
E-mail: msip-przetarg@um.kalisz.pl
Tel.: +48 625049721

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.kalisz.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla regionalnej zintegrowanej infrastruktury informacji przestrzennej aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej

Numer referencyjny: Oznaczenie sprawy: WGK.271.01.2.2018
II.1.2)Główny kod CPV
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
38221000 Geograficzne systemy informacyjne (GIS lub równorzędne)
72268000 Usługi dostawy oprogramowania
72224100 Usługi w zakresie planowania wdrażania systemu
72240000 Usługi analizy systemu i programowania
80500000 Usługi szkoleniowe
90742200 Usługi w zakresie ochrony przed hałasem
71354000 Usługi sporządzania map
90712100 Planowanie rozwoju środowiska miejskiego
72319000 Usługi dostarczania danych
71335000 Badania inżynieryjne
72300000 Usługi w zakresie danych
72314000 Usługi gromadzenia oraz scalania danych
30236000 Różny sprzęt komputerowy
72611000 Usługi w zakresie wsparcia technicznego
72260000 Usługi w zakresie oprogramowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje obszar jednostek samorządu terytorialnego wskazanych w pkt II.2.4 ogłoszenia.

II.2.4)Opis zamówienia w chwili zawarcia umowy:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) dostawę i montaż serwera centralnego wraz z zasilaczami UPS, konsolą KVM, urządzeniem typu NAS z dyskami (wg minimalnych wymagań Zamawiającego opisanych SOPZ);

2) dostawę i montaż serwerów wraz z zasilaczami awaryjnymi UPS dla wszystkich JST AKO (wg minimalnych wymagań Zamawiającego opisanych w SOPZ);

3) zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie serwera danych przestrzennych GIS (wg minimalnych wymagań Zamawiającego opisanych w SOPZ);

4) zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie bazy danych GIS (wg minimalnych wymagań Zamawiającego opisanych w SOPZ);

5) zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie systemu zasilającego RZIIP AKO (wg minimalnych wymagań Zamawiającego opisanych w SOPZ);

6) zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie warstw GIS (wg minimalnych wymagań Zamawiającego opisanych w SOPZ), w tym m.in.:

a) opracowanie i wykonanie ortofotomapy terenu AKO oraz zdjęć ukośnych miasta Kalisza i gminy miasto Ostrów Wielkopolski;

b) opracowanie i wykonanie portalu (w zakresie min. 12 grup tematycznych wskazanych w SOPZ);

c) opracowanie i wykonanie mapy akustycznej miasta Kalisza i gminy miasto Ostrów Wielkopolski;

d) założenie dla JST AKO elektronicznych baz danych zawierających dane w zakresie ewidencji dróg i obiektów mostowych wraz z ich aktualizacją;

7) dostawę i montaż sprzętu komputerowego przeznaczonego do obsługi systemu dla każdej JST AKO (wg minimalnych wymagań Zamawiającego opisanych w SOPZ);

8) dostawę sprzętu informatycznego oraz geoinformatycznego służącego aktualizacji, sprawdzaniu poprawności danych oraz funkcjonalności systemu i jego prezentacji (wg minimalnych wymagań Zamawiającego opisanych w SOPZ);

9) przeprowadzenie cyklu szkoleń z obsługi RZIIP AKO (zgodnie z opisem zawartym w SOPZ);

10) przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej, przygotowanie planu realizacji zamówienia (w tym opracowanie projektu technicznego wdrożenia RZIIP AKO) oraz dostarczenie wymaganej powykonawczej dokumentacji projektowej (technicznej i eksploatacyjnej);

11) asystę techniczną po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia (w tym konsultacje związane z obsługą systemu) przez okres równy udzielonej gwarancji i rękojmi za wady.

2. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 60-miesięcznej gwarancji oraz rozszerzonej rękojmi za wady na wykonany przedmiot zamówienia, licząc od dnia następnego po podpisaniu protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

3. Zasady rozliczania Zamawiającego z Wykonawcą za realizację przedmiotu zamówienia oraz szczegóły wykonania przedmiotu zamówienia zawarte zostały w projekcie umowy oraz „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia”, zwanym w niniejszym ogłoszeniu „SOPZ” stanowiących załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwaną w niniejszym ogłoszeniu „SIWZ”).

4. Zamówienie, będące przedmiotem postępowania, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie będzie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przyznanych w ramach Wielkopolskiego regionalnego programu operacyjnego na lata 2014–2020 na realizację projektu pn. „Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” (alokacja strategii zintegrowanych inwestycji terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej), numer projektu: RPWP.02.01.03-30-0001/17 (zwanego w niniejszym ogłoszeniu „Projektem”).

5. Jednostkami samorządu terytorialnego Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej będące uczestnikami projektu (zwane w niniejszym ogłoszeniu JST AKO) są: Miasto Kalisz, Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce, Gmina i Miasto Odolanów, Gmina i Miasto Raszków, Gmina i Miasto Stawiszyn, Gmina Blizanów, Gmina Ceków-Kolonia, Gmina Godziesze Wielkie, Gmina Koźminek, Gmina Lisków, Gmina Mycielin, Gmina Opatówek, Gmina Ostrów Wielkopolski, Gmina Przygodzice, Gmina Sieroszowice, Gmina Sośnie, Gmina Szczytniki, Gmina Żelazków, Gmina Gołuchów, Powiat Ostrowski, Powiat Kaliski, Powiat Pleszewski (w granicach gminy Gołuchów).

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Okres w miesiącach: 13
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPWP.02.01.03-30-0001/17

Sekcja IV: Procedura

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przedmiotowego zamówienia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 039-088561

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

Zamówienie nr: 1
Nazwa:

Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla regionalnej zintegrowanej infrastruktury informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej

V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji:
07/02/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Zamówienie/koncesja zostało(-a) udzielone(-a) grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Opegieka Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 001364260
Adres pocztowy: al. Tysiąclecia 11
Miejscowość: Elbląg
Kod NUTS: PL621 Elbląski
Kod pocztowy: 82-300
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (w chwili zawarcia umowy;bez VAT)
Całkowita wartość zamówienia: 6 419 000.00 PLN

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Zgodnie z art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych:

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo zamówień publicznych albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 6. Szczegółowe regulacje dotyczące składania odwołań, a także innych środków ochrony prawnej zawarte są w ustawie Prawo zamówień publicznych, a w szczególności w jej dziale VI.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/07/2020

Sekcja VII: Modyfikacje w umowie/koncesji

VII.1)Opis zamówienia po modyfikacjach
VII.1.1)Główny kod CPV
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
VII.1.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
38221000 Geograficzne systemy informacyjne (GIS lub równorzędne)
72268000 Usługi dostawy oprogramowania
72224100 Usługi w zakresie planowania wdrażania systemu
72240000 Usługi analizy systemu i programowania
80500000 Usługi szkoleniowe
90742200 Usługi w zakresie ochrony przed hałasem
71354000 Usługi sporządzania map
90712100 Planowanie rozwoju środowiska miejskiego
72319000 Usługi dostarczania danych
71335000 Badania inżynieryjne
72300000 Usługi w zakresie danych
72314000 Usługi gromadzenia oraz scalania danych
30236000 Różny sprzęt komputerowy
72611000 Usługi w zakresie wsparcia technicznego
72260000 Usługi w zakresie oprogramowania
VII.1.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje obszar jednostek samorządu terytorialnego wskazanych w pkt II.2.4 ogłoszenia.

VII.1.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) dostawę i montaż serwera centralnego wraz z zasilaczami UPS, konsolą KVM, urządzeniem typu NAS z dyskami (wg minimalnych wymagań Zamawiającego opisanych SOPZ);

2) dostawę i montaż serwerów wraz z zasilaczami awaryjnymi UPS dla wszystkich JST AKO (wg minimalnych wymagań Zamawiającego opisanych w SOPZ);

3) zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie serwera danych przestrzennych GIS (wg minimalnych wymagań Zamawiającego opisanych w SOPZ);

4) zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie bazy danych GIS (wg minimalnych wymagań Zamawiającego opisanych w SOPZ);

5) zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie systemu zasilającego RZIIP AKO (wg minimalnych wymagań Zamawiającego opisanych w SOPZ);

6) zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie warstw GIS (wg minimalnych wymagań Zamawiającego opisanych w SOPZ), w tym m.in.:

a) opracowanie i wykonanie ortofotomapy terenu AKO oraz zdjęć ukośnych Miasta Kalisza i Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski;

b) opracowanie i wykonanie portalu (w zakresie min. 12 grup tematycznych wskazanych w SOPZ);

c) opracowanie i wykonanie mapy akustycznej miasta Kalisza i gminy miasto Ostrów Wielkopolski;

d) założenie dla JST AKO elektronicznych baz danych zawierających dane w zakresie ewidencji dróg i obiektów mostowych wraz z ich aktualizacją;

7) dostawę i montaż sprzętu komputerowego przeznaczonego do obsługi systemu dla każdej JST AKO (wg minimalnych wymagań Zamawiającego opisanych w SOPZ);

8) dostawę sprzętu informatycznego oraz geoinformatycznego służącego aktualizacji, sprawdzaniu poprawności danych oraz funkcjonalności systemu i jego prezentacji (wg minimalnych wymagań Zamawiającego opisanych w SOPZ);

9) przeprowadzenie cyklu szkoleń z obsługi RZIIP AKO (zgodnie z opisem zawartym w SOPZ);

10) przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej, przygotowanie planu realizacji zamówienia (w tym opracowanie projektu technicznego wdrożenia RZIIP AKO) oraz dostarczenie wymaganej powykonawczej dokumentacji projektowej (technicznej i eksploatacyjnej);

11) asystę techniczną po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia (w tym konsultacje związane z obsługą systemu) przez okres równy udzielonej gwarancji i rękojmi za wady.

2. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 60-miesięcznej gwarancji oraz rozszerzonej rękojmi za wady na wykonany przedmiot zamówienia, licząc od dnia następnego po podpisaniu protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

3. Zasady rozliczania Zamawiającego z Wykonawcą za realizację przedmiotu zamówienia oraz szczegóły wykonania przedmiotu zamówienia zawarte zostały w projekcie umowy oraz „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia”, zwanym w niniejszym ogłoszeniu „SOPZ” stanowiących załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwaną w niniejszym ogłoszeniu „SIWZ”).

4. Zamówienie, będące przedmiotem postępowania, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie będzie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przyznanych w ramach Wielkopolskiego regionalnego programu operacyjnego na lata 2014–2020 na realizację projektu pn. „Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” (alokacja strategii zintegrowanych inwestycji terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej), numer projektu: RPWP.02.01.03-30-0001/17 (zwanego w niniejszym ogłoszeniu „Projektem”).

5. Jednostkami samorządu terytorialnego Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej będące uczestnikami projektu (zwane w niniejszym ogłoszeniu JST AKO) są: Miasto Kalisz, Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce, Gmina i Miasto Odolanów, Gmina i Miasto Raszków, Gmina i Miasto Stawiszyn, Gmina Blizanów, Gmina Ceków-Kolonia, Gmina Godziesze Wielkie, Gmina Koźminek, Gmina Lisków, Gmina Mycielin, Gmina Opatówek, Gmina Ostrów Wielkopolski, Gmina Przygodzice, Gmina Sieroszowice, Gmina Sośnie, Gmina Szczytniki, Gmina Żelazków, Gmina Gołuchów, Powiat Ostrowski, Powiat Kaliski, Powiat Pleszewski (w granicach gminy Gołuchów).

VII.1.5)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Początek: 07/02/2019
Koniec: 06/08/2020
VII.1.6)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 6 419 000.00 PLN
VII.1.7)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Opegieka Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 001364260
Adres pocztowy: al. Tysiąclecia 11
Miejscowość: Elbląg
Kod NUTS: PL621 Elbląski
Kod pocztowy: 82-300
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak
VII.2)Informacja o modyfikacjach
VII.2.1)Opis modyfikacji
Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcześniejszych zmian w umowie):

A. W wyniku zawartego aneksu nr 3 z dnia 17 czerwca 2020 r. na podstawie § 18 ust. 2 pkt 3, 4, 5, 6 i ust. 3 umowy zmianie uległ termin wykonania umowy z dnia 17 czerwca 2020 r. na dzień 6 sierpnia 2020 r., a na podstawie § 18 ust. 4 pkt 1 umowy oraz art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843) w związku z art. 15r ust. 1 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374 z późn. zm.) pkt 12.2 ppkt 6 i 7 załącznika nr 3 SOPZ do SIWZ (stanowiącego załącznik do umowy) otrzymał brzmienie:

„6) Szkolenia dla użytkowników zwykłych i koordynatorów odbywać się w formie online.

7) Szkolenia dla administratorów winny zostać przeprowadzone w formie online”.

Zmiana umowy w zakresie formy szkoleń na online, gdzie osoba szkolona będzie uczestniczyć w szkoleniu na stanowisku roboczym w siedzibie partnera projektu wynika z faktu zaistnienia okoliczności związanych z pandemią COVID-19, w tym wytycznych GIS, MZ dotyczących stosowania „dystansu społecznego” oraz jest realizacją wyrażonej przez partnerów projektu woli w tym zakresie.

B. Informacja na temat wcześniejszych zmian w umowie zawarta została w ogłoszeniu o modyfikacjach opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2020/S 107-260229 z dnia 4 czerwca 2020 r.

VII.2.2)Przyczyny modyfikacji
Konieczność modyfikacji spowodowana okolicznościami, których instytucje zamawiające/podmioty zamawiające, działające z należytą starannością, nie mogły przewidzieć (art. 43 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/23/UE, art. 72 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/25/UE)
Opis okoliczności, ze względu na które modyfikacja jest konieczna, oraz wyjaśnienie nieprzewidywalnego charakteru tych okoliczności:

Opis okoliczności, ze względu na które modyfikacja jest konieczna, oraz wyjaśnienie nieprzewidywalnego charakteru tych okoliczności został zawarty w pkt VII.2.1 niniejszego ogłoszenia.

VII.2.3)Wzrost ceny
Zaktualizowana całkowita wartość zamówienia przed modyfikacjami (z uwzględnieniem ewentualnych wcześniejszych modyfikacji zamówienia i poprawek ceny oraz, w przypadku dyrektywy 2014/23/UE, średniej inflacji w danym państwie członkowskim)
Wartość bez VAT: 6 419 000.00 PLN
Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach
Wartość bez VAT: 6 419 000.00 PLN