Diensten - 335481-2019

17/07/2019    S136

België-Mechelen: Reiniging van woningen en gebouwen en glazenwassersdiensten

2019/S 136-335481

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Technopolis nv
Nationaal identificatienummer: 0461.430.087_18504
Postadres: Technologielaan
Plaats: Mechelen
NUTS-code: BE212 Arr. Mechelen
Postcode: 2800
Land: België
E-mail: dominique.de.cooman@technopolis.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.technopolis.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347679
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347679
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Technopolis+NV-D30%2B19007-F02
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=25290
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Recreatie, cultuur en godsdienst

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst voor de schoonmaak van de gebouwen en terreinen in Technopolis

Referentienummer: Technopolis NV-D30+19007-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90911000 Reiniging van woningen en gebouwen en glazenwassersdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het voorwerp van de opdracht is een raamovereenkomst voor de schoonmaak van de gebouwen, terreinen en ramen inclusief separatieglas van Technopolis®.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Poetsen van de gebouwen en de terreinen van Technopolis nv

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911100 Reinigen van accommodatie
90911200 Reiniging van gebouwen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE212 Arr. Mechelen
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Raamovereenkomst voor het poetsen van de gebouwen, dit wil zeggen het poetsen van alle zalen, kantoorruimten, de tentoonstellingsruimte, publieke ruimten enz. op dagelijkse, maandelijkse of tweemaandelijkse basis.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/11/2019
Einde: 31/10/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Per maand met een maximum termijn van 6 maanden om in het kader van het goede verloop van de dienst naar de Technopolis bezoekers toe met het oog op een goede overgang van de ene dienstverlener naar de volgende dienstverlener toe bij het plaatsen van de volgende raamovereenkomst voor 4 jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Het schoonmaken van de ramen van Technopolis®, zowel de binnen- als buitenzijden van de ramen alsook het reinigen van het separatieglas

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911100 Reinigen van accommodatie
90911200 Reiniging van gebouwen
90911300 Wassen van ramen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE212 Arr. Mechelen
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Poetsen van alle ramen, binnen- en buitenzijde, en al het separatieglas in de gebouwen van Technopolis.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/11/2019
Einde: 31/10/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Per maand met een maximum termijn van 6 maanden om in het kader van het goede verloop van de dienst naar de Technopolis bezoekers toe met het oog op een goede overgang van de ene dienstverlener naar de volgende dienstverlener toe bij het plaatsen van de volgende raamovereenkomst voor 4 jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

De grote schoonmaak van het gehele gebouw van Technopolis® en prestaties op afroep

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911100 Reinigen van accommodatie
90911200 Reiniging van gebouwen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE212 Arr. Mechelen
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Raamovereenkomst voor het poetsen van alle ruimten in de gebouwen van Technopolis alsook het reinigen van alle ramen gedurende de eerste volle werkweek van september en het vervullen van specifieke poetsdiensten op afroep gedurende de periode van de raamovereenkomst.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/11/2019
Einde: 31/10/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Per maand met een maximum termijn van 6 maanden om in het kader van het goede verloop van de dienst naar de Technopolis bezoekers toe met het oog op een goede overgang van de ene dienstverlener naar de volgende dienstverlener toe bij het plaatsen van de volgende raamovereenkomst voor 4 jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:

Klasse: n.v.t, categorie: n.v.t.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

1 onderneming per perceel

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 02/09/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 02/09/2019
Plaatselijke tijd: 11:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Mechelen
Plaats: Mechelen
Postcode: 2800
Land: België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Rechtbank Mechelen
Plaats: Mechelen
Land: België
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Rechtbank Mechelen
Plaats: Mechelen
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/07/2019