Bauleistung - 335512-2020

Submission deadline has been amended by:  442854-2020
16/07/2020    S136

Rumänien-Alexandria: Bau von Trinkwasseraufbereitungsanlagen

2020/S 136-335512

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: S.C. Apa Serv S.A.
Nationale Identifikationsnummer: RO22224874
Postanschrift: Str. Vedea nr. 31
Ort: Alexandria
NUTS-Code: RO317 Teleorman
Postleitzahl: 140052
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Floricica Chivu
E-Mail: achizitii@apaservteleorman.ro
Telefon: +40 247311272
Fax: +40 247313218
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.apaservteleorman.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100099506
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Wasser

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

CL3 – „Extinderea și reabilitarea capacităților de producție și tratare și pompare a apei pentru aglomerarea Turnu Măgurele”

Referenznummer der Bekanntmachung: A – A1
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45252126 Bau von Trinkwasseraufbereitungsanlagen
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Construirea, finalizarea, receptionarea si darea in exploatare a urmatoarelor obiecte: statie de tratare apa in aglomerarea Turnu Magurele cu o capacitate medie de 10 000 m³/zi incluzand:

captare plutitoare, conducte de transport noi, instalatii de pre-oxidare, coagulare-flocurare-decantare, reabilitarea statiei de filtrare, statii noi de filtrare cu carbune activ si de ozonizare, statie de pompare apa tratata, reabilitare spatii de inmagazinare, reabilitare instalatii de clorinare, instalatii de automatizare si control, testare.

Detalii se regasesc in caietul de sarcini.

Contractul include:

(a) activitatile de reproiectare - fac referire la proiectul tehnic detaliat pentru componentele prezentate mai sus, in cazul in care ofertantul conidera acest lucru .Cerintele sunt in caietul de sarcini .

Proiectul va include printre altele toate documentele necesare (memorii, desene, calcule etc.) pentru elaborarea proiectului tehnic in conformitate cu legislatia nationala si orice documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiilor de constructie;

(b) elaborarea documentatiei necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare executiei;

(c) lucrari de constructie;

(d) furnizare si montaj utilaje si echipamente tehnologice;

(e) testare si punere in functiune;

(f) remedierea eventualelor defecte aparute in perioada de notificare a defectelor.

Executia lucrarilor si punerea in functiune a instalatiilor – 18 luni.

Perioada de notificare a defectelor va fi de minimum 12 luni.

Ofertantii vor depune solicitari de clarificari inainte cu 20 de zile de data-limita de depunere a ofertelor.

Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor cu 10 zile.

Valoarea estimată fără TVA: 25 600 000,00 RON.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 25 600 000.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45232150 Arbeiten für Wasserversorgungsrohrleitungen
45232152 Bau von Pumpstationen
45232430 Arbeiten an Wasseraufbereitungsanlagen
71322000 Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO317 Teleorman
Hauptort der Ausführung:

UAT Turnu Magurele.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Cantitatea totală sau domeniul.

Statie de tratare apa in aglomerarea Turnu Magurele cu o capacitate medie de 10 000 m³/zi incluzand, descriere succinta: captare plutitoare, conducte de transport noi, instalatii de pre-oxidare, coagulare-flocurare-decantare, reabilitarea statiei de filtrare, statii noi de filtrare cu carbune activ si de ozonizare, statie de pompare apa tratata, reabilitare spatii de inmagazinare, reabilitare instalatii de clorinare, instalatii de automatizare si control, testare.

Detalii se regasesc in caietul de sarcini.

Contractul include:

(a) proiectarea adaptarilor la teren si as build-urile si proiectul de organizare de santier, in cuantum total de 3 % din valoarea ofertata a contractului;

(b) elaborarea documentatiei necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare executiei;

(c) lucrari de constructie;

(d) furnizare si montaj utilaje si echipamente tehnologice;

(e) testare si punere in functiune;

(f) remedierea eventualelor defecte aparute in perioada de notificare a defectelor.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Costul operational anual maximum garantat. / Gewichtung: 50
Preis - Gewichtung: 50
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 18
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Programul Operational Infrastructura Mare, Axa Prioritara 3, Obiectiv specific 3.2 – Dezvoltarea Infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Teleorman in perioada 2014-2020. Proiectul „Fazarea Proiectului Reabilitarea si extinderea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in jud. Teleorman”.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

III.2.1.a) Situaţia personală a ofertantului:

Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor

Cerinţa nr.1: Neîncadrarea in situaţiile prevăzute la art. 177 din Legea nr. 99/2016

Condiţie de calificare: Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177 alin.(1) şi (2) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale

Modalitatea de indeplinire:

— se va completa DUAE - Partea III "Motive de excludere" - Sectiunea A "Motive referitoare la condamnarile penale"

Inainte de atribuirea contractului, Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, la solicitarea Entitatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 177 din Legea 99/2016, atat pentru ofertantul unic/ofertantul asociat cat si pentru subcontractant/tert sustinator declarati in oferta:

— cazier judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor care au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul c onstitutiv,

— alte documente edificatoare, dupa caz.

Nota: Ofertantii (inclusiv asociati/subcontractanti/terti sustinători) au obligatia completării si prezentării initiale a DUAE ca primă dovadă a neîncadrării în situatiile de excludere si a îndeplinirii cerintelor de calificare.

Cerinţa nr.2: Neîncadrarea in situaţiile prevăzute la art. 178 din Legea nr99/2016

Condiţie de calificare: Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 178 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale

Modalitatea de indeplinire:

— se va completa DUAE - Partea III "Motive de excludere" - Sectiunea B "Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale"

Inainte de atribuirea contractului, Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, la solicitarea Entitatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 178 din Legea 99/2016 iar, dupa caz, documente prin care sa se demonstreze faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art 179 alin 2, in sensul ca un operator economic nu este exclus din procedura de atribuire atunci cand cuantumul impozitelor, taxelor si contributiilor la bugetul general consolidat datorate si restante este mai mic de 10.000 lei

2(a) Persoanele juridice române vor prezenta certificat de atestare fiscală cu situaţia obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat şi certificat de atestare fiscală privind plata taxelor şi impozitelor locale, din care sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestuia.

2(b) Persoanele juridice străine vor prezenta orice documente edificatoare (certificate de atestare fiscală, caziere fiscale, alte documente echivalente) eliberate de autorităţile competente ale tarii de origine, prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, in conformitate cu legislatia nationala a tarii de rezidenta a ofertantului unic/ofertantului asociat/subcontractantului/tertului sustinator sau a tarii in care ofertantul unic/ ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator este stabilit. Din documentele edificatoare prezentate trebuie sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora.

NOTA

1. Entitatea contractanta exclude din procedura de atribuire orice operator economic despre care:

a) fie are cunostinta ca si-a incalcat obligatiile privind plata impozitelor,taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotarare judecatoreasca sau decizie administrativa avand caracter definitiv si obligatoriu in conformitate cu legea statului in care respectivul operator economic este infiintat, sau cu cele ale statului membru al autoritatii contractante;

b) fie poate demonstra prin orice mijloace adecvate ca respectivul operator economic si-a incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat.

Cerinţa nr. 3: Neîncadrarea in situaţiile prevăzute la art. 180 din Legea nr. 99/2016

Condiţie de calificare: Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 180 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale

Modalitatea de indeplinire:

— se va completa DUAE - Partea III "Motive de excludere" - Sectiunea C "Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale".

Ofertantul unic/Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator trebuie sa prezinte "Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 73 alin (1) din Legea 99/2016". Formularul va fi transmis in mod obligatoriu impreuna cu DUAE, prin intermediul SICAP.

Nota: In sensul dispozitiilor art. 73, alin. (2) din Legea 99/2016, prin actionar sau asociat semnificativ se intelege persoana care exercita drepturi aferente unor actiuni care, cumulate, reprezinta cel putin 10 % din capitalul social sau ii confera detinatorului cel putin 10 % din totalul drepturilor de vot in adunarea generala.

Inainte de atribuirea contractului, Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, la solicitarea Entitatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 de mai sus,atat pentru ofertantul unic/ofertantul asociat cat si pentru subcontractant/tert sustinator declarati in oferta:

— certificate, caziere, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 180 alin. (2) si art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile publice,

— alte documente edificatoare echivalente eliberate de autorităţile competente ale tarii de origine, dupa caz.

NOTE:

1: Entitatea contractanta nu exclude din procedura de atribuire un operator economic impotriva caruia s-a deschis procedura generala de insolventa si care se afla in perioda de observatie atunci când, pe baza informatiilor si/sau documentelor prezentate de operatorul economic in cauza, stabileste ca acesta are capacitatea de a executa contractul de achizitie publica. Aceasta presupune ca respectivul operator economic se afla fie in faza de observatie si a adoptat masurile necesare pentru a intocmi un plan de reorganizare fezabil, ce permite continuarea, de o maniera sustenabila, a activitatii curente, fie este in cadrul fazei de reorganizare judiciara si respecta integral graficul de implementare a planului de reorganizare aprobat de instanta.

2: Se considera ca entitatea contractanta are suficiente indicii rezonabile/informatii concrete pentru a considera ca operatorul economic a incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei in cadrul sau in legatura cu aceasta procedura in siuatia in care in cadrul organelor de conducere a 2 sau mai multor operatori economici participanti la procedura de atribuire se regasesc aceleasi persoane sau persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care au interese comune de natura personala, financiara sau economica sau de orice alta natura.

3: Se considera ca entitatea contractanta are suficiente indicii plauzibile pentru a considera ca operatorul economic a incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei in cadrul sau in legatura cu aceasta procedura in situatia in care un ofertant a depus doua sau mai multe oferte, atat individual, cat si in comun cu alti operatori economici sau doar in comun cu alti operatori economici, sau este atat ofertant cat si nominalizat drept subcontractor.

4. Entitatea contractanta va exclude un operator economic in orice moment al procedurii de atribuire in care ia la cunostinta ca operatorul economic se afla, având in vedere actiunile sau in actiunile savârsite inainte sau in cursul procedurii, in una dintre situatiile prevazute la art. 177,178,180, de natura sa atraga excluderea din procedura de atribuire.

Cerinţa nr. 4: Neîncadrarea in situaţiile prevăzute la art. 72 si 73 din Legea nr. 99/2016

Condiţie de calificare: Ofertantii in nume propriu sau in asociere, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile de conflict de interese prevazute la art. 72 si 73 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale

Modalitatea de indeplinire:

— se va completa DUAE - Partea III "Motive de excludere" - Sectiunea C "Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale".

Persoanele care deţin funcţii de decizie în cadrul Autorităţii Contractante, în ceea ce priveşte organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire sunt:

Adunarea Generala a Actionarilor:

Tudor Simona Mihaela,Neacsu Ionut,Gheorghescu Daniel,Badescu Iulica Gratiela,Nitu Cristian,Gudac Irina Lucica

Consiliul de Administratie:

Dumitrescu Mircea,Ghinea Simona Alina,Stancu Marinela,Duminica Elena Adriana,Radulescu Florin, Erimia Florentin-Mihaita,Ionescu Alexandru-Ionut.

Conducerea SC APA SERV SA:

Gurban Marius Cipria –director general Cosma Theodor–director tehnic,Melintescu Valentina – director economic.

Personalul din cadrul Unitatii de Implementare a Proiectelor:

Chivu Floricica – Sef UIP(Manager Proiect),Preda Claudiu Ionu– consilier juridic Burcea Violeta Claudia-ofiter financiar, Bunea Raluca Florentina - manager contracte,Nita Ionel Danut–manager contracte,Basasteanu Adrian Cristian–manager contracte,Ancuta Adrian-manager contracte, Frunzulica Mariana–manager contracte,... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Specificati cifra de afaceri medie anuala. Cifra medie de afaceri globală pe ultimii 3 (trei) ani (2017, 2018, 2019) să fie cel puţin egală cu valoarea estimată a contractului de 25 600 000,00 RON (sau echivalent). Pentru conversia în RON, dacă situaţiile financiare sunt întocmite în altă monedă, se va lua în considerare cursul mediu de referinta publicat de Banca Naţională a României pentru anul respectiv. Terţ(i) susţinător(i). In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinerea unuia sau mai multor terti sustinatori, capacitatea acestuia/acestora va fi cumulata, dupa caz, cu cea a ofertantului. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana [conform art. 196 alin. (1) din Legea nr. 99/2016], atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate. Persoana/persoanele care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatii care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 73, art. 177, art. 178 si art .180 din Legea nr. 99/2016. In situatia in care operatorul economic uzeaza de sustinerea unui/unor tert/terti operatorul economic si tertul/tertii sustinator/sustinatori raspund in mod solidar pentru executarea contractului.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Se va completa DUAE - Partea IV "Criterii de selectie" - Sectiunea B. Capacitatea economica si financiara. In situatia in care se apeleaza la sustinere din partea unui tert, se ataseaza DUAE si angajamentul ferm al tertului sustinator, din care trebuie sa rezulte modul efectiv în care tertul sustinator va asigura îndeplinirea angajamentului. Înainte de a fi declarat câstigator, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta: Bilanturile contabile aferente exercitiilor financiare incheiate pe ultimii 3 ani (2017, 2018, 2019) vizate si înregistrate de organele competente, din care sa rezulte cifra de afaceri medie globala, sau alte documente edificatoare din care sa rezulte informatiile solicitate, cum ar fi rapoarte de audit financiar, întocmite de entităti specializate. Pentru operatorii economici nerezidenti, în masura în care publicarea bilanturilor contabile nu este prevazuta de legislatia tarii de origine/tarii în care este stabilit operatorul economic, atunci acesta va prezenta alte documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a operatorului economic. Documentele se vor prezenta însotite de traducere autorizata în limba română. În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, conform art 196 din Legea 99/2016, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, completat conform Formular nr. 4, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate, tinand cont de prevederile art.57 din HG 394/2016. Prin angajamentul ferm, tertul se angajează ca va raspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizitie publica. Raspunderea solidara a tertului sustinator se va angaja sub conditia neîndeplinirii de catre acesta a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament. Documentele relevante care certifica îndeplinirea cerintei obligatorii privind cifra de afaceri, cat si documentele emise in alta limba decat romana, se semneaza cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, reprezentand documente originale si vor fi însotite, daca este cazul, de traducere autorizata în limba româna. Prin exceptie, entitatea contractanta are dreptul sa solicite in original orice document cu regim special a carei valabilitate este conditionata de prezentarea in aceasta forma. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatii care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art 177, art. 178 si art. 180 din Legea nr. 99/2016. Odata cu depunerea DUAE operatorii economici vor prezenta angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii susinatori, din care sa rezulte modul efectiv in care se se va materializa sustinerea acestuia/acestora) si acordul de asociere, dupa caz. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate de entitatea contractanta doar ofertantului situat pe primul loc în clasamentul intermediar realizat dupa evaluarea tuturor ofertelor depuse, conform criteriului de atribuire. Modalitate de indeplinire tert sustinator: Toti participantii la procedura vor completa DUAE in aceeasi maniera, fiecare sectiune in parte. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia de a prezenta documente transmise acestuia de catre tert(i) sustinator(i), din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care vor constitui anexe la respectivul angajament. Formular nr. 4

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Cerinta 1 –Experienta similara – in conformitate cu art.192 lit.a din Legea 99/2016 Ofertantul trebuie sa faca dovada ca in ultimii 5 ani impliniti la data termenului limita pentru depunerea ofertei a executat lucrari in domeniul alimentarii cu apa si apa uzata, duse la bun sfarsit, in cadrul unuia sau mai multor contracte, in valoare cumulata de minim 25.600.000,00 Lei. Pentru demonstrarea experientei similare se solicita ca ofertantul sa demonstreze ca a executat in ultimii 5 ani lucrari de construire/reabilitare/modernizare/extindere retele de apa/canalizare si/sau aductiuni de apa si/sau retele de fluide in valoare cumulata de minim 25.600.000,00, fara TVA la nivelul unuia sau mai multor contracte Prin lucrari „ duse la bun sfarsit „ se intelege: • lucrari receptionate insotite de procese verbale de receptie finala, sau • lucrari receptionate insotite de proces verbal la terminarea lucrarilor, sau • lucrari receptionate pe obiecte, care sunt insotite de proces verbal de receptie intocmit in conformitate cu prevederile legale si tehnice din domeniul din care face parte obiectul contractului . NOTA 1– numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se va calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor .In cazul in care entitatea contractanta, indiferent de motive, este nevoita sa procedeze la decalarea termenului limita stabilit pentru depunerea ofertelor, termenul de raportare a experientei similare (ultimii 5 ani, calculati prin raportare la data limita de depunere a ofertelor) se extinde cu perioada de timp aferenta decalarii, urmand a fi considerata indeplinita cerinta pentru toti operatorii care au prezentat dovada ca lucrarile aferente contractelor de experienta similara prezentate au fost duse la bun sfarsit in intervalul de timp nou rezultat . Nota 2 - Pentru conversia in lei: - daca contractele sunt incheiate in alta moneda si se deruleaza pe parcursul unui singur an calendaristic se va lua in considerare cursul mediu comunicat de Banca Centrala Europeana pentru anul respectiv; - daca contractele au fost incheiate in alta moneda si s-au derulat pe parcursul mai multor ani calendaristici, se va lua in considerare valoarea executata in fiecare an calendaristic la care se aplica cursul mediu comunicat de Banca Centrala Europeana pentru acel an. Terţ(i) susţinător(i) In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinerea unuia sau mai multor terti sustinatori, capacitatea acestuia/acestora va fi cumulata, dupa caz, cu cea a ofertantului. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 196 alin. (1) din Legea nr. 99/2016), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate si va prelua executia obligatiilor din contract. Persoana/persoanele care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatii care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 73, art. 177, art. 178 si art .180 din Legea nr. 99/2016. In situatia in care operatorul economic uzeaza de sustinerea unui/unor tert/terti operatorul economic si tertul/tertii sustinator/sustinatori raspund in mod solidar pentru executarea contractului. Informatii privind asociatii- Acord de asociere (daca este cazul). Capacitatea economica si financiara, precum si capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.

Proportia de subcontractare Informaţii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenţia să o subcontracteze Fara a i se diminua raspunderea in ceea ce priveste modul de indeplinire a viitorului contract de achizitie publica, conform art. 187 din Legea 99/2016 ofertantul are dreptul de a include in propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv. În cazul în care o parte din contract va fi subcontractata, ofertantul va preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi. Formularul va fi semnat si stampilat atat de ofertant, cat si de subcontactanti. Subcontractantul nu trebuie să se afle în situaţiile prevăzute de art. 73, 177, 178 şi 180 din Legea nr. 99/2016, sub sancţiunea excluderii din procedura de atribuire. Subcontractantul propus poate fi inlocuit o singura data, in cazul in care autoritatea contractanta constata ca acesta nu are capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa le indeplineasca. Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se iau în considerare pentru partea lor de implicare în contractul care urmeaza sa fie îndeplinit, daca sunt prezentate documente relevante în acest sens.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Cerinta 1 –Experienta similara Modalitatea de indeplinire: Se va completa DUAE - Partea IV "Criterii de selectie" - Sectiunea C. Capacitatea tehnica si profesionala. Se vor preciza urmatoarele informatii: numărul si data contractului invocat drept experientă similară, valoarea, beneficiarul, data si numărul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitătile pentru care ofertantul a fost responsabil. In situatia in care se apeleaza la sustinere din partea unui tert sau se apeleaza la capacitatea tehnica si profesionala a eventualilor subcontractanti pentru partea lor de implicare in contractul ce urmeaza sa fie indeplinit, acestia (tertii si subcontractantii) vor completa DUAE, in conformitate cu ceea ce implica participarea lor. Tertul sustinator va prezenta un angajament ferm din care trebuie sa rezulte modul efectiv în care va asigura îndeplinirea acestuia, document care va fi prezentat impreuna cu DUAE. Prin angajamentul ferm, tertul se va angaja ca va raspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizitie publica. Raspunderea solidara a tertului sustinator se va angaja sub conditia neîndeplinirii de catre acesta a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament. Înainte de a fi declarat câstigator, ofertantul clasat pe primul loc va face dovada îndeplinirii cerintei, respectiv dovada finalizarii în ultimii 5 ani a lucrarilor prezentate ca experienta similara, prin prezentarea de procese verbale de receptie întocmite în conditiile actelor normative care reglementeaza receptia lucrarilor, respectiv: - procesul-verbal de receptie finala/procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor/proces verbal pe obiect, care sa ateste faptul ca lucrarile au fost executate în conformitate cu normele legale în domeniu si ca au fost duse la bun sfârsit, si/sau alte documente din care sa reiasa: beneficiarul, cantitatea (indicatori tehnici ce caracterizeaza obiectul lucrarii), perioada (inclusiv data încheierii contractului) si locul executiei lucrarilor. Terţ(i) susţinător(i) Modalitatea de indeplinire: Se va completa DUAE, urmand ca documentele justificative (angajament de sustinere) sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia de a prezenta documente transmise acestuia de catre tert(i) sustinator(i), din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care vor constitui anexe la respectivul angajament. Formular nr. 5 Informatii privind asociatii - Modalitatea de indeplinire: 1. Prezentare Acord de asociere (Formular nr. 3) 2. Prezentarea documentelor care dovedesc îndeplinirea cerinţelor de calificare, de către fiecare asociat, conform solicitărilor din Fişa de date a achiziţiei

Ofertantul va include în DUAE informatiile cu privire la subcontractantii propusi. Fiecare subcontractant va completa si semna in mod corespunzator DUAE, in conformitate cu ceea ce implica participarea sa la indeplinirea contractului, precizand informatiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplineste, precum si numărul si data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusă pentru subcontractare. Acordurile de subcontractare vor fi încheiate în conditii similare cu cele prevazute in contractul principal si vor fi prezentate odata cu depunerea DUAE.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

Pentru cerinta 4 – situatia personala a ofertantului. Modalitatea de indeplinire.

Nota – modalitatea prin care se demonstreaza indeplinirea cerintelor privind neincadrarea ofertantului/ofertantului asociat/subcontractantului/tertului sustinator in situatiile de excludere prevazute de dispozitiile art. 177, art. 178, art. 180, art. 72 si art. 73 din Legea nr. 99/2016:

— Operatorii economici care participa in nume propriu vor depune un singur DUAE;

— Operatorii economici care se bazeaza pe capacitatile altor entitati (terti sustinatori/subcontractanti) vor depune un DUAE propriu si câte un DUAE separat pentru fiecare dintre entitatile pe care se bazeaza;

— Operatorii economici care depun oferta in asociere/grup vor depune câte un DUAE pentru fiecare dintre membrii asocierii/grupului.

— La solicitarea entitatii contractante, ofertantul situat pe primul loc în clasamentul intermediar realizat dupa evaluarea tuturor ofertelor depuse, conform criteriului de atribuire, va prezenta documentele doveditoare indicate în fisa de date, în vederea probarii celor asumate prin DUAE;

— Documentele doveditoare se semneaza cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, reprezentand documente originale si vor fi însotite, daca este cazul, de traducere autorizata în limba româna. Prin exceptie, entitatea contractanta are dreptul sa solicite in original orice document cu regim special a carei valabilitate este conditionata de prezentarea in aceasta forma;

— Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila;

— Nedepunerea, odata cu DUAE, a angajamentului ferm al tertului sustinator, din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertente de formă ale informatiilor cuprinse în sectiunile DUAE, atât ale ofertantului, cât si ale subcontractantului/tertului sustinător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire.

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Ofertantul va constitui o garanţie pentru participare în cuantum de 256 000,00 RON, reprezentand 1 % din valoarea estimata a contractului, fara TVA. Garanţia de participare se constituie în conformitate cu prevederile art. 42 din HG nr. 394/2016 – modificata prin HG nr. 419/2018 prin virament bancar in contul RO88RNCB0245089092430001 sau printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, in conditiile legii (Formularul 2).

1. Pentru o evaluare si raportare unitare ale contractului aferent garantiei de participare, echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta valuta se va face la cursul BNR din data publicarii anuntului de participare in SEAP;

2. Garantia de participare va fi valabila 180 de zile de la data-limita de depunere a ofertelor stabilita in anuntul de participare.

Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

Instrumentul de garantare se transmite in SEAP impreuna cu oferta si celelalte documente ale acesteia.

Garantia de buna executie se constituie in cuantum de 10 % din pretul contractului, fara TVA.

Se aplica HG 394/2016 – modificata prin HG 419/2018.

Garantia de buna executie se constituie prin virament bancar in contul RO88RNCB0245089092430001 sau printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, in conditiile legii si devin anexa la contract, prevederile art. 42 alin. (3) si (5).

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 07/09/2020
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 07/03/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 07/09/2020
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Comisia de evaluare a ofertelor.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Operatorii economici au obligatia de a transmite oferta si DUAE numai in format electronic pana la data si ora limită de depunere a ofertelor, semnate cu semnatura electronica. Numai operatorii inscrisi in SEAP pot depune oferta. Solicitarile de clarificari si raspunsurile la solicitari se transmit in SEAP cu semnatura electronica.

2. Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP, la Sectiunea ”Documentatie si Clarificari” din cadrul anuntului de participare, entitatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile art. 78 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SICAP la Sectiunea “Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica.

3.Documentul DUAE este accesibil in SEAP, in cadrul anuntului de participare, la sectiunea „Documente atasate ce compun Documentatia de atribuire”. Sectiunile/campurile din formularul DUAE se vor completa de catre operatorii economici(ofertant unic, ofertanti asociati, tert sustinator, subcontractanti, dupa caz), conform instructiunilor din DUAE aflate in corespondenta cu sectiunile Fisei de date.

Formularul DUAE este configurat direct in SEAP la definirea documentatiei de atribuire in conformitate cu Notificarea ANAP privind utilizarea DUAE in procedurile desfasurate exclusiv prin mijloace electronice (www.anap.gov.ro).

Se vor completa ulterior documentele dupa cum urmeaza: - ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma îndeplinirea cerintelor de calificare atunci când primeste din partea autoritatii contractante o solicitare în acest sens, în termenul prevazut în respectiva solicitare. Acest termen nu va mai mic de 3 zile lucratoare. În cazul unei oferte comune, situatia personala si capacitatea de exercitare a activităţii profesionale trebuie dovedite pentru fiecare dintre asociati în parte, iar cerintele privind situatia economico-financiara si capacitatea tehnica si/sau profesionala vor fi îndeplinite cumulativ.

Pentru indeplinirea cerintelor de calificare si selectie din documentatia de atribuire persoanele juridice straine au dreptul de a prezenta documente echivalente, conform legislatiei tarii de rezidenta a operatorului economic

4. Limba de redactare a ofertei - Romana. Toate certificatele si documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.

5. In cazul in care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare, în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, entitatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

6. Durata contractului este de 18 luni la care se adauga perioada de notificare a defectelor de minim 12 luni.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucureşti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Departamentul UIP
Postanschrift: Str. Vedea nr. 31
Ort: Alexandria
Postleitzahl: 140052
Land: Rumänien
E-Mail: apacanalalex@yahoo.com
Telefon: +40 247311272
Fax: +40 247313218
Internet-Adresse: www.apaservteleorman.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/07/2020