Bauleistung - 335513-2020

16/07/2020    S136

Polen-Warschau: Bauarbeiten

2020/S 136-335513

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w imieniu której działa Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski
Postanschrift: ul. Targowa 74
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 03-734
Land: Polen
Kontaktstelle(n): PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski ul. Marta Bryja ul. 3 Maja 16, 41-200 Sosnowiec
E-Mail: marta.bryja@plk-sa.pl
Telefon: +48 327104995

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.plk-sa.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.plk-sa.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://platformazakupowa.plk-sa.pl
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: https://platformazakupowa.plk-sa.pl
I.6)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Transport kolejowy – zarządzanie liniami kolejowymi

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie przebud. infra. kolej. linii kolej. nr 62 na odc. Sławków–Dąbrowa Górnicza Wschodnia w ram. Proj. Inwest. pn. „Prace na liniach kolej. nr 62, 660 na odcinku Tunel–Bukowno– Sosnowiec Płd”

Referenznummer der Bekanntmachung: 9090/IREZA4DZ/12902/03758/20/P
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Wykonanie przebudowy infrastruktury kolejowej linii kolejowej nr 62 na odcinku Sławków – Dąbrowa Górnicza Wschodnia w ramach projektu inwestycyjnego pn. „Prace na liniach kolejowych nr 62, 660 na odcinku Tunel – Bukowno– Sosnowiec Płd”.

Całość przedmiotu Zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów:

1) przebudowę nawierzchni kolejowej na szlaku Sławków – Dąbrowa Górnicza Wschodnia w torze nr 1 i nr 2,

2) przebudowę urządzeń srk związana z wymianą (przebudową) nawierzchni,

3) przebudowę sieci trakcyjnej na szlaku Sławków – Dąbrowa Górnicza Wschodnia w torze nr 1 i nr 2,

4) opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej, powykonawczej oraz certyfikacja w zakresie podsystemów dla całości zadania.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71322000 Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau
45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten
45230000 Bauarbeiten für Rohrleitungen, Fernmelde- und Stromleitungen, für Autobahnen, Straßen, Flugplätze und Eisenbahnen; Nivellierungsarbeiten
45234000 Bauarbeiten für Eisenbahnlinien und Seilbahnsysteme
45234100 Bauarbeiten für Eisenbahnlinien
45234113 Rückbau von Gleisen
45234116 Gleisbauarbeiten
45234115 Arbeiten für Eisenbahnsignalanlagen
45231400 Bauarbeiten für Starkstromleitungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Hauptort der Ausführung:

Linia kolejowa nr 62 na odcinku Sławków –Dąbrowa Górnicza Wschodnia

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia przedstawiony został w Tomie III SIWZ – Program Funkcjonalno –Użytkowy (PFU) oraz w Tomie IV SIWZ- Rozbicie Ceny Ofertowej (RCO) dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego https://platformazakupowa.plk-sa.pl

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 25
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3) Ustawy.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. W Postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy którzy:

Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Ustawy z wyłączeniem przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) i pkt 14 w zakresie przestępstwa określonego w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) Ustawy (przesłanki wykluczenia obligatoryjne) oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1, 4, 5 i 6 Ustawy (przesłanki wykluczenia fakultatywne) oraz spełniający warunki udziału w postępowaniu.

2. Zgodnie z art. 22 ust. 1b Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, b) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej, c) Zdolności technicznej lub zawodowej.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji Zamówienia.

5. Zamawiający będzie oceniał, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwolą na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w Postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu przesłanki wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Ustawy (z wyłączeniem przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) i pkt 14 w zakresie przestępstwa określonego w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. d) Ustawy) oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1, 4, 5 i 6 Ustawy.

6. Jeżeli Wykonawca, wykazuje spełnienie warunków i powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku wobec niego podstaw do wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w Postępowaniu – zamieszcza informację o tych podmiotach w JEDZ.

7. W celu oceny, czy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określą w szczególności:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu Zamówienia,

c) zakres i okres udziału innego podmiotu, przy wykonywaniu Zamówienia, czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

8. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

9.Jeżeli zdolność techniczna lub zawodowa podmiotu, o którym mowa w pkt. 5 nie potwierdza spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację ekonomiczną lub finansową.

Ciąg dalszy w Sekcji III.1.2) oraz VI.3)

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej ifinansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia, tj.:

a)posiada w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres, średni roczny przychód netto ze sprzedaży w kwocie minimalnej: 12 900 000,00 PLN

b)posiada środki finansowe lub zdolność kredytową - w wysokości nie mniejszej niż 3 200 000,00 PLN.

Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN,należy przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia

Roboczego miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2. Wykonawca na potwierdzenie warunków składa:

2.1. część sprawozdania finansowego, tj. rachunek zysków i strat, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również odpowiednio z opinią o badanym rachunku zysków i strat, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia finansowego, innych dokumentów określających na przykład obroty oraz aktywa i zobowiązania – za okres

Nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres;

2.2 informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,

2.3 jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego w pkt. 2.1 i 2.2 dokumentów, dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej, zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów.

Ciąg dalszy sekcji III.1.1)

10. W celu wykazania, że brak jest podstaw do wykluczenia z Postępowania oraz na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, każdy z Wykonawców zobowiązany jest złożyć Jednolity Dokument. W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postepowaniu Wykonawca ogranicza się do ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji poprzez wypełnienie sekcji α w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV Jednolitego Dokumentu.

11. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (Konsorcjum), Jednolity Dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Jednolity Dokument potwierdza w szczególności brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w Postępowaniu.

12. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także wraz z ofertą Jednolity Dokument dotyczący każdego z tych podmiotów wraz ze zobowiązaniem.

13. Wykonawca wskazujący w Jednolitym Dokumencie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz informację o podwykonawcach, na zasobach których Wykonawca nie polega, jeśli jest już wiadome Wykonawcy jakim podwykonawcom zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, składa Jednolity Dokument dotyczący każdego z tych podwykonawców.

14. Wykonawca wskazujący w Jednolitym Dokumencie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz informację o podwykonawcach, na zasobach których Wykonawca nie polega, jeśli jest już wiadome Wykonawcy jakim podwykonawcom zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, składa Jednolity Dokument dotyczący każdego z tych podwykonawców.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

15. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w Jednolitym Dokumencie określone w Sekcji III.1.2 punkty 2.1, 2.2. oraz Sekcji III.1.3 punkty 4.1, 4.2, 4.3.

16. W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w Jednolitym Dokumencie dotyczącym każdego z tych podmiotów, w zakresie podstaw do wykluczenia z postępowania.

17. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania:

17.1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 Ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

17.2. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 (z wyłączeniem przesłanki zawartej w art. 24 ust. 1 pkt 13 d) Ustawy) oraz w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

17.3. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 (z wyłączeniem przesłanki zawartej w art. 24 ust. 1 pkt 13 d) Ustawy) oraz w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 5 Ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – w odniesieniu do osób fizycznych;

17.4. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

17.5. oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

17.6. oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp;

17.7. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo dokumenty potwierdzające dokonanie płatności należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności ustawy Pzp, w przypadku jeśli wydano wobec wykonawcy prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

17.8. oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może

Złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu;

18. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast

Dokumentów wymienionych w pkt 17.1 – 17.4 składa dokumenty:

a) informacja z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 (z wyłączeniem przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 pkt 13 d) Ustawy) i 21 oraz art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy;

Ciąg dalszy w Sekcji VI.3

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Wymagane jest wykazanie się przez Wykonawcę że w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonali w ramach jednego lub kilku zadań:

a)roboty budowlane (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane) polegające na kompleksowej wymianie 3 (trzech) km nawierzchni kolejowej,

b)roboty budowlane (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane) polegające na przebudowie 3 (trzech) km sieci trakcyjnej.

2. Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę dysponowania osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

2.1. Kierownik Budowy - 1 osoba

Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami których zakres obejmuje linie, węzły i stacje kolejowe posiada co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy/Kierownika robót w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane na robotach związanych z budową, przebudową lub remontem infrastruktury kolejowej.

2.2. Kierownik robót srk– 1 osoba

Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami, których zakres obejmuje urządzenia srk

Posiada co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika robót /Kierownika budowy w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane na robotach związanych z budową, przebudową lub remontem urządzeń srk.

2.3. Kierownik robót sieciowych – 1 osoba

Uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami bez ograniczeń, których zakres obejmuje sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne

Posiada co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika robót /Kierownika budowy w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane na robotach związanych z budową, przebudową lub remontem sieci trakcyjnej.

Nie dopuszcza się wskazywania w ofercie, ani w żadnej jej części, tej samej osoby na więcej niż jedno stanowisko

3. Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę Dostępności do niżej wymienionych narzędzi i urządzeń technicznych w celu realizacji Zamówienia:

a.co najmniej 1 szt. – oczyszczarka tłucznia,

b.co najmniej 1 szt. – podbijarka samo niwelująca toru,

c.co najmniej 1 szt. – profilarka ław torowiska lub koparka dwudrogowa z osprzętem do profilowania ław torowiska i z osprzętem do profilowania skarp,

d.co najmniej 1 szt. – profilarka tłucznia lub zgarniarka tłucznia,

e.co najmniej 10szt. – wagony do odbioru odsiewek,

f.co najmniej 1 szt. – pociąg montażowy,

g.co najmniej 1 szt. – pociąg sieciowy,

h.co najmniej 1 szt. – palownica,

i.co najmniej 1 szt.– dynamicznej stabilizator toru lub podbijajka toru z modułem do dynamicznej stabilizacji toru.

4. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w kryterium dotyczącym zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w Jednolitym Dokumencie.

4.1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, terminów wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zastały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

4.2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

4.3. wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania Zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów oceny ofert oraz sposobu przyznawania punktów znajdują się w Instrukcji dla Wykonawców (Tom I SIWZ), dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego https://platformazakupowa.plk-sa.pl

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

1. Wadium w postępowaniu wynosi 268 000,00 PLN

2. Wadium musi być wniesione w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 Ustawy.

3. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku Postępowania o udzielenie niniejszego Zamówienia w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

1. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia będą prowadzone w złotych polskich.

2. Szczegółowe zasady oraz sposób rozliczeń określony został w Warunkach Umowy stanowiących Tom II SIWZ.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Zgodnie z art. 23 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki Umowy (WU) stanowią TOM II SIWZ dostępny na stronie internetowej Zamawiającego dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego https://platformazakupowa.plk-sa.pl

W lokalizacji dedykowanej dla przedmiotowego zamówienia.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt
Zusätzliche Angaben zur elektronischen Auktion:

W toku aukcji elektronicznej parametrem licytowanym będzie cena.

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: https://platformazakupowa.plk-sa.pl

Szczegółowe informacje dot. aukcji zawiera pkt. 20.9 IDW.

IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 25/08/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 23/10/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 25/08/2020
Ortszeit: 10:30
Ort:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski ul. 3 Maja 16, 41-200 Sosnowiec, pokój 1.18.

Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1.Termin związania ofertą wynosi 60 dni od upływu terminu składania ofert.

2.Ofertę należy przygotować i złożyć ściśle według wymagań określonych w IDW, za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego, dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.plk-sa.pl. Szczegółowy opis korzystania z platformy zakupowej przez Wykonawców zawarty jest w Podręczniku dla Wykonawców. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się ze sposobem działania platformy zakupowej oraz treścią podręcznika dla Wykonawców i postępowania zgodnie z jego wytycznymi. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem – pod rygorem nieważności – postaci elektronicznej, złożona przez osobę upoważnioną i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa.

3.Zamawiający skorzysta z uprawnienia wynikającego z art. 24 aa ust. 1 Ustawy. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w Postępowaniu.

4.Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane (art. 93 ust. 1 a Ustawy).

5. Podobne zamówienie może zostać udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki, po wcześniejszym przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą, w szczególności w zakresie warunków umowy, w tym ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji/okresu rękojmi oraz na warunkach umowy podstawowej a które mogą obejmować zakres dla prac projektowych oraz robót budowlanych dla branży elektroenergetycznej określonej w pkt 3 PFU tj.

Ciąg dalszy Sekcji III.1.1)

b) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

c) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 17.5- 17.8.

19. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 17 lit. a) i b) zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym, albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

20. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 17.1– 17.3, składa dokument, o którym mowa w pkt 18a), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 (z wyłączeniem przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 pkt 13 d) i 21 oraz ust. 5 pkt 6 Ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587803

Internet-Adresse: www.uzp.gov/kio

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1.Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i następnych Ustawy.

2.Wobec niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w toku Postępowania lub w przypadku zaniechania przez Zamawiającego dokonania czynności, do których podjęcia zobowiązany jest Zamawiający przepisami Ustawy, Wykonawca może wnieść odwołanie.

3.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4.Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5.Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacje te zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Ustawy zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli informacje zostały przesłane w inny sposób.

6.Odwołanie wobec treści Ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.

7.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/07/2020