Bauleistung - 335517-2020

16/07/2020    S136

Polen-Lublin: Bauarbeiten für Rohrleitungen, Fernmelde- und Stromleitungen

2020/S 136-335517

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna
Nationale Identifikationsnummer: 712-01-50-496
Postanschrift: ul. Puławska 28
Ort: Lublin
NUTS-Code: PL814 Lubelski
Postleitzahl: 20-822
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Wioleta Grzesiuk
E-Mail: wioleta.grzesiuk@lpec.pl
Telefon: +48 814520304
Fax: +48 817406032

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://lpec.eb2b.com.pl

Adresse des Beschafferprofils: http://www.lpec.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://lpec.eb2b.com.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://lpec.eb2b.com.pl
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: https://lpec.eb2b.com.pl
I.6)Haupttätigkeit(en)
Erzeugung, Fortleitung und Abgabe von Gas und Wärme

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

(Poddziałanie 1.6.2, podz. 6.1.12) pn.: „Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku wielofunkcyjnego przy ul. Berylowej w Lublinie”. Nr budżetu: I/00506/TCO/17.

Referenznummer der Bekanntmachung: NZ5-3113-3-3071-451/20
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45231000 Bauarbeiten für Rohrleitungen, Fernmelde- und Stromleitungen
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

(Poddziałanie 1.6.2, podz. 6.1.12) pn.: „Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku wielofunkcyjnego w skład którego wchodzi: przedszkole, dom kultury, szkoła podstawowa z salą gimnastyczną przy ul. Berylowej w Lublinie”. Nr budżetu: I/00506/TCO/17.

Ww. zadanie będzie realizowane w ramach projektu pn.: „Rozbudowa efektywnego systemu ciepłowniczego na terenie miasta Lublin” (Działanie 1.6.) współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014–2020 w związku z podpisaną umową o dofinansowanie o nr POIS.01.06.02-00-0028/16-00 z 7.11.2017.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45330000 Installateurarbeiten
45312000 Installation von Alarmanlagen und Antennen
45111000 Abbrucharbeiten, Baureifmachung und Abräumung
45112000 Aushub- und Erdbewegungsarbeiten
45320000 Abdichtungs- und Dämmarbeiten
45232000 Bauarbeiten und zugehörige Arbeiten für Rohrleitungen und Kabelnetze
45233000 Bauarbeiten, Fundamentierungsarbeiten und Oberbauarbeiten für Fernstraßen und Straßen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL814 Lubelski
Hauptort der Ausführung:

Sieć ciepłownicza na terenie m. Lublin.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

(poddziałanie 1.6.2, podz. 6.1.12) pn.: „Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku wielofunkcyjnego w skład którego wchodzi: przedszkole, dom kultury, szkoła podstawo-wa z salą gimnastyczną przy ul. Berylowej w Lublinie”. Nr budżetu: I/00506/TCO/17.

Projekt realizowany w ramach Programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014–2020.

Działanie 1.6: Promowanie wykorzystania kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe.

Zakres robót związanych z budową osiedlowej sieci cieplnej obejmuje wykonanie:

a. budowę osiedlowej sieci cieplnej w technologii preizolowanej 2Dn100/225/200 mm o długości około 64 m w rejonie ul. Berylowej;

b. budowę przyłącza cieplnego w technologii preizolowanej 2Dn100/225/200 mm o długości około 50 m oraz 2Dn80/200/160 mm o długości około 50 m;

c. przebudowę istniejącej sieci elektroenergetycznej relacji ST nr K1433 – ZK 1433/9/1;

d. przebudowę istniejącej sieci elektroenergetycznej relacji ST nr KI 364 – ZK 1364/4/1;

e. usunięcie kolizji projektowanego ciepłociągu z istniejącym kablem nn zasilającego oświetlenie drogowe

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 2
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zadanie będzie realizowane w ramach projektu pn.: „Rozbudowa efektywnego systemu ciepłowniczego na terenie miasta Lublin” (Działanie 1.6.) współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014–2020 w związku z podpisaną umową o dofinansowanie o nr POIS.01.06.02-00-0028/16-00 z 7.11.2017.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie określa żadnych warunków w tym zakresie.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 1 000 000,00 PLN i przedłożyć dokumenty potwierdzające to ubezpieczenie.

Wykonawca spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej winien dokonać przeliczenia na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wykonawca zobowiązany jest podać przyjęty kurs przeliczenia na PLN.

W przypadku składania oferty przez kilku Wykonawców (oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) lub korzystania z potencjału innych podmiotów, warunek ten musi spełnić w całości jeden z Wykonawców samodzielnie lub podmiot, na którego zasoby Wykonawca się powołuje.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

a) Wykonawca musi udokumentować wykonanie w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

— co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane, o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN brutto każda, odpowiadające swoim rodzajem i zakresem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia (za odpowiadające zakresem do przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna wykonanie 2 robót budowy lub przebudowy sieci ciepłowniczej).

Wykaz powyższych robót (w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem), Wykonawca ma przygotować z wykorzystaniem Załącznika nr 6 do SIWZ – wzór Wykazu robót budowlanych;

b) Wykonawca musi wskazać osoby, skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami:

— co najmniej 1 (jedną) osobę do pełnienia funkcji kierownika robót sanitarnych posiadającą uprawnienia budowlane (bez ograniczeń) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych,

— co najmniej 1 (jedną) osobę do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych posiadającą uprawnienia budowlane (bez ograniczeń) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, ww. uprawnienia mają być wydane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj.: zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. z 2018 r, poz. 1202 z późn. zm.) oraz posiadającą 3-letnią praktykę zawodową na budowie przy pełnieniu funkcji kierownika robót ww. branży przy realizacji inwestycji lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Unii Europejskiej wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (tj. ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008 r., nr 63, poz. 394) oraz obowiązującej ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 65 z późn. zm.).

Powyższy warunek należy traktować jako minimalny poziom zdolności Wykonawcy (co nie wyczerpuje całości personelu niezbędnego do rzetelnego wypełnienia zobowiązań Wykonawcy).

Zamawiający dopuszcza osoby posiadające uprawnienia budowlane zgodnie z wymogami określonymi z przepisami prawa w kraju, w którym ta osoba uzyskała uprawnienia.

Zamawiający wymaga, od kierownika budowy porozumiewania się na budowie w języku polskim. W przypadku osób nieposługujących się biegle językiem polskim, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniego tłumaczenia.

Wykaz powyższych osób (w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem), Wykonawca ma przygotować z wykorzystaniem Załącznika nr 7 do SIWZ – wzór Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium (zgodnie z art. 138c ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp).

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w wyniku przeprowadzonego postępowania zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: 5 % – ceny całkowitej podanej w ofercie. Szczegółowe zapisy zawiera część XIX SIWZ.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń za wykonany przedmiot zamówienia w obcej walucie. Wszystkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane jedynie w walucie polskiej, tj. w PLN. Walutą oferty i waluta umowy jest złoty polski (PLN). Szczegółowe warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze zawarte są w załączniku nr 5 do SIWZ (wzór umowy).

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku Wykonawcy powinni ustanowić i wskazać pełnomocnika, który będzie miał umocowanie do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą. Zaleca się, aby pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. Umowa taka musi określać szczegółowo sposób współdziałania w wykonywaniu zamówienia.

Szczegółowe zapisy zawarte są w SIWZ, w tym w części VIII SIWZ.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Szczegółowe warunki realizacji umowy, w tym zmiany treści umowy zawarte są w załączniku nr 5 do SIWZ pn. wzór umowy.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt
Zusätzliche Angaben zur elektronischen Auktion:

Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną w celu wyboru najkorzystniejszej oferty, po dokonaniu oceny ofert w przypadku, gdy zostaną złożone co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu. Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej zostaną wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Szczegóły w części XVII SIWZ.

IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 003-003802
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 03/08/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 01/10/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 03/08/2020
Ortszeit: 10:30
Ort:

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie LPEC S.A., ul. Puławska 28, 20-822 Lublin, POLSKA, w dniu 3 sierpnia 2020 r. o godz. 10.30 w pokoju 214. Oferent może śledzić otwarcie ofert i będzie miał dostęp do dokumentów, które nie zostały zastrzeżone w postępowaniu jako tajemnica przedsiębiorstwa na platformie zakupowej, na której złożył ofertę.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

SIWZ wraz z załącznikami udostępnia się na stronie internetowej Zmawiającego pod adresem: (https://lpec.eb2b.com.pl/) pod nr sprawy NZ5-3113-3-3071-451/20 od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu sektorowym w Dz.U. UE.

W związku z ubieganiem się i zawarciem umowy, jej wykonywaniem i rozliczaniem oraz realizacją praw i obowiązków po stronie Zamawiającego, m.in. wynikających z przepisów prawa, w niniejszym postępowaniu,dochodzi do przetwarzania udostępnionych nam danych osobowych, których administratorem jest Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Lublinie (ul. Puławska 28, 20-822 Lublin, POLSKA). W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: dpo@lpec.pl.

Przetwarzanie danych osobowych ograniczone jest okresem trwania postępowania, zawarcia umowy i jej realizacji, dochodzenia roszczeń oraz przechowywania dokumentacji przez okres wynikający z odpowiednich regulacji.

W przypadku podmiotów współubiegających się o udzielenie zamówienia lub korzystania przez Wykonawcę z potencjału podmiotów trzecich, podmiot uprawniony do reprezentacji / Wykonawca zapewnia wykonanie obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dziennik Urzędowy UE z 4.5.2016, L 119), chyba że występują okoliczności dla ich niestosowania. Dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z administratorem wyłącznie w celu związanym z prowadzoną działalnością, realizacją i rozliczeniem za dostawy i usługi, kontrolą jakości zrealizowanych prac.

Wobec realizowanych czynności przetwarzania, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich poprawiania, żądania usunięcia, ograniczenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania oraz skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, POLSKA). Podanie danych jest konieczne dla ubiegania się o zawarcie umowy, a dalej jej realizacji i rozliczenia. Nie planujemy automatycznego przetwarzania danych osobowych, ani ich przekazywania do państw trzecich.

Dokumenty składane na wezwanie w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

a) informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenia właściwego naczelnika US o niezaleganiu z opłacaniem podatków;c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

d) oświadczenie Wykonawcy o:

— braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

— braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

— niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;

e) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy (część VI pkt 3a SIWZ) – Zamawiający skorzysta z bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych, a jeżeli dostęp do takiej bazy nie będzie bezpłatny lub nie będzie możliwy, wezwie Wykonawcę do złożenia odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej.

Pełny opis wymaganych dokumentów w części VII ust. 2 pkt 2.2 ppkt 2 SIWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały one przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SIWZ zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego,którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz.1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem. Szczegóły w części XXI SIWZ oraz w dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/07/2020