Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Lieferungen - 335560-2020

Submission deadline has been amended by:  428179-2020
16/07/2020    S136

Polen-Toruń: Spezialfahrzeuge

2020/S 136-335560

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Sienkiewicza 24/26
Ort: Toruń
NUTS-Code: PL613 Bydgosko-toruński
Postleitzahl: 87-100
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Mikołaj Stefański
E-Mail: zampub@mzk.torun.pl
Telefon: +48 566225504
Fax: +48 566555339
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.mzk.torun.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://mzk-torun.ezamawiajacy.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://mzk-torun.ezamawiajacy.pl
I.6)Haupttätigkeit(en)
Städtische Eisenbahn-, Straßenbahn-, Oberleitungsbus- oder Busdienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa specjalnego pojazdu technicznego

Referenznummer der Bekanntmachung: MZK.D-251-06/20
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34114000 Spezialfahrzeuge
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalnego pojazdu samochodowego do czyszczenia oraz udrażniania pod wysokim ciśnieniem rozjazdów, kanałów torowiska i zwrotnic, a także do odsysania osadów i zanieczyszczeń z kanałów i studzienek tramwajowych wraz z wyposażeniem oraz realizowanie obowiązkowych przeglądów gwarancyjnych.

Przeglądy gwarancyjne, o których mowa wyżej dotyczą zabudowy pojazdu specjalnego. W okresie gwarancji jakości będą one przeprowadzane przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia umownego (w zakresie robocizny).

W okresie gwarancji jakości Zamawiający będzie przeprowadzał w serwisie autoryzowanym przez producenta podwozia odpłatne przeglądy okresowe w terminach i zakresie zaleconych przez producenta podwozia.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34144000 Kraftfahrzeuge für besondere Zwecke
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL613 Bydgosko-toruński
Hauptort der Ausführung:

Toruń, ul. Sienkiewicza 24/26

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalnego pojazdu samochodowego do czyszczenia oraz udrażniania pod wysokim ciśnieniem rozjazdów, kanałów torowiska i zwrotnic, a także do odsysania osadów i zanieczyszczeń z kanałów i studzienek tramwajowych wraz z wyposażeniem oraz realizowanie obowiązkowych przeglądów gwarancyjnych.

Przeglądy gwarancyjne, o których mowa wyżej dotyczą zabudowy pojazdu specjalnego. W okresie gwarancji jakości będą one przeprowadzane przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia umownego (w zakresie robocizny).

W okresie gwarancji jakości Zamawiający będzie przeprowadzał w serwisie autoryzowanym przez producenta podwozia odpłatne przeglądy okresowe w terminach i zakresie zaleconych przez producenta podwozia.

2. Pojazd, o którym mowa w pkt 1 musi spełniać wymagania techniczne określone w Załączniku nr 3 do SIWZ stanowiącym jej integralną część – opis specjalnego pojazdu samochodowego.

3. Pojazd musi spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym – Dział III Pojazdy (Dz. U. z 2020 r poz. 110 z późn. zm.) oraz w aktualnych rozporządzeniach wykonawczych do ustawy.

4. Oferowany pojazd musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020 roku, nieeksploatowany i nieużywany do badań, testów, prezentacji lub celów o podobnym charakterze (z wyłączeniem wymaganych przepisami badań niezbędnych do uzyskania dopuszczania do eksploatacji i koniecznych pozwoleń).

5. Urządzenia zamontowane na pojeździe, dla których jest to wymagane muszą posiadać decyzję Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) zezwalającą na eksploatację.

6. Zakres dostawy obejmuje: specjalny pojazd techniczny spełniający wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, wymagane wyposażenie dodatkowe oraz dokumentację techniczną, w tym dokumentację niezbędną do uzyskania dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego.

7. Dostawa nastąpi na warunkach określonych w SIWZ, w tym we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ i jej integralną część.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Gwarancja / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 95
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 14
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

POIS.06.01.00-00-0042/16

II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się do 14 miesięcy od daty zawarcia umowy.

2. Wykonywanie w ramach wynagrodzenia umownego przeglądów gwarancyjnych zabudowy pojazdu w okresie udzielonej gwarancji.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 1 (z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4) oraz ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia, w takim przypadku złożona oferta spełniać musi następujące wymagania:

1) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, Wykonawcy muszą udokumentować, że łącznie spełniają warunki określone przez Zamawiającego oraz każdy z Wykonawców musi wykazać brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 (z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4) oraz ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy;

2) Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

3) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę:

Składane wraz z ofertą:

Oryginał jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), o treści zgodnej z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE (załącznik nr 1 do SIWZ), wypełnionego zgodnie ze wskazówkami określonymi w pkt 5 SIWZ (odnośnie JEDZ Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz podmiotów trzecich patrz pkt III.1.2) ogłoszenia).

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej (platformie) informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj.: dokumentów, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.7.16 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016, poz.1126 ze zm.) w par. 5:

1) pkt 1 (informacja z KRK),

2) pkt 2 (zaświadczenie Urzędu Skarbowego),

3) pkt 3 (zaświadczenie ZUS),

4) pkt 4 (odpis z rejestru),

5) pkt 5 (oświadczenie dot. wyroku/decyzji o zaleganiu z uiszczaniem podatków, itp.),

6) pkt 6 (oświadczenie dot. braku orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie),

7) pkt 9 (oświadczenia dot. podatków i opłat lokalnych), szczegółowo opisanych w SIWZ, w pkt 4.3, z uwzględnieniem §7 oraz §8 ww. rozporządzenia (dotyczy Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP oraz Wykonawców mających siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dokument wskazany w §5 pkt 1 ww. rozporządzenia – patrz pkt 4.3.12–4.3.16 SIWZ oraz pkt III.1.2) ogłoszenia). W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, Wykonawca składa wskazane wyżej dokumenty i oświadczenia (potwierdzające brak podstaw do wykluczenia) również w odniesieniu do tych podmiotów.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Dokumenty podmiotowe składane zamiast dokumentów polskich, o których mowa w pkt III.1.1) ogłoszenia (na wezwanie Zamawiającego) przez wykonawców zagranicznych i odnośnie osób zamieszkałych za granicą:

1) zamiast informacji z KRK, Wykonawca zagraniczny składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument (analogicznie w przypadku Wykonawcy polskiego odnośnie osoby z zagranicznym miejscem zamieszkania);

2) zamiast zaświadczeń Urzędu Skarbowego, ZUS oraz odpisu z rejestru,

Wykonawca zagraniczny składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

— nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby (analogicznie w przypadku Wykonawcy polskiego odnośnie osoby z zagranicznym miejscem zamieszkania).

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Za Wykonawcę spełniającego warunek udziału w postępowaniu zostanie uznany Wykonawca, który wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę min. 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy, 00/100 złotych).

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę:

Składane wraz z ofertą:

1) Oryginał Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), o treści zgodnej z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ), wypełnionego zgodnie ze wskazówkami określonymi w pkt 5 SIWZ.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców odrębny formularz JEDZ wypełnia i podpisuje każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie.

Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą wypełniony i podpisany przez każdy z tych podmiotów odrębny formularz JEDZ zawierający informacje wymagane w części II sekcje A i B, części III (podstawy wykluczenia) oraz w zakresie w jakim korzysta z zasobów podmiotu trzeciego – w części IV (kryteria kwalifikacji).

2) Zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: Za Wykonawcę spełniającego warunek udziału w postępowaniu zostanie uznany Wykonawca, który wykaże, że wykonał (tj. zakończył) należycie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostawę lub dostawy obejmujące łącznie co najmniej 2 sztuki pojazdów ssąco płuczących o zabudowie wielozbiornikowej, to jest ze zbiornikami bocznymi na wodę zintegrowanymi na całej długości ze zbiornikiem szlamowym, wyposażonych w kołowrót węża ssawnego zintegrowany z wysięgnikiem teleskopowym, zapewniający równomierne podawanie węża ssawnego i ciśnieniowego.

Za zakończoną dostawę jednego lub dwóch pojazdów uznaje się również zakończoną dostawę jednego lub dwóch pojazdów w ramach umowy obejmującej dostawę większej liczby pojazdów, której należyte wykonanie zostało potwierdzone.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę:

Składane wraz z ofertą:

1) Oryginał Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), o treści zgodnej z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE (załącznik nr 1 do SIWZ), wypełnionego zgodnie ze wskazówkami określonymi w pkt 5 SIWZ.

Odnośnie JEDZ wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz podmiotów trzecich patrz pkt III.1.2) ogłoszenia.

2) Zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj. wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

Wykonawca złoży wraz z ofertą kompletację oferowanego pojazdu (specyfikacja techniczna), sporządzoną zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ (załączniki nr 7).

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów przedmiotowych - Rysunku 3D lub rysunku technicznego z zaznaczeniem głównych podzespołów pojazdu z opisem – w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego.

Opis powinien zawierać:

1. Wymiary pojazdu: długość, szerokość, wysokość;

2. Nadwozie zabudowa:

— zbiornik ze stali nierdzewnej z dennicą ze stali nierdzewnej lub ze stali węglowej,

— układ ssania – pompa krzywkowa chłodzona powietrzem,

— układ tłoczenia wody – pompa wysokociśnieniowa nurnikowa,

— bęben duży wykonany ze stali nierdzewnej z wężem wysokociśnieniowym,

— bęben mały wykonany ze stali nierdzewnej z wężem wysokociśnieniowym,

— kołowrót zintegrowany z wysięgnikiem teleskopowym na wspólnej osi obrotowej, umieszczony w osi wzdłużnej pojazdu.

3. Wyposażenie dodatkowe: dwie zamykane skrzynie zabudowane wzdłuż zbiornika.

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy, 00/100 złotych);

— powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą.

Wadium może być wniesione w następujących formach:

a) pieniądzu - na rachunek MZK w Toruniu Sp. z o.o. nr 26 1240 1936 1111 0010 7436 5365 z adnotacją Wadium – nr MZK.D-251-06/20,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018r. poz. 110 ze zm.).

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

Możliwość zmian postanowień umowy określono we wzorze umowy.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 19/08/2020
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 19/08/2020
Ortszeit: 12:30
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie Ofert.

Informacja z otwarcia Ofert opublikowana zostanie na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie w zakładce "Dokumenty zamówienia" w folderze "Informacja z otwarcia ofert" i zawierać będzie dane określone w art. 86 ust. 5 Pzp.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy i inne osoby mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert, która odbędzie się w Sali Narad zlokalizowanej na terenie Zajezdni Tramwajowej Zamawiającego przy ulicy Sienkiewicza 24/26 w Toruniu. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu udostępni on-line Publiczną Sesję Otwarcia Ofert - szczegóły w pkt VI.3) ogłoszenia.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Wyjaśnienia skrótów:

Ilekroć w ogłoszeniu jest mowa o SIWZ, należy przez to rozumieć Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia MZK.D-251-06/20 udostępnioną na „Platformie zakupowej” https://mzk-torun.ezamawiajacy.pl.

Ilekroć w ogłoszeniu mowa jest o ustawie lub ustawie Pzp należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843 ze zm.).

Ilekroć w ogłoszeniu mowa jest o „Platformie zakupowej” – należy przez to rozumieć narzędzie umożliwiające realizację procesu związanego z udzielaniem zamówień publicznych w formie elektronicznej służące w szczególności do przekazywania ofert, oświadczeń w tym jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwane również „Platformą” lub „Systemem”.

2. Procedura odwrócona:

Zamawiający wskazuje, że w niniejszym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (tzw. procedura odwrócona z art. 24aa Pzp). Zamawiający zastosuje procedurę odwróconą, jeśli w postępowaniu zostaną złożone co najmniej dwie oferty niepodlegające odrzuceniu.

3. Termin związania ofertą:

Wskazany w punkcie IV.2.6) ogłoszenia minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą należy rozumieć jako 60 dni.

4. Odrzucenie oferty:

Poza przypadkami określonymi w art. 89 ust. 1 ustawy Zamawiający odrzuci ofertę, w której udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, nie przekracza 50 %.

5. Zasady i wymagania techniczne korzystania z platformy zostały opisane w pkt 6 SIWZ.

6. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji elektronicznie na adres e-mail: zampub@mzk.torun.pl lub za pośrednictwem platformy znajdującej się pod adresem: https://mzk-torun.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja z wykonawcami”.

7. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy podpisaną przez osoby umocowane do reprezentacji Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

8. JEDZ składa się wraz z ofertą jako dokument elektroniczny podpisany kwalifikowanym podpisem za pośrednictwem Platformy. JEDZ należy złożyć jako podpisany elektronicznie załącznik.

9. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w pkt 4.3 SIWZ, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

10. W przypadku, gdy Wykonawca dołączy do oferty dokumenty zawierające wartości w walucie innej niż złoty polski (PLN), Zamawiający przeliczy te wartości na złote polskie (PLN) wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego danej waluty z dnia ogłoszenia niniejszego postępowania.

11. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych, w tym o ograniczeniach wynikających z art. 8a ust. 5 ustawy Pzp zawarte są w załączniku nr 8 do SIWZ oraz w pkt 20 SIWZ.

12. Sesja Otwarcia Ofert online: Po uruchomieniu przez Zamawiającego w terminie określonym w SIWZ otwarcia ofert na platformie https://mzk-torun.ezamawiajacy.pl w widoku postępowania od strony Wykonawcy lub niezalogowanego użytkownika w prawym górnym rogu ekranu pojawi się przycisk „Obejrzyj Publiczną Sesję Otwarcia Ofert”. Przycisk ten otwiera okno, w którym pojawi się transmitowana Publiczna Sesja Otwarcia Ofert. Dodatkowo, niezależnie od ww. możliwości uruchomienia z poziomu Platformy materiału wideo z otwarcia ofert przesyłanego on-line, Zamawiający w treści zamieszczonej na platformie przed otwarciem ofert informacji dotyczącej kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia poda do publicznej wiadomości łącze umożliwiające bezpośrednie oglądanie tego materiału na kanale Youtube Zamawiającego.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/07/2020