Lieferungen - 335560-2020

Submission deadline has been amended by:  428179-2020
16/07/2020    S136

Polska-Toruń: Pojazdy specjalne

2020/S 136-335560

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Sienkiewicza 24/26
Miejscowość: Toruń
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 87-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Mikołaj Stefański
E-mail: zampub@mzk.torun.pl
Tel.: +48 566225504
Faks: +48 566555339
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.mzk.torun.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://mzk-torun.ezamawiajacy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://mzk-torun.ezamawiajacy.pl
I.6)Główny przedmiot działalności
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa specjalnego pojazdu technicznego

Numer referencyjny: MZK.D-251-06/20
II.1.2)Główny kod CPV
34114000 Pojazdy specjalne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalnego pojazdu samochodowego do czyszczenia oraz udrażniania pod wysokim ciśnieniem rozjazdów, kanałów torowiska i zwrotnic, a także do odsysania osadów i zanieczyszczeń z kanałów i studzienek tramwajowych wraz z wyposażeniem oraz realizowanie obowiązkowych przeglądów gwarancyjnych.

Przeglądy gwarancyjne, o których mowa wyżej dotyczą zabudowy pojazdu specjalnego. W okresie gwarancji jakości będą one przeprowadzane przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia umownego (w zakresie robocizny).

W okresie gwarancji jakości Zamawiający będzie przeprowadzał w serwisie autoryzowanym przez producenta podwozia odpłatne przeglądy okresowe w terminach i zakresie zaleconych przez producenta podwozia.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34144000 Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Toruń, ul. Sienkiewicza 24/26

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalnego pojazdu samochodowego do czyszczenia oraz udrażniania pod wysokim ciśnieniem rozjazdów, kanałów torowiska i zwrotnic, a także do odsysania osadów i zanieczyszczeń z kanałów i studzienek tramwajowych wraz z wyposażeniem oraz realizowanie obowiązkowych przeglądów gwarancyjnych.

Przeglądy gwarancyjne, o których mowa wyżej dotyczą zabudowy pojazdu specjalnego. W okresie gwarancji jakości będą one przeprowadzane przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia umownego (w zakresie robocizny).

W okresie gwarancji jakości Zamawiający będzie przeprowadzał w serwisie autoryzowanym przez producenta podwozia odpłatne przeglądy okresowe w terminach i zakresie zaleconych przez producenta podwozia.

2. Pojazd, o którym mowa w pkt 1 musi spełniać wymagania techniczne określone w Załączniku nr 3 do SIWZ stanowiącym jej integralną część – opis specjalnego pojazdu samochodowego.

3. Pojazd musi spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym – Dział III Pojazdy (Dz. U. z 2020 r poz. 110 z późn. zm.) oraz w aktualnych rozporządzeniach wykonawczych do ustawy.

4. Oferowany pojazd musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020 roku, nieeksploatowany i nieużywany do badań, testów, prezentacji lub celów o podobnym charakterze (z wyłączeniem wymaganych przepisami badań niezbędnych do uzyskania dopuszczania do eksploatacji i koniecznych pozwoleń).

5. Urządzenia zamontowane na pojeździe, dla których jest to wymagane muszą posiadać decyzję Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) zezwalającą na eksploatację.

6. Zakres dostawy obejmuje: specjalny pojazd techniczny spełniający wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, wymagane wyposażenie dodatkowe oraz dokumentację techniczną, w tym dokumentację niezbędną do uzyskania dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego.

7. Dostawa nastąpi na warunkach określonych w SIWZ, w tym we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ i jej integralną część.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 5
Cena - Waga: 95
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 14
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.06.01.00-00-0042/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się do 14 miesięcy od daty zawarcia umowy.

2. Wykonywanie w ramach wynagrodzenia umownego przeglądów gwarancyjnych zabudowy pojazdu w okresie udzielonej gwarancji.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 1 (z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4) oraz ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia, w takim przypadku złożona oferta spełniać musi następujące wymagania:

1) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, Wykonawcy muszą udokumentować, że łącznie spełniają warunki określone przez Zamawiającego oraz każdy z Wykonawców musi wykazać brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 (z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4) oraz ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy;

2) Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

3) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę:

Składane wraz z ofertą:

Oryginał jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), o treści zgodnej z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE (załącznik nr 1 do SIWZ), wypełnionego zgodnie ze wskazówkami określonymi w pkt 5 SIWZ (odnośnie JEDZ Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz podmiotów trzecich patrz pkt III.1.2) ogłoszenia).

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej (platformie) informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj.: dokumentów, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.7.16 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016, poz.1126 ze zm.) w par. 5:

1) pkt 1 (informacja z KRK),

2) pkt 2 (zaświadczenie Urzędu Skarbowego),

3) pkt 3 (zaświadczenie ZUS),

4) pkt 4 (odpis z rejestru),

5) pkt 5 (oświadczenie dot. wyroku/decyzji o zaleganiu z uiszczaniem podatków, itp.),

6) pkt 6 (oświadczenie dot. braku orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie),

7) pkt 9 (oświadczenia dot. podatków i opłat lokalnych), szczegółowo opisanych w SIWZ, w pkt 4.3, z uwzględnieniem §7 oraz §8 ww. rozporządzenia (dotyczy Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP oraz Wykonawców mających siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dokument wskazany w §5 pkt 1 ww. rozporządzenia – patrz pkt 4.3.12–4.3.16 SIWZ oraz pkt III.1.2) ogłoszenia). W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, Wykonawca składa wskazane wyżej dokumenty i oświadczenia (potwierdzające brak podstaw do wykluczenia) również w odniesieniu do tych podmiotów.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Dokumenty podmiotowe składane zamiast dokumentów polskich, o których mowa w pkt III.1.1) ogłoszenia (na wezwanie Zamawiającego) przez wykonawców zagranicznych i odnośnie osób zamieszkałych za granicą:

1) zamiast informacji z KRK, Wykonawca zagraniczny składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument (analogicznie w przypadku Wykonawcy polskiego odnośnie osoby z zagranicznym miejscem zamieszkania);

2) zamiast zaświadczeń Urzędu Skarbowego, ZUS oraz odpisu z rejestru,

Wykonawca zagraniczny składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

— nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby (analogicznie w przypadku Wykonawcy polskiego odnośnie osoby z zagranicznym miejscem zamieszkania).

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Za Wykonawcę spełniającego warunek udziału w postępowaniu zostanie uznany Wykonawca, który wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę min. 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy, 00/100 złotych).

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę:

Składane wraz z ofertą:

1) Oryginał Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), o treści zgodnej z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ), wypełnionego zgodnie ze wskazówkami określonymi w pkt 5 SIWZ.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców odrębny formularz JEDZ wypełnia i podpisuje każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie.

Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą wypełniony i podpisany przez każdy z tych podmiotów odrębny formularz JEDZ zawierający informacje wymagane w części II sekcje A i B, części III (podstawy wykluczenia) oraz w zakresie w jakim korzysta z zasobów podmiotu trzeciego – w części IV (kryteria kwalifikacji).

2) Zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: Za Wykonawcę spełniającego warunek udziału w postępowaniu zostanie uznany Wykonawca, który wykaże, że wykonał (tj. zakończył) należycie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostawę lub dostawy obejmujące łącznie co najmniej 2 sztuki pojazdów ssąco płuczących o zabudowie wielozbiornikowej, to jest ze zbiornikami bocznymi na wodę zintegrowanymi na całej długości ze zbiornikiem szlamowym, wyposażonych w kołowrót węża ssawnego zintegrowany z wysięgnikiem teleskopowym, zapewniający równomierne podawanie węża ssawnego i ciśnieniowego.

Za zakończoną dostawę jednego lub dwóch pojazdów uznaje się również zakończoną dostawę jednego lub dwóch pojazdów w ramach umowy obejmującej dostawę większej liczby pojazdów, której należyte wykonanie zostało potwierdzone.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę:

Składane wraz z ofertą:

1) Oryginał Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), o treści zgodnej z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE (załącznik nr 1 do SIWZ), wypełnionego zgodnie ze wskazówkami określonymi w pkt 5 SIWZ.

Odnośnie JEDZ wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz podmiotów trzecich patrz pkt III.1.2) ogłoszenia.

2) Zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj. wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

Wykonawca złoży wraz z ofertą kompletację oferowanego pojazdu (specyfikacja techniczna), sporządzoną zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ (załączniki nr 7).

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów przedmiotowych - Rysunku 3D lub rysunku technicznego z zaznaczeniem głównych podzespołów pojazdu z opisem – w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego.

Opis powinien zawierać:

1. Wymiary pojazdu: długość, szerokość, wysokość;

2. Nadwozie zabudowa:

— zbiornik ze stali nierdzewnej z dennicą ze stali nierdzewnej lub ze stali węglowej,

— układ ssania – pompa krzywkowa chłodzona powietrzem,

— układ tłoczenia wody – pompa wysokociśnieniowa nurnikowa,

— bęben duży wykonany ze stali nierdzewnej z wężem wysokociśnieniowym,

— bęben mały wykonany ze stali nierdzewnej z wężem wysokociśnieniowym,

— kołowrót zintegrowany z wysięgnikiem teleskopowym na wspólnej osi obrotowej, umieszczony w osi wzdłużnej pojazdu.

3. Wyposażenie dodatkowe: dwie zamykane skrzynie zabudowane wzdłuż zbiornika.

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy, 00/100 złotych);

— powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą.

Wadium może być wniesione w następujących formach:

a) pieniądzu - na rachunek MZK w Toruniu Sp. z o.o. nr 26 1240 1936 1111 0010 7436 5365 z adnotacją Wadium – nr MZK.D-251-06/20,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018r. poz. 110 ze zm.).

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

Możliwość zmian postanowień umowy określono we wzorze umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/08/2020
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 19/08/2020
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie Ofert.

Informacja z otwarcia Ofert opublikowana zostanie na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie w zakładce "Dokumenty zamówienia" w folderze "Informacja z otwarcia ofert" i zawierać będzie dane określone w art. 86 ust. 5 Pzp.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy i inne osoby mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert, która odbędzie się w Sali Narad zlokalizowanej na terenie Zajezdni Tramwajowej Zamawiającego przy ulicy Sienkiewicza 24/26 w Toruniu. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu udostępni on-line Publiczną Sesję Otwarcia Ofert - szczegóły w pkt VI.3) ogłoszenia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Wyjaśnienia skrótów:

Ilekroć w ogłoszeniu jest mowa o SIWZ, należy przez to rozumieć Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia MZK.D-251-06/20 udostępnioną na „Platformie zakupowej” https://mzk-torun.ezamawiajacy.pl.

Ilekroć w ogłoszeniu mowa jest o ustawie lub ustawie Pzp należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843 ze zm.).

Ilekroć w ogłoszeniu mowa jest o „Platformie zakupowej” – należy przez to rozumieć narzędzie umożliwiające realizację procesu związanego z udzielaniem zamówień publicznych w formie elektronicznej służące w szczególności do przekazywania ofert, oświadczeń w tym jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwane również „Platformą” lub „Systemem”.

2. Procedura odwrócona:

Zamawiający wskazuje, że w niniejszym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (tzw. procedura odwrócona z art. 24aa Pzp). Zamawiający zastosuje procedurę odwróconą, jeśli w postępowaniu zostaną złożone co najmniej dwie oferty niepodlegające odrzuceniu.

3. Termin związania ofertą:

Wskazany w punkcie IV.2.6) ogłoszenia minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą należy rozumieć jako 60 dni.

4. Odrzucenie oferty:

Poza przypadkami określonymi w art. 89 ust. 1 ustawy Zamawiający odrzuci ofertę, w której udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, nie przekracza 50 %.

5. Zasady i wymagania techniczne korzystania z platformy zostały opisane w pkt 6 SIWZ.

6. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji elektronicznie na adres e-mail: zampub@mzk.torun.pl lub za pośrednictwem platformy znajdującej się pod adresem: https://mzk-torun.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja z wykonawcami”.

7. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy podpisaną przez osoby umocowane do reprezentacji Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

8. JEDZ składa się wraz z ofertą jako dokument elektroniczny podpisany kwalifikowanym podpisem za pośrednictwem Platformy. JEDZ należy złożyć jako podpisany elektronicznie załącznik.

9. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w pkt 4.3 SIWZ, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

10. W przypadku, gdy Wykonawca dołączy do oferty dokumenty zawierające wartości w walucie innej niż złoty polski (PLN), Zamawiający przeliczy te wartości na złote polskie (PLN) wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego danej waluty z dnia ogłoszenia niniejszego postępowania.

11. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych, w tym o ograniczeniach wynikających z art. 8a ust. 5 ustawy Pzp zawarte są w załączniku nr 8 do SIWZ oraz w pkt 20 SIWZ.

12. Sesja Otwarcia Ofert online: Po uruchomieniu przez Zamawiającego w terminie określonym w SIWZ otwarcia ofert na platformie https://mzk-torun.ezamawiajacy.pl w widoku postępowania od strony Wykonawcy lub niezalogowanego użytkownika w prawym górnym rogu ekranu pojawi się przycisk „Obejrzyj Publiczną Sesję Otwarcia Ofert”. Przycisk ten otwiera okno, w którym pojawi się transmitowana Publiczna Sesja Otwarcia Ofert. Dodatkowo, niezależnie od ww. możliwości uruchomienia z poziomu Platformy materiału wideo z otwarcia ofert przesyłanego on-line, Zamawiający w treści zamieszczonej na platformie przed otwarciem ofert informacji dotyczącej kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia poda do publicznej wiadomości łącze umożliwiające bezpośrednie oglądanie tego materiału na kanale Youtube Zamawiającego.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/07/2020