Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Dienstleistungen - 335561-2022

22/06/2022    S119

Polska-Brzesko: Usługi projektowania architektonicznego

2022/S 119-335561

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: SIM Małopolska sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 8692002018
Adres pocztowy: ul. Rynek 16
Miejscowość: Brzesko
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 32-800
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Michał Lysy, Anna Topór
E-mail: zp@simmalopolska.pl
Tel.: +48 570835635
Adresy internetowe:
Główny adres: https://e-propublico.pl;
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://e-propublico.pl;
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://e-propublico.pl;
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Budownictwo i obiekty komunalne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Inwestycja nr 7: "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 547/15 w m. Dąbrowa Tarnowska"

Numer referencyjny: 4/ZP/2022
II.1.2)Główny kod CPV
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z przygotowaniem i pozyskaniem niezbędnych dokumentów przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa do uzyskania zgody na wykonanie zadania pn. Inwestycja nr 7: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 547/15 w m. Dąbrowa Tarnowska”

Szczegółowy zakres zamówienia został zawarty w: opisie przedmiotu zamówienia, wielobranżowej koncepcji architektoniczno - urbanistycznej i projekcie umowy będące załącznikami do OPiW.

Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca , którego oferta została wybrana przedstawi harmonogram rzeczowo - finansowy

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71223000 Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
79930000 Specjalne usługi projektowe
79933000 Usługi towarzyszące usługom projektowym
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Podano kod NUTS Zamawiającego a miejscem realizacji jest siedziba Wykonawcy

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z przygotowaniem i pozyskaniem niezbędnych dokumentów przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa do uzyskania zgody na wykonanie zadania pn. Inwestycja nr 7: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 547/15 w m. Dąbrowa Tarnowska”

Szczegółowy zakres zamówienia został zawarty w: opisie przedmiotu zamówienia, wielobranżowej koncepcji architektoniczno - urbanistycznej i projekcie umowy będące załącznikami do OPiW

Wszystkie elementy wyszczególnione OPiW oraz jego załącznikach nie podlegają negocjacjom. Wskazane w dokumentacji parametry funkcjonalno-użytkowe są minimalnymi i pożądanymi. Należy je dostosować do odpowiednich wymogów projektowanych obiektów w uzgodnieniu z Zamawiającym na etapie uzgadniania dokumentacji projektowej. Zakres wymaganych prac projektowych wskazanych w załączonych dokumentach, nie jest katalogiem zamkniętym, lecz minimalnym z punku widzenia celu, któremu dokumentacja projektowa ma służyć.

W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostałyby znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub usługi, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne posłużenie się powyższymi wskazaniami, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważny”.

Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca , którego oferta została wybrana przedstawi harmonogram rzeczowo - finansowy.

Zamawiający nie określa, zgodnie z art. 95 Pzp, wymogu zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia z uwagi, iż charakter czynności, realizowanych w ramach niniejszego zamówienia nie uzasadnia wykonywania pracy w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1320 z późn. .zm.) Samodzielną funkcję do projektowania mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające "uprawnienia budowlane". Uprawnienia budowlane przyznawane są imiennie. W związku z powyższym nie jest wymagane nawiązanie stosunku pracy pod kierownictwem pracodawcy

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zdolność techniczna lub zawodowa: Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy Wykonawca wykaże, że:

1) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał co najmniej jedną usługę opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej z zakresu budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego.

2) Dysponuje co najmniej: osoba (główny projektant) posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej.

W pozostałych branżach Wykonawca w czasie realizacji zamówienia zapewni adekwatnie do przedmiotu zamówienia osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w poszczególnych specjalnościach, o których mowa w ustawie Prawo budowlane

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki określono w projekcie umowy który jest załącznikiem do OPiW

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura konkurencyjna z negocjacjami
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.5)Informacje na temat negocjacji
Instytucja zamawiająca zastrzega sobie prawo do udzielenia zamówienia na podstawie początkowych ofert bez prowadzenia negocjacji
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/07/2022
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
Data: 25/07/2022
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 90 (od ustalonej daty składania ofert)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 515 ustawy Prawo zamówień podulicznych w tym w szczególności:

1. Odwołanie wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/06/2022