Lieferungen - 335568-2020

16/07/2020    S136

България-Хасково: Транспортно оборудване и помощни продукти за транспортиране

2020/S 136-335568

Обявление за поръчка – комунални услуги

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: „Тролейбусен транспорт“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 836144261
Пощенски адрес: ул. „Ивайло“ № 1, ет. 3
Град: Хасково
код NUTS: BG422 Хасково
Пощенски код: 6300
Държава: България
Лице за контакт: Албен Събков Манджуков
Електронна поща: troleibusi.hs@abv.bg
Телефон: +359 38662122
Факс: +359 38662122

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://trolei.haskovo.bg/

Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/26921

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/67648
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/67648
I.6)Основна дейност
Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на електрически автобуси с необходимото диагностично оборудване и доставка и монтаж на зарядни станции за електробуси

II.1.2)Основен CPV код
34000000 Транспортно оборудване и помощни продукти за транспортиране
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка на електрически автобуси с необходимото диагностично оборудване и доставка и монтаж на зарядни станции за електробуси и включва дейности по доставка и въвеждане в експлоатация на 5 броя нови нископодови, 12 (+/- 1000 mm)-метрови електрически автобуси за обществен транспорт, зарядни станции, осигуряващи възможността за едновременно зареждане на 5-те предлагани автобуса на територията на депо на възложителя и 1 брой зарядна станция за бързо дневно зареждане и допълнително оборудване за тях, отговарящи на изискванията на възложителя.

Забележка: Към настоящия документ е приложена техническа спецификация, в която предметът на обществената поръчка е подробно описан.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 4 800 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34144910 Електрически автобуси
31158000 Зареждащи устройства
31681500 Устройства за презареждане
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG422 Хасково
Основно място на изпълнение:

Франко автобусно депо на „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, град Хасково, ул. „Ивайло“ № 1

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка на електрически автобуси с необходимото диагностично оборудване и доставка и монтаж на зарядни станции за електробуси и включва дейности по доставка и въвеждане в експлоатация на 5 броя нови нископодови,12 (+/- 1000 mm)-метрови електрически автобуси за обществен транспорт, зарядни станции, осигуряващи възможността за едновременно зареждане на 5-те предлагани автобуса на територията на депо на възложителяи 1 брой зарядна станция за бързо дневно зареждане и допълнително оборудване за тях, отговарящи на изискванията на възложителя.

Забележка: Към настоящия документ е приложена техническа спецификация, в която предметът на обществената поръчка е подробно описан.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Максимална 30-минутна мощност на електрическият двигател / Тежест: 10
Критерий за качество - Име: Капацитет на тяговата батерия / Тежест: 10
Критерий за качество - Име: Автономен дневен пробег след пълно зареждане / Тежест: 10
Критерий за качество - Име: Срок на доставка / Тежест: 30
Цена - Тежест: 40
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 4 800 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 15
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Проект „Подобряване на качеството на атмосферния въздух в гр. Хасково чрез доставка и експлоатация на електрически автобуси за нуждите на обществения транспорт“

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

В настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка възложителят не предвижда изисквания към годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност към участниците.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Удостоверяване:

За удостоверяване на поставеното изискване участниците попълват данни за минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, за съответните финансови години съгласно годишните им финансови отчети в еЕЕДОП, част IV „Критерии за подбор“, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“.

Доказване:

При условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1 от ЗОП — чрез представянето на годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, и/или чрез справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участниците в обществената поръчка трябва да са реализирали минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, съгласно изискваното минимално ниво:

Участниците в обществената поръчка трябва да са реализирали минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, през последните 3 (три) приключили финансови години (2017 г., 2018 г. и 2019 г.) в зависимост от датата, на която са създадени или са започнали дейността, в размер минимум на 4 800 000,00 BGN без ДДС, изчислен на база годишните обороти.

Под „оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката“ следва да се разбира сумата, равна на частта от нетните приходи от продажби, реализирана от дейност, попадащи в обхвата на обществената поръчка, съгласно § 2, т. 67 от ДР на ЗОП.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Удостоверяване:

При подаване на офертата обстоятелството се декларира в съответната част от еЕЕДОП, част „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“ с посочване на изпълнените доставки, идентични или сходни с предмета и обема на поръчката, стойностите, датите (кога е приключило изпълнението) и получателите на доставките.

Доказване:

При сключване на договора участникът, избран за изпълнител, следва да представи списък на доставките, идентични или сходни с предмета и обема на поръчката, стойностите, датите (кога е приключило изпълнението) и получателите на доставките съобразно декларираното в еЕЕДОП заедно с документи, които доказват извършената доставка.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът следва през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с този на поръчката.

За „доставки, чийто предмет и обем е сходен с предмета на поръчката“ следва да се разбира: доставка на минимум 5 нови нископодови електробуси, които да имат типово одобрение от стана — членка на Европейския съюз, и да са успешно доставени и въведени в експлоатация. Възложителят ще приеме за сходни бързозарядни електробуси, които са изцяло нископодови, изцяло климатизирани и с минимум външна дължина 12 000 mm (± 1000 mm), за които е било издадено типово одобрение от страна — членка на Европейския съюз, или страна, която има сключен договор с Европейския съюз или Република БЪЛГАРИЯ, който осигурява взаимно признаване на съществуващи изисквания, или еквивалент.

III.1.4)Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:

Посочени в раздел VI.3) „Допълнителна информация“

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.1.6)Изискуеми депозити и гаранции:

Участникът, определен за изпълнител на договор за обществена поръчка, представя:

1. гаранция за изпълнение в размер на 3 % от стойността на договора, като 20 % от нея е предназначена за обезпечаване на гаранционното и сервизно обслужване; и

2. гаранция за обезпечаване на авансовото плащане в размер на 100 % от стойността на авансовото плащане без ДДС.

Те се представят в една от следните форми:

— неотменяема и безусловна банкова гаранция в полза на възложителя,

— парична сума, внесена по банков път по сметка на възложителя,

— застраховка в оригинал, издадена в полза на възложителя, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, със срок на валидност не по-малко от 60 дни след изтичане срока на изпълнение на договора.

Избраният за изпълнител избира сам формата на гаранцията.

III.1.7)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

Възложителят заплаща стойността на доставката по банков път в BGN. В случай че изпълнителят изисква аванс в размер на до 40 % от общата цена, то за обезпечаването му представя гаранция, покриваща пълния размер на аванса.

III.1.8)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:

Когато участникът, определен за изпълнител, е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, възложителят не поставя изискване за регистрация на обединението като юридическо лице. Предвид последното на основание чл. 70 от ППЗОП договорът за обществена поръчка се сключва след представяне на заверено копие от Удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 20/08/2020
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 8 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 21/08/2020
Местно време: 14:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

1. Отстранява се участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, при усл.-ята на ал. 3 от ЗОП и чл. 55, ал. 1 т. 1 и т. 4 от ЗОП. Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и чл. 55, ал. 1 т. 1 и т. 4 от ЗОП за отстраняване, може да представи доказателства съгл. чл. 56 от ЗОП и чл. 45 от ППЗОП, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.

1.1. Отстраняват се участници в процедурата и:

— при наличие на основания по чл. 107 от ЗОП,

— в нарушение на чл. 101, ал. 8—ал. 11 от ЗОП. Отсъствието на обст-ва по чл. 101, ал. 9—11 от ЗОП се декларира в част III, раздел „Г“ от ЕЕДОП,

— за които съгласно §14, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, за него или негов подизпълнител (съдружник в обединение) са налице обст-ва по см. на чл. 3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от този закон — декларира се в част III, раздел „Г“ от ЕЕДОП,

— за които са налице обст-ва по чл. 69 от ЗПКОНПИ — декларира се в част III, раздeл „Г“ от ЕЕДОП.

С/сно ЗОП, ДВ. бр. 17 от 26 февруари 2019 г. нац. осн-я за отстраняване са и:

— осъждания за престъпления по чл. 194—208, чл. 213а—217, чл. 219—252 и чл. 254а—255а и чл. 256—260 от НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП),

— нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от КТ, и

— нарушения по чл. 13, ал. 1 от ЗТМТМ (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);

1.2. Липсата на обст-ва по нац. основания за отстраняване се декларират в eЕЕДОП в полето „Прилагат ли се спец. нац. осн-я за изключване“. Отговор „не“ се отнася за всички обстоятелства. При отговор „да“ лицето трябва да посочи конкретното обстоятелство, както и евентуално предприетите мерки за надеждност.

2. Съгласно чл. 67, ал. 1 и следв. от ЗОП при подаване на оферта участникът (подизпълнител и член на обед-е) декларира липса на основания за отстраняване от процедурата и съответствие с критериите за подбор чрез попълване и представянe на ЕЕДОП само в електронен вид (с/но §29, т. 5, б. „а“ от ПЗР на ЗОП). Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, могат да бъдат изисквани в хода на процедурата допълнително при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП. Преди сключването на договор за общ. поръчка участникът, определен за изпълнител, представя актуални документи с/но чл. 112 от ЗОП при условията на чл. 58, ал. 6 от ЗОП. Документите се представят за подизпълнителите и третите лица,ако има такива, като и за тях не следва да са налице основанията за отстраняване от процедурата. Представено доказателство за технически и професионални способности може да не бъде прието в случай по чл. 64, ал. 2 от ЗОП.

За неуредените в настоящото обявление въпроси се прилагат разпоредбите на ЗOП, ППЗОП, документацията за обществената поръчка и действащото законодателство. Прилага се чл. 146 от ЗОП.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
15/07/2020