Lieferungen - 335570-2020

Submission deadline has been amended by:  412277-2020
16/07/2020    S136

Polska-Warszawa: Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich

2020/S 136-335570

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: „Poczta Polska S.A.”
Krajowy numer identyfikacyjny: 5250007313
Adres pocztowy: ul. Rodziny Hiszpańskich 8
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL8 MAKROREGION WSCHODNI
Kod pocztowy: 00-940
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Róża Ogorzałek
E-mail: przetargi@lublin.poczta-polska.pl
Tel.: +48 817106211
Faks: +48 817106302
Adresy internetowe:
Główny adres: www.poczta-polska.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.poczta-polska.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://portal.smartpzp.pl/poczta-polska
I.6)Główny przedmiot działalności
Usługi pocztowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Sprzedaż części zamiennych do samochodów (grupy PSA)

Numer referencyjny: BZA.DTW.2600.252.2019
II.1.2)Główny kod CPV
34300000 Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem umowy jest sprzedaż Zamawiającemu przez Wykonawcę części zamiennych do samochodów: Citroen Jumper typ: 33L2H1, 33L2H2, 35L3H2, 30L1H1, Peugeot Boxer typ: 333L2H1, 333L1H1, 335L3H2, 335L3H3, Citroen Berlingo typ 1,6HDI, Peugeot Partner typ 1,6HDI, określonych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, w liczbie określonej w kolumnie 5 tabeli znajdującej się w ww. formularzu cenowym.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż Zamawiającemu przez Wykonawcę części zamiennych do samochodów: Citroen Jumper typ: 33L2H1, 33L2H2, 35L3H2, 30L1H1, Peugeot Boxer typ: 333L2H1, 333L1H1, 335L3H2, 335L3H3, Citroen Berlingo typ 1,6HDI, Peugeot Partner typ 1,6HDI określonych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, w liczbie określonej w kolumnie 5 tabeli znajdującej się w ww. formularzu cenowym.

2. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność i wydać mu rzeczy, o których mowa w ust. 1, w miejscach wydania i odbioru rzeczy (zwanych dalej „miejscami dostawy”), określonych w załączniku nr 2 do wzoru umowy, a Zamawiający zobowiązuje się rzeczy te odebrać i zapłacić Wykonawcy cenę, zgodnie z ceną jednostkową brutto określoną w ww. formularzu cenowym.

3. Liczba rzeczy, o których mowa w ust. 1, może zostać zwiększona na podstawie jednostronnego oświadczenia Zamawiającego (prawo opcji) o liczbę określoną w kolumnie 6 tabeli znajdującej się w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do wzoru umowy.

4. Szczegółowy opis sposobu realizacji zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.

5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Liczba rzeczy, o których mowa w kolumnie 5 formularza cenowego (zał. 1a do SIWZ), może zostać zwiększona na podstawie jednostronnego oświadczenia Zamawiającego (prawo opcji) o liczbę określoną w kolumnie 6 tabeli znajdującej się w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji składając zamówienie opcjonalne w terminie 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Zamówienie opcjonalne Zamawiający zobowiązany jest przekazać pocztą elektroniczną na adres określony w § 12 ust. 4 wzoru umowy. Zamówienie opcjonalne Zamawiający może złożyć raz lub wiele razy. Zamawiający zobowiązany jest określić w zamówieniu opcjonalnym liczbę rzeczy, o których mowa w formularzu cenowym, wymienionych w tym zamówieniu, o jaką zostaje zwiększona liczba rzeczy, o których mowa w formularzu cenowym. Zamawiający nie jest zobowiązany do skorzystania z prawa opcji, a nie skorzystanie z prawa opcji w całości bądź w części nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

W terminie składania ofert należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w SIWZ, przy użyciu platformy na formularzu jednolitego europejskiego dok. zamówienia, sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podst. art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrekt. 2014/25/UE (JEDZ), w postaci elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Informacje w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wyk. nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Na stronie Urzędu Zamówień Publicznych https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokumentzamowienia dostępne są materiały pomocnicze dotyczące wypełniania JEDZ. Wykonawca przy wypełnieniu ośw. na formularzu JEDZ w cz. IV: Kryteria kwalifikacji, w celu wykazania spełnienia wymaganych kryteriów kwalifikacji, wypełnia ogólne oświ. w sekcji alfa (α). Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia nw. ośw. lub dok. potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, w zakresie braku podstaw wykluczenia:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 a–c, art. 24 ust. 1 pkt 14 w zw. z ust. 1 pkt 13 a–c i art. 24 ust. 1 pkt 21 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;

c) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

d) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca przedłoży wykaz wykonanych/wykonywanych dostaw części zamiennych do samochodów w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączy dowody określające, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie, powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał, a w przypadku świadczeń ciągłych, również należycie wykonuje, umowę bądź umowy, ale nie więcej niż 3, których przedmiotem była sprzedaż części zamiennych do samochodów za cenę nie mniejszą niż 500 000 PLN (z podatkiem od towarów i usług) łącznie, przy czym w przypadku umów wykonywanych Wykonawca musi wykazać, że na dzień wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu na podstawie ww. umowy bądź umów otrzymał tytułem ceny nie mniej niż 500 000 PLN (z podatkiem od towarów i usług).

Wzór wykazu wykonanych/wykonywanych dostaw stanowi zał.5 do SIWZ.

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Wykonawca jest zobowiązany wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w PLN w wysokości: 35 000,00 PLN.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/08/2020
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 19/08/2020
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

Poczta Polska S.A. Biuro Zamówień, Dział Zamówień Terenowych Wschód, ul. W. Moritza 2, 20-900 Lublin, POLSKA, budynek biurowy, parter, sala nr 5. Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie ofert na platformie.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Członkowie Komisji Przetargowej.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes KIO
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes KIO
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/07/2020