Lieferungen - 335574-2020

16/07/2020    S136

Polen-Lublin: Chemische Erzeugnisse

2020/S 136-335574

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.
Postanschrift: al. J. Piłsudskiego 15
Ort: Lublin
NUTS-Code: PL814 Lubelski
Postleitzahl: 20-407
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Bartosz Radnicki
E-Mail: zampub@mpwik.lublin.pl
Telefon: +48 815324281
Fax: +48 815321910

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.mpwik.lublin.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.mpwik.lublin.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://epuap.gov.pl/wsp/portal/
I.6)Haupttätigkeit(en)
Wasser

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę środka chemicznego stanowiącego dodatkowe źródło węgla do reaktorów biologicznych w oczyszczalni ścieków „Hajdów” w Lublinie

Referenznummer der Bekanntmachung: OZ/241/29/20
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
24000000 Chemische Erzeugnisse
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 300 Mg środka chemicznego stanowiącego dodatkowe źródło węgla do reaktorów biologicznych w oczyszczalni ścieków „Hajdów” w Lublinie.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL814 Lubelski
Hauptort der Ausführung:

Oczyszczalnia Ścieków Hajdów, Lublin, ul. Łagiewnicka 5, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 300 Mg środka chemicznego stanowiącego dodatkowe źródło węgla do reaktorów biologicznych w oczyszczalni ścieków „Hajdów” w Lublinie.

Zamówienie obejmuje dostawę i rozładunek środka chemicznego o nw. cechach i parametrach:

1) nie jest produktem odpadowym;

2) nie jest produktem palnym, wybuchowym, trującym;

3) gwarancja jakości produktu min. 90 dni od daty bezusterkowego odbioru każdej partii;

4) pH w zakresie 6–9;

5) stężenie chlorków < 2 %;

6) dostarczony produkt musi mieć konsystencję, pozwalającą na przepompowywanie pompami dozującym membranowymi (Max Roy) w temperaturach do -250C i przechodzić przez filtr o średnicy oczka 1 mm;

7) zawartość związków organicznych łatwo przyswajalnych dla bakterii denitryfikacyjnych (jako ChZT) w 100 % roztworze nie może być mniejsza niż 950 kgO2/m3.

Informacje dla Wykonawcy:

1) Zamówienie realizowane będzie partiami w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania ilości (1 300 Mg), w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

2) Ilość zamawianego środka chemicznego określona będzie pisemnie, faksem lub e-mailem na co najmniej 3 dni robocze wcześniej.

3) W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy i rozładuje daną partię środka chemicznego do miejsca spełnienia świadczenia, tj. do oczyszczalni ścieków „Hajdów”, Lublin, ul. Łagiewnicka 5 w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od zgłoszenia zapotrzebowania pisemnie, faksem lub e-mailem.

4) Dostawa będzie odbywać się w cysternach o pojemności około 25 m3. Wykonawca zapewni rozładowanie przez króciec zasilający zbiornik DN 100 lub DN 80 z końcówką camlock.

W przypadku zastosowania innych końcówek Wykonawca zobowiązany jest posiadać na wyposażeniu cysterny dostarczającej, element przejściowy umożliwiający podłączenie do ww. końcówki camlock.

5) Wykonawca wraz z dostawą każdej partii przedmiotu zamówienia przekaże Zamawiającemu list przewozowy oraz świadectwo jakości będące podstawą do przyjęcia danej partii przedmiotu zamówienia.

6) Koszty wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca i muszą być one uwzględnione w cenie ofertowej.

7) Cena brutto za 1 Mg środka chemicznego przedstawiona w ofercie pozostanie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy.

8) Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do podania kodów CN (nomenklatura scalona CN wprowadzona rozporządzeniem wykonawczym Komisji UE 2017 /1925 z dnia 12 października 2017 r. (Dz. Urzędowy Unii Europejskiej L282, z dnia 31 października 2017 r.) zgodnie z kodami CN wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 864 z późn. zm.). Wykonawca, musi dostarczyć ww. kody przed zawarciem umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego w zawiadomieniu o wyniku postępowania.

9) Niedopełnienie przez Wykonawcę obowiązku dostarczenia ww. kodów będzie uznane przez Zamawiającego za okoliczność, w której zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Nie dotyczy.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Nie dotyczy.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Nie dotyczy.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Nie dotyczy.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Nie dotyczy.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 15 400,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy czterysta zł 00/100).

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Płatności będą dokonywane zgodnie z warunkami określonymi w tomie II SIWZ – Wzór umowy.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będą zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę Wykonawców – przed podpisaniem umowy o realizację niniejszego zamówienia. Umowa taka musi zawierać w swojej treści opis przyjętej formy prawnej oraz określać szczegółowo sposób współdziałania w wykonywaniu zamówienia.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków zmian zostały zawarte w tomie II SIWZ – Wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 19/08/2020
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 17/10/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 19/08/2020
Ortszeit: 12:00
Ort:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o., PL 20-407 Lublin, al. J. Piłsudskiego 15, POLSKA, budynek B, sala konferencyjna nr 117.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Pzp. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy Pzp, zgodnie z którym w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego Wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d.

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp w zakresie pkt 1–2 oraz 4–8.

W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty, przy czym w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia, żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu i w odniesieniu do każdego z nich musi to zostać wykazane:

1. jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) złożony w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresowany do jednego pliku archiwum (ZIP) jako wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, sporządzony i wypełniony zgodnie z rozporządzeniem w sprawie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia w zakresie zgodnym z załącznikiem nr 2 do niniejszych IDW;

2. dokumenty, o których mowa w pkt 10.1.1–10.1.6 oraz 10.2–10.14 IDW.

W celu potwierdzenia, iż zaoferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym pkt 4.1 IDW, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć dokument, o którym mowa w pkt 10.1.7 IDW.

W celu realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 8a ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, iż stosowne postanowienia zostały zawarte w pkt 4.3.2 IDW.

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z mini Portalu oraz regulaminie ePUAP. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na „Liście wszystkich postępowań” na miniPortalu oraz na stronie internetowej Zamawiającego wraz z SIWZ.

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje dotyczące niniejszego postępowania zawarto w SIWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań zostały określone w dziale VI – Środki ochrony prawnej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1843).

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/07/2020