Dienstleistungen - 335588-2022

22/06/2022    S119

България-Плевен: Услуги на туристически агенции и спомагателни туристически услуги

2022/S 119-335588

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Национален регистрационен номер: 000405689
Пощенски адрес: ул. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ №.1
Град: гр.Плевен
код NUTS: BG314 Плевен / Pleven
Пощенски код: 5800
Държава: България
Лице за контакт: Бисерка Тодорова Илиева
Електронна поща: zop@mu-pleven.bg
Телефон: +359 64884264
Факс: +359 64827008
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.mu-pleven.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/26362
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/216099
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/216099
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Образование

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж, при служебни пътувания в чужбина, и на хотелско настаняване за нуждите на МУ-Плевен.“

II.1.2)Основен CPV код
63510000 Услуги на туристически агенции и спомагателни туристически услуги
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Осигуряване, по предварително и периодично заявени от Възложителя дестинации, на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж, и хотелско настаняване, с авиопревозвачи за осигуряване на въздушен превоз при осъществяване на командировки в чужбина за служителите на Медицински университет-Плевен. Основните дестинации, по които се извършват пътувания са в рамките на Европа, Америка, Азия, Австралия, близък Изток и Африка - посоченият списък е примерен и не ангажира възложителят със закупуване на самолетни билети по изброените дестинации, нито ограничава последният да закупува такива билети само в рамките на изброените дестинации.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 299 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
63512000 Продажба на пътнически билети, резервации за настаняване и туристически пакети
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG314 Плевен / Pleven
Основно място на изпълнение:

Медицински университет - Плевен, ул. "Климент Охридски" 1

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Осигуряване, по предварително и периодично заявени от Възложителя дестинации, на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж, и хотелско настаняване, с авиопревозвачи за осигуряване на въздушен превоз при осъществяване на командировки в чужбина за служителите на Медицински университет-Плевен. Основните дестинации, по които се извършват пътувания са в рамките на Европа, Америка, Азия, Австралия, близък Изток и Африка - посоченият списък е примерен и не ангажира възложителят със закупуване на самолетни билети по изброените дестинации, нито ограничава последният да закупува такива билети само в рамките на изброените дестинации.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий, свързан с разходи - Име: Стойност на таксата за издаване (такса обслужване) на самолетен билет за дестинации в Европа. / Тежест: 40
Критерий, свързан с разходи - Име: Стойност на таксата за издаване (такса обслужване) на самолетен билет за дестицации извън Европа. / Тежест: 30
Критерий, свързан с разходи - Име: Стойност на такса за обслужване на един пътник/в лева/ за хотелско настаняване. / Тежест: 30
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 299 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

1. Участникът трябва да притежава валидна регистрация за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност в съответствие с чл. 61, ал. 4 от Закона за туризма (ЗТ) и да е вписан в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти или да е лице по чл. 62 от Закона за туризма, а за чуждестранни лица – да е вписано в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата, в която са установени или да притежават аналогично разрешение или членство в определена организация, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

Документи за доказване: копие на документ за валидна регистрация в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти. За чуждестранните лица се представя еквивалентен документ от компетентния орган в държавата, в която са установени.

2.Участникът следва да e член или акредитиран агент на IATA (Международната асоциация за въздушен транспорт).

За доказване на професионалната годност участникът декларира в част IV, раздел А: „Годност“ от ЕЕДОП информация за членството или акредитацията си в IATA, като се посочва номер в съответния регистър.

Документи за доказване: копие на валиден документ, удостоверяващ членството или акредитацията на участника в IATA (Международна асоциация за въздушен транспорт).

Документите за доказване по т. 1. и т. 2. се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива и е приложимо, с оглед на дела и вида дейности, които ще изпълняват.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания по отношение на икономическото и финансово състояние на участниците.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се изисква.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът да разполага с персонал /собствен, наети или на друго правно основание/ с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, както следва:

- минимум 1 (един) служител, осъществяващи функции по организация на туристическа дейност (хотелско настаняване) отговарящи на изискванията на чл. 6 от Наредба № 16-1399 от 11.10.2013 г. за изискванията за местоположение, пригодността и оборудването на помещението за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност и за образованието, езиковата квалификация и стажа на персонала, който ще бъде зает в осъществяване на туристическата дейност;

- минимум 1 (един) служител, осъществяващи функции по продажба на самолетни билети, които следва да отговарят на изискванията за образование, придобита професионална квалификация в областта на туризма и езиковата квалификация на персонала, посочени съответно в чл. 7 от Наредба № 16-1399 от 11.10.2013 г. за изискванията за местоположение, пригодността и оборудването на помещението за извъряване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност и за образованието, езиковата квалификация и стажа на персонала, който ще бъде зает в осъществяване на туристическата дейност.

2. Участника в процедурата трябва да прилага система за качеството EN ISO 9001:2008/2015 или еквивалентен (с обхват, сходен с предмета на обществената поръчка).

*Под сходен предмет, следва да се има предвид дейности - услуги, свързани с туристическа и туроператорска дейност, включително продажба на самолетни билети и хотелско настаняване.

**Забележка: Съгл. чл. 64, ал. 6 и 7 от ЗОП – се приемат еквивалентни сертификати, издадение от органи на установени в други държави членки, както и други, еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът да разполага с персонал /собствен, наети или на друго правно основание/ с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, както следва:

- минимум 1 (един) служител, осъществяващи функции по организация на туристическа дейност (хотелско настаняване) отговарящи на изискванията на чл. 6 от Наредба № 16-1399 от 11.10.2013 г. за изискванията за местоположение, пригодността и оборудването на помещението за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност и за образованието, езиковата квалификация и стажа на персонала, който ще бъде зает в осъществяване на туристическата дейност;

- минимум 1 (един) служител, осъществяващи функции по продажба на самолетни билети, които следва да отговарят на изискванията за образование, придобита професионална квалификация в областта на туризма и езиковата квалификация на персонала, посочени съответно в чл. 7 от Наредба № 16-1399 от 11.10.2013 г. за изискванията за местоположение, пригодността и оборудването на помещението за извъряване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност и за образованието, езиковата квалификация и стажа на персонала, който ще бъде зает в осъществяване на туристическата дейност.

Документи за доказване: Списък на персонала, които ще участва в изпълнение предмета на обществената поръчка, съдържащ информация за образователна и професионална квалификация, съобразен с минималните изисквания.

3.3.2. Участника в процедурата трябва да прилага система за качеството EN ISO 9001:2008/2015 или еквивалентен (с обхват, сходен с предмета на обществената поръчка).

*Под сходен предмет, следва да се има предвид дейности - услуги, свързани с туристическа и туроператорска дейност, включително продажба на самолетни билети и хотелско настаняване.

**Забележка: Съгл. чл. 64, ал. 6 и 7 от ЗОП – се приемат еквивалентни сертификати, издадение от органи на установени в други държави членки, както и други, еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.

Документи за доказване: Валиден сертификат за качество EN ISO 9001:2008/2015 или еквивалент на името на участника(с обхват, сходен с предмета на обществената поръчка) (копие, и в превод).

## При поискване от страна на възложителя, участниците са длъжни да представят необходимата информация относно правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които участват, или длъжностите, които заемат.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2 % от стойността на договора без ДДС.

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение са уредени в договора за обществена поръчка.

Гаранцията за изпълнение се представя от участника, определен за изпълнител, при подписване на договора в една от формите, определени в чл. 111 от ЗОП, както следва:

1. В случай, че е избрана парична сума, последната се внася по банков път по сметка на Медицински университет – Плевен

2. банка: Обединена Българска Банка АД, клон Плевен.

IBAN: BG08 UBBS 8888 3318 3072 03,

BIC: UBBSBGSF при “ОББ” АД - клон Плевен.

Платежното нареждане за внесената парична сума се представя във форма копие, заверено с гриф „ Вярно с оригинала”.

3. В случай, че е избрана банковата гаранция, последната се представя в оригинал, издаден от българска или чуждестранна банка.

4. В случай, че е избрана застраховка, последната се представя в оригинал на името на участника.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 19/07/2022
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 20/07/2022
Местно време: 13:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

В откритата процедура може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява услугата предмет на обществената поръчка, съгласно законодателството на държавата, в която е установено.Условия и начин на плащане и срок на договора – съгласно посоченото в проекто-договора.Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото са налице основания и обстоятелства, възникнали преди или по време на процедурата:основание по чл. 54, ал. 1 от ЗОП;обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен ако не попада в изключенията по чл. 4 от закона.;обстоятелство по чл. 107 от ЗОП

Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура. Съгласно § 2, т. 45 от ДР на ЗОП свързани лица са тези по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.;обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.;след покана от възложителя и в определения в нея срок участник не удължи срока на валидност на офертата си.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелства по чл. 197, ал. 1 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
17/06/2022