Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Dienstleistungen - 335588-2022

22/06/2022    S119

България-Плевен: Услуги на туристически агенции и спомагателни туристически услуги

2022/S 119-335588

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Национален регистрационен номер: 000405689
Пощенски адрес: ул. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ №.1
Град: гр.Плевен
код NUTS: BG314 Плевен / Pleven
Пощенски код: 5800
Държава: България
Лице за контакт: Бисерка Тодорова Илиева
Електронна поща: zop@mu-pleven.bg
Телефон: +359 64884264
Факс: +359 64827008
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.mu-pleven.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/26362
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/216099
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/216099
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Образование

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж, при служебни пътувания в чужбина, и на хотелско настаняване за нуждите на МУ-Плевен.“

II.1.2)Основен CPV код
63510000 Услуги на туристически агенции и спомагателни туристически услуги
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Осигуряване, по предварително и периодично заявени от Възложителя дестинации, на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж, и хотелско настаняване, с авиопревозвачи за осигуряване на въздушен превоз при осъществяване на командировки в чужбина за служителите на Медицински университет-Плевен. Основните дестинации, по които се извършват пътувания са в рамките на Европа, Америка, Азия, Австралия, близък Изток и Африка - посоченият списък е примерен и не ангажира възложителят със закупуване на самолетни билети по изброените дестинации, нито ограничава последният да закупува такива билети само в рамките на изброените дестинации.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 299 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
63512000 Продажба на пътнически билети, резервации за настаняване и туристически пакети
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG314 Плевен / Pleven
Основно място на изпълнение:

Медицински университет - Плевен, ул. "Климент Охридски" 1

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Осигуряване, по предварително и периодично заявени от Възложителя дестинации, на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж, и хотелско настаняване, с авиопревозвачи за осигуряване на въздушен превоз при осъществяване на командировки в чужбина за служителите на Медицински университет-Плевен. Основните дестинации, по които се извършват пътувания са в рамките на Европа, Америка, Азия, Австралия, близък Изток и Африка - посоченият списък е примерен и не ангажира възложителят със закупуване на самолетни билети по изброените дестинации, нито ограничава последният да закупува такива билети само в рамките на изброените дестинации.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий, свързан с разходи - Име: Стойност на таксата за издаване (такса обслужване) на самолетен билет за дестинации в Европа. / Тежест: 40
Критерий, свързан с разходи - Име: Стойност на таксата за издаване (такса обслужване) на самолетен билет за дестицации извън Европа. / Тежест: 30
Критерий, свързан с разходи - Име: Стойност на такса за обслужване на един пътник/в лева/ за хотелско настаняване. / Тежест: 30
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 299 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

1. Участникът трябва да притежава валидна регистрация за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност в съответствие с чл. 61, ал. 4 от Закона за туризма (ЗТ) и да е вписан в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти или да е лице по чл. 62 от Закона за туризма, а за чуждестранни лица – да е вписано в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата, в която са установени или да притежават аналогично разрешение или членство в определена организация, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

Документи за доказване: копие на документ за валидна регистрация в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти. За чуждестранните лица се представя еквивалентен документ от компетентния орган в държавата, в която са установени.

2.Участникът следва да e член или акредитиран агент на IATA (Международната асоциация за въздушен транспорт).

За доказване на професионалната годност участникът декларира в част IV, раздел А: „Годност“ от ЕЕДОП информация за членството или акредитацията си в IATA, като се посочва номер в съответния регистър.

Документи за доказване: копие на валиден документ, удостоверяващ членството или акредитацията на участника в IATA (Международна асоциация за въздушен транспорт).

Документите за доказване по т. 1. и т. 2. се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива и е приложимо, с оглед на дела и вида дейности, които ще изпълняват.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания по отношение на икономическото и финансово състояние на участниците.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се изисква.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът да разполага с персонал /собствен, наети или на друго правно основание/ с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, както следва:

- минимум 1 (един) служител, осъществяващи функции по организация на туристическа дейност (хотелско настаняване) отговарящи на изискванията на чл. 6 от Наредба № 16-1399 от 11.10.2013 г. за изискванията за местоположение, пригодността и оборудването на помещението за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност и за образованието, езиковата квалификация и стажа на персонала, който ще бъде зает в осъществяване на туристическата дейност;

- минимум 1 (един) служител, осъществяващи функции по продажба на самолетни билети, които следва да отговарят на изискванията за образование, придобита професионална квалификация в областта на туризма и езиковата квалификация на персонала, посочени съответно в чл. 7 от Наредба № 16-1399 от 11.10.2013 г. за изискванията за местоположение, пригодността и оборудването на помещението за извъряване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност и за образованието, езиковата квалификация и стажа на персонала, който ще бъде зает в осъществяване на туристическата дейност.

2. Участника в процедурата трябва да прилага система за качеството EN ISO 9001:2008/2015 или еквивалентен (с обхват, сходен с предмета на обществената поръчка).

*Под сходен предмет, следва да се има предвид дейности - услуги, свързани с туристическа и туроператорска дейност, включително продажба на самолетни билети и хотелско настаняване.

**Забележка: Съгл. чл. 64, ал. 6 и 7 от ЗОП – се приемат еквивалентни сертификати, издадение от органи на установени в други държави членки, както и други, еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът да разполага с персонал /собствен, наети или на друго правно основание/ с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, както следва:

- минимум 1 (един) служител, осъществяващи функции по организация на туристическа дейност (хотелско настаняване) отговарящи на изискванията на чл. 6 от Наредба № 16-1399 от 11.10.2013 г. за изискванията за местоположение, пригодността и оборудването на помещението за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност и за образованието, езиковата квалификация и стажа на персонала, който ще бъде зает в осъществяване на туристическата дейност;

- минимум 1 (един) служител, осъществяващи функции по продажба на самолетни билети, които следва да отговарят на изискванията за образование, придобита професионална квалификация в областта на туризма и езиковата квалификация на персонала, посочени съответно в чл. 7 от Наредба № 16-1399 от 11.10.2013 г. за изискванията за местоположение, пригодността и оборудването на помещението за извъряване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност и за образованието, езиковата квалификация и стажа на персонала, който ще бъде зает в осъществяване на туристическата дейност.

Документи за доказване: Списък на персонала, които ще участва в изпълнение предмета на обществената поръчка, съдържащ информация за образователна и професионална квалификация, съобразен с минималните изисквания.

3.3.2. Участника в процедурата трябва да прилага система за качеството EN ISO 9001:2008/2015 или еквивалентен (с обхват, сходен с предмета на обществената поръчка).

*Под сходен предмет, следва да се има предвид дейности - услуги, свързани с туристическа и туроператорска дейност, включително продажба на самолетни билети и хотелско настаняване.

**Забележка: Съгл. чл. 64, ал. 6 и 7 от ЗОП – се приемат еквивалентни сертификати, издадение от органи на установени в други държави членки, както и други, еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.

Документи за доказване: Валиден сертификат за качество EN ISO 9001:2008/2015 или еквивалент на името на участника(с обхват, сходен с предмета на обществената поръчка) (копие, и в превод).

## При поискване от страна на възложителя, участниците са длъжни да представят необходимата информация относно правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които участват, или длъжностите, които заемат.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2 % от стойността на договора без ДДС.

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение са уредени в договора за обществена поръчка.

Гаранцията за изпълнение се представя от участника, определен за изпълнител, при подписване на договора в една от формите, определени в чл. 111 от ЗОП, както следва:

1. В случай, че е избрана парична сума, последната се внася по банков път по сметка на Медицински университет – Плевен

2. банка: Обединена Българска Банка АД, клон Плевен.

IBAN: BG08 UBBS 8888 3318 3072 03,

BIC: UBBSBGSF при “ОББ” АД - клон Плевен.

Платежното нареждане за внесената парична сума се представя във форма копие, заверено с гриф „ Вярно с оригинала”.

3. В случай, че е избрана банковата гаранция, последната се представя в оригинал, издаден от българска или чуждестранна банка.

4. В случай, че е избрана застраховка, последната се представя в оригинал на името на участника.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 19/07/2022
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 20/07/2022
Местно време: 13:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

В откритата процедура може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява услугата предмет на обществената поръчка, съгласно законодателството на държавата, в която е установено.Условия и начин на плащане и срок на договора – съгласно посоченото в проекто-договора.Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото са налице основания и обстоятелства, възникнали преди или по време на процедурата:основание по чл. 54, ал. 1 от ЗОП;обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен ако не попада в изключенията по чл. 4 от закона.;обстоятелство по чл. 107 от ЗОП

Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура. Съгласно § 2, т. 45 от ДР на ЗОП свързани лица са тези по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.;обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.;след покана от възложителя и в определения в нея срок участник не удължи срока на валидност на офертата си.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелства по чл. 197, ал. 1 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
17/06/2022