Na stránkach TED sa od dnešného dňa, 2. novembra 2022, začínajú používať elektronické formuláre. Došlo k zmenám vo vyhľadávaní: upravte si svoje preddefinované kritériá expertného vyhľadávania. Informácie o zmenách nájdete na stránke s aktualitami a na aktualizovaných stránkach Pomocníka

Služby - 335605-2018

02/08/2018    S147

Belgicko-Geel: Služby údržby pracoviska týkajúce sa technických zariadení na pracovisku spoločného výskumného centra v Geeli

2018/S 147-335605

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, JRC – Joint Research Centre, JRC.R – Support Services, JRC.R.6 – Support Services Geel
Poštová adresa: Retieseweg 111
Mesto/obec: Geel
Kód NUTS: BE21 Prov. Antwerpen
PSČ: B-2440
Štát: Belgicko
E-mail: jrc-geel-procurement@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/jrc/
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3929
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3929
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Služby údržby pracoviska týkajúce sa technických zariadení na pracovisku spoločného výskumného centra v Geeli

Referenčné číslo: JRC/GEE/2018/R.6/0077/OC
II.1.2)Hlavný kód CPV
50700000 Opravy a údržba vnútornej inštalácie budov
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Zmluva o údržbe technických zariadení spoločného výskumného centra Európskej komisie v Geeli (Belgicko).

Tieto technické zariadenia v správe si vyžadujú služby preventívnej a opravnej údržby.

Všeobecne je možné ich rozdeliť do nasledujúcich oddielov:

— Oddiel 1: vykurovanie, ventilácia a klimatizácia (Heating, Ventilation and Air Conditioning – HVAC) vrátane inštalatérskych, sanitárnych inštalácií a kanalizácie;

— Oddiel 2: elektrické inštalácie, osvetlenie, núdzové osvetlenie, núdzové generátory, ochrana osvetlenia, uzemnenie;

— Oddiel 3: súčasti budovy (prístup, dvere, okná, zámky, vonkajšie steny, externá vodoinštalácia, stenové krytiny, podlahy, strop, strecha a parkovisko).

Okrem týchto údržbárskych úloh musí dodávateľ rátať s poskytnutím služieb na vykonanie malých úprav existujúcich budov a zariadení.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 7 000 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
50700000 Opravy a údržba vnútornej inštalácie budov
50510000 Opravy a údržba čerpadiel, ventilov, kohútov a kovových nádob
50530000 Opravy a údržba strojov
50710000 Opravy a údržba elektrických a mechanických zariadení budov
50730000 Opravy a údržba chladiacich zostáv
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE21 Prov. Antwerpen
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Retieseweg 111, 2440 Geel, Belgicko

II.2.4)Opis obstarávania:

Služby údržby pracoviska týkajúce sa technických zariadení na pracovisku spoločného výskumného centra v Geeli

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 7 000 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.

II.2.14)Doplňujúce informácie

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 18/09/2018
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Angličtina, Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 20/09/2018
Miestny čas: 11:00
Miesto:

Retieseweg 111, 2440 Geel, Belgicko

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: áno
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
Telefón: +352 4303-1
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
26/07/2018