Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Lieferungen - 335606-2020

16/07/2020    S136

България-Козлодуй: Различни видове резервни части

2020/S 136-335606

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 106513772
Пощенски адрес: площадка АЕЦ „Козлодуй“
Град: Козлодуй
код NUTS: BG313 Враца
Пощенски код: 3321
Държава: България
Лице за контакт: Мариела Стефанова
Електронна поща: mistefanova@npp.bg
Телефон: +359 97376590
Факс: +359 97376007
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.kznpp.org
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/1099
I.6)Основна дейност
Електрическа енергия

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на оборудване, производство на АО „Турбоатом“, УКРАЙНА

Референтен номер: 43246
II.1.2)Основен CPV код
34913000 Различни видове резервни части
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на оборудване, производство на АО „Турбоатом“, УКРАЙНА.

Доставката включва скоби, пластини, втулки, гайки и други, описани подробно в техническата спецификация.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Стойност, без да се включва ДДС: 94 779.52 BGN
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34913000 Различни видове резервни части
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG313 Враца
Основно място на изпълнение:

Площадка АЕЦ „Козлодуй“

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на оборудване, производство на АО „Турбоатом“, УКРАЙНА.

Доставката включва скоби, пластини, втулки, гайки и други, описани подробно в техническата спецификация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз в случаите, изброени по-долу
  • Допълнителни доставки от първоначалния доставчик, възложени при строгите условия, указани в директивата
Обяснение:

За повишаване надеждността срещу отказ в защитите за изключване на турбогенераторите на 5 и 6 ЕБ на АЕЦ „Козлодуй“ по сигнал от осево изместване на ротора и във връзка с предстоящата модернизация на съществуващите диагностични системи Compass е необходимо да бъдат реализирани нови измервателни канали. Оборудването, предмет на доставката, е необходимо за повишаване надеждността на защитите от осево изместване на ротора на ТГ-9 и 10 и реализиране на алгоритъм на сработване по схема 2 от 3 . За реализиране на тези цели е необходимо да се закупят и доставят конзоли за монтаж на датчиците за осево изместване, производство на АО „Турбоатом“ — УКРАЙНА, съвместими със съществуващата конструкция на турбините. Доставката трябва да бъде извършена от производителя на тези турбини, който е собственик на техническите изисквания за тяхното производство и притежава всички необходими лицензионни и квалификационни документи. Смяната на доставчика ще доведе до получаването на оборудване с различни технически характеристики, които не са съвместими с наличното оборудване.

Извършени предходни доставки:

— договор № 192000115/21.05.2019 г. с предмет „Доставка на резервни части за турбини К 1000-60/1500-2, производство на фирма „ПАО Турбоатом“ гр. Харков, УКРАЙНА“,

— договор № 192000088/13.03.2019 г. с предмет „Доставка на крайни уплътнения за цилиндри високо налягане на турбини К 1000-60/1500-2 за 5 и 6 ЕБ от фирма „Турбоатом“, гр. Харков, УКРАЙНА“.

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под формата на периодично индикативно обявление

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 102000082
Наименование:

Доставка на оборудване, производство на АО „Турбоатом“, УКРАЙНА.

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
08/07/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: INKLA Trading & Engineering GmbH
Национален регистрационен номер: U37948502
Пощенски адрес: Völkermarkter Ring 14/3/23
Град: Klagenfurt
код NUTS: AT ÖSTERREICH
Пощенски код: 9020
Държава: Австрия
Електронна поща: si@inkla.com
Телефон: +43 463503310
Факс: +43 50331030
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 95 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 94 779.52 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
V.2.6)Платена цена за покупки при благоприятни условия

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Стойността на договора е 49 460 EUR без ДДС.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Окръжен съд
Пощенски адрес: ул. „Христо Ботев“ № 29
Град: Враца
Пощенски код: 3000
Държава: България
Електронна поща: vratsa-os@justice.bg
Телефон: +359 92682170
Факс: +359 92626097
Интернет адрес: www.vratsa-os.justice.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно приложимите разпоредби на законодателството на Република БЪЛГАРИЯ

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: АЕЦ „Козлодуй“, управление „Търговско, отдел „Обществени поръчки“
Град: Козлодуй
Пощенски код: 3321
Държава: България
Електронна поща: SBreshkova@npp.bg
Телефон: +359 97373230
Факс: +359 97376007
Интернет адрес: www.kznpp.org
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
14/07/2020