Dienstleistungen - 335626-2020

16/07/2020    S136

Polen-Konstancin-Jeziorna: Beratung in Umweltfragen

2020/S 136-335626

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Postanschrift: ul. Warszawska 165
Ort: Konstancin-Jeziorna
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 05-520
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Katarzyna Kania
E-Mail: katarzyna.kania@pse.pl

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.pse.pl

Adresse des Beschafferprofils: https://przetargi.pse.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://przetargi.pse.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://przetargi.pse.pl
I.6)Haupttätigkeit(en)
Strom

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie raportów o oddziaływaniu na środowisko/kart informacyjnych przedsięwzięcia wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: budowa obiektów 400 kV.

Referenznummer der Bekanntmachung: 2020/WNP-0201
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90713000 Beratung in Umweltfragen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie raportów o oddziaływaniu na środowisko/ kart informacyjnych przedsięwzięcia wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów 400 kV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w części II SIWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 10 432 080.00 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie raportów o oddziaływaniu na środowisko/ kart informacyjnych przedsięwzięcia wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów 400 kV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w części II SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Zasób kadrowy: Specjalista z zakresu elektroenergetyki/pola elektromagnetycznego – [Liczba osób skierowanych do realizacji zamówienia] / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: Zasób kadrowy: Kierownik zespołu – autor dokumentacji – [Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia] / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: Cena jednostkowa za 1 ha inwentaryzacji przyrodniczej / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: Cena jednostkowa za 1 ha inwentaryzacji dendrologicznej / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: Cena jednostkowa za opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla linii KZE – SLK/DUN wraz z SE KZE / Gewichtung: 0,5
Qualitätskriterium - Name: Cena jednostkowa za opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla linii KZE – SLK/ZDK / Gewichtung: 0,5
Preis - Gewichtung: 69
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 10 432 080.00 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 93
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Szczegółowy opis prawa opcji znajduje się w części II i części IV SIWZ.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ocena spełniania przez Wykonawców określonych przez Zamawiającego warunków będzie oparta na zasadzie spełnia/ nie spełnia na podstawie dokumentów określonych w SIWZ.

Szczegółowe wymagania zostały zawarte w części I SIWZ.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Wykonawca wykaże, iż w ciągu ostatniego roku obrotowego, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż rok obrotowy, to w całym okresie prowadzenia działalności) osiągnął obrót* w wysokości, co najmniej 7 000 000 PLN.

*Jako obrót Zamawiający przyjmuje sumę przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum), co najmniej jeden z Wykonawców (członków konsorcjum) musi wykazać spełnienie warunku udziału w postępowaniu opisanego w rozdz. VI pkt 2 ppkt 2.2 lit. a części I SIWZ.

W przypadku polegania przez Wykonawcę na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innego podmiotu, z treści zobowiązania tego podmiotu musi wynikać spełnienie warunku udziału w postępowaniu opisanego w rozdz. VI pkt 2 ppkt 2.2 lit. a części I SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza łączenia potencjałów dwóch lub większej liczby podmiotów w celu wykazania spełnienia warunku.

Wartości podane we właściwych dokumentach w walucie innej niż PLN należy przeliczyć wg średniego kursu danej waluty ogłoszonego przez NBP na dzień, na który prezentowane są dane, a jeśli dane są prezentowane za dany okres – na ostatni dzień tego okresu.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ocena spełniania przez Wykonawców określonych przez Zamawiającego warunków będzie oparta na zasadzie spełnia/ nie spełnia na podstawie dokumentów określonych w SIWZ.

Szczegółowe wymagania zostały zawarte w części I SIWZ.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia zawarto w rozdz. VIII części I SIWZ.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego oraz nie podlegają wykluczeniu.

Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu:

Wykonawca wykaże, że:

a) w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 3 (trzy) raporty o oddziaływaniu na środowisko, dla których uzyskano ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach i co najmniej dwa z nich dla inwestycji infrastrukturalnych o charakterze liniowym (tj.: linie elektroenergetyczne, linie kolejowe, drogi, gazociągi, ropociągi, linie tramwajowe). Wartość wykonanych Raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko nie może być mniejsza niż 200 000 PLN brutto każdy.

Dopuszcza się również przedstawienie w ramach usług, o których mowa powyżej maksymalnie 1 (jednej) usługi, polegającej na wykonaniu dokumentacji, wykonywanej w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, pod warunkiem, że obejmowała pełny zakres przygotowanej dokumentacji. Należy wskazać zakres opracowania ww. usługi;

b) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 3 (trzy) karty informacyjne przedsięwzięcia, dla których uzyskano ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym co najmniej 1 (jedna) z nich dla inwestycji infrastrukturalnych o charakterze liniowym (tj.: linie elektroenergetyczne, linie kolejowe, drogi, gazociągi);

c) dysponuje następującymi osobami, zgodnie z liczbą i wymaganiami wskazanymi w tabeli w rozdz. VI pkt 2 ppkt 2.1 c części I SIWZ, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:

1) kierownikiem zespołu – autorem dokumentacji;

2) specjalistą z zakresu akustyki;

3) specjalistą z zakresu elektroenergetyki/pola elektromagnetycznego;

4) specjalistą ds. krajobrazu;

5) specjalistą ds. GIS;

6) specjalistą z zakresu botaniki/siedlisk przyrodniczych;

7) specjalistą z zakresu zoologii;

8) specjalistą z zakresu ornitologii.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie tzw. przesłanek obligatoryjnych z art. 24 ust. 1 pkt 12, 12 lit. a–c i pkt 15–23 ustawy Pzp, art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, z wyjątkiem przypadku jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Pzp.

2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie tzw. przesłanek fakultatywnych z art. 24 ust. 5 pkt 1-2 oraz 4-8 ustawy Pzp.

Oświadczenie na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) oraz wymagane dokumenty zgodnie z właściwym rozporządzeniem w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane – zgodnie z rodz. VII, VIII części I SIWZ.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych).

Szczegółowe zasady wniesienia wadium zawarte zostały w rozdz. XI części I SIWZ.

2. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny podanej w ofercie. Do określenia wysokości zabezpieczenia uwzględnia się cenę zawierającą podatek VAT.

Szczegółowe zasady wniesienia ZNWU zawarte zostały w rozdz. XVIII części I SIWZ.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Zostały określone w części IV SIWZ – Wzór umowy, dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego https://przetargi.pse.pl

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku do oferty należy załączyć pełnomocnictwo podpisane przez każdego z Wykonawców ustanawiających Pełnomocnika, podpisem, o którym mowa w rozdz. XII pkt 2 część I SIWZ.

2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Zostały określone w części IV SIWZ – Wzór umowy, dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego https://przetargi.pse.pl

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w § 20 Wzoru umowy.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 25/08/2020
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 25/08/2020
Ortszeit: 12:30
Ort:

1. Oferty złożone w formie elektronicznej zostaną odszyfrowanie i otwarte za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego 25.8.2020 o godz. 12.30 czasu lokalnego.

2. Otwarcie ofert jest jawne. Zamawiający przeprowadzi jawne otwarcie ofert poprzez połączenie Skype.

Szczegółowe informacje zostaną przekazane najpóźniej na 3 dni przed otwarciem ofert.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego oraz braku podstaw do wykluczenia wskazanych w rozdz. VI pkt 5 części I SIWZ, Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu, zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 20 14/24/UE oraz art. 80 st. 3 dyrektywy 2014/25/UE dostępnym na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych: https://espd.uzp.gov.pl

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia wskazanych w rozdz. VI pkt 5 Części I SIWZ oraz spełniania w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Jednolity dokument potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia określonych w rozdz. VI pkt 5 części I SIWZ.

4. W przypadku, gdy Wykonawca polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej, zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, Wykonawca składa wraz z ofertą dowód, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienie publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów.

5. W celu definitywnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego oraz braku podstaw do wykluczenia wskazanych w Rozdz. VI pkt 5 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wzywa Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdz. VIII części I SIWZ.

6. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

7. Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego pod adresem: https://przetargi.pse.pl

8. Określenie w sekcji IV.2.6 ogłoszenia – Minimalny okres, w którym Wykonawca będzie związany ofertą – 2 miesiące = 60 dni.

9. Wartość szacunkowa zamówienia:

Szacunkowa wartość opcji wynosi 1 738 680,00 PLN.

Łączna szacunkowa wartość zamówienia wraz z opcją wynosi 10 432 080,00 PLN.

10. Ze względu na brak możliwości określenia dokładnej daty podpisania umowy z Wykonawcą, Zamawiający informuje, iż szacowany termin realizacji przedmiotu umowy obejmuje okres od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą do 31.7.2028.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587780
Fax: +48 224587700
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587780
Fax: +48 224587700
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie. Środki ochrony prawnej określone w ww. dziale VI przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587780
Fax: +48 224587700
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/07/2020